Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Kal­bos šven­tė Rie­ta­ve

Ko­vo pra­džio­je Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko ket­vir­to­ji Lie­tu­vos ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų mo­ki­nių lie­tu­vių kal­bos res­pub­li­ki­nė ko­man­di­nė olim­pia­da, skir­ta kal­bi­nin­ko An­driaus Aš­man­to žy­me­niui lai­mė­ti.

Jau tra­di­ci­nė­je kal­bos šven­tė­je da­ly­va­vo kal­bi­nin­ko sū­nus, prof. ha­bil. tech­ni­kos moks­lų dr. Vai­do­tas Le­o­nas Aš­man­tas, prof. ha­bil. hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dr., LMA aka­de­mi­kė Gra­sil­da Bla­žie­nė, dr. Al­do­nas Pup­kis. Sve­čiai, tar­da­mi svei­ki­ni­mo žo­dį da­ly­viams, pri­si­mi­nė kal­bi­nin­ko A. Aš­man­to kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą: kal­bo­ty­ros dar­bus, kal­bos moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo straips­nius, pub­li­cis­ti­ką. Ge­ro dar­bo ir pui­kių re­zul­ta­tų lin­kė­jo Rie­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė šil­tai pri­ėmė at­vy­ku­sius da­ly­vius ir pa­lin­kė­jo sėk­mės.
Už­duo­tis olim­pia­dos da­ly­viams ruo­šė ir ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­tų fi­lo­lo­gi­jos ka­ted­ros dės­ty­to­jai: prof. dr. Al­bi­nas Druk­tei­nis, prof. dr. Da­lia Pa­kal­niš­kie­nė, doc. dr. Vai­da Druk­tei­ny­tė, doc. dr. As­ta Bal­čiū­nie­nė, lekt. Ro­mu­al­das Skun­či­kas. Sve­čiai iš Klai­pė­dos skai­tė pa­skai­tas mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams. Res­pub­li­ki­nė­je olim­pia­do­je da­ly­va­vo še­šio­li­ka ben­dro­jo la­vi­ni­mo įstai­gų, at­vy­ku­sių iš Skuo­do, Tel­šių, Kau­no, Pa­ne­vė­žio ir ki­tų ra­jo­nų. Per­ei­na­mą­jį žy­me­nį at­ve­žė 2018 m. nu­ga­lė­to­ja – Yla­kių gim­na­zi­jos ko­man­da. Po kal­bi­nių už­duo­čių kiek­vie­na ko­man­da pri­sta­tė na­mų dar­bus: gro­jo, dai­na­vo, skai­tė tar­miš­kai, ro­dė fil­mu­kus apie sa­vo gim­na­zi­jas. Mo­ki­niai da­li­jo­si ren­gi­nio įspū­džiais, ben­dra­vo.
Šie­met žy­muo ati­te­ko olim­pia­dos nau­jo­kams – Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos III–IV kl. ko­man­dai. Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ko­man­da. Tre­či­ą­ją vie­tą aukš­tes­nių­jų kla­sių gru­pė­je už­ėmė Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zis­tai. I–II kl. gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mo­sė­džio gim­na­zi­jos ko­man­da (Skuo­do r.). Ant­rą­ją – Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­los mo­ki­niai (Kau­no r.), o tre­či­ą­ją – Gar­lia­vos Juo­zo Luk­šos gim­na­zi­jos ko­man­da (Kau­no r.). Nu­ga­lė­to­jams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai, at­mi­ni­mo do­va­nė­lės ir sal­dūs pri­zai.

Jū­ra­tė Bud­gi­nie­nė

Lie­tu­vių kal­bos me­to­di­nės gru­pės mo­ky­to­ja

Nuotraukoje: Gimnazistės su muzikos mokytoja R. Varnagiriene (dešinėje).

Komentarai
Kiti straipsniai