Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Ato­maz­ga: me­ras ne­si­kei­čia, Ta­ry­bos dar­bas – ne­prog­no­zuo­ja­mas

At­ro­do, pyk­čio, rie­te­nų, šmeiž­to ir tro­li­ni­mo kam­pa­ni­ja bai­gė­si – Plun­gės me­ras iš­rink­tas. Juo ta­po Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, da­bar­ti­nis me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­ris ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ga­vo 51,49 proc. (nuo galiojančių biuletenių) at­ėju­sių bal­suo­ti pi­lie­čių bal­sų ir be­veik 3 proc. ap­len­kė sa­vo var­žo­vę kon­ser­va­to­rę As­tą Bei­er­le Ei­gir­die­nę (48,51 proc. bal­sų). Vis­gi, spren­džiant iš dar prieš rin­ki­mus pa­si­ro­džiu­sių kon­ser­va­to­rių, po­li­ti­nio da­ri­nio pra­ne­ši­mų, dar­nus dar­bas Ta­ry­bo­je – ne tik ne­prog­no­zuo­ja­mas, bet grei­čiau­siai ši vieta virs mū­šio lau­ku.

Ak­ty­vu­mas smu­ko

Jei pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sie­kė 43,77 proc. (at­ėjo bal­suo­ti 13 283 rin­kė­jai iš 30 345 tu­rin­čių bal­so tei­sę), tai ant­ra­ja­me – me­ro – rin­ki­mų tu­re jis bu­vo tik 38,29 proc. (11 618 rin­kė­jų).

Ma­žes­nis ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių skai­čius

Pir­ma­ja­me me­ro rin­ki­mų tu­re ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių bu­vo 320 (2,41 proc.), ant­ra­ja­me – 125 (1,08 proc.).

Kur daugiausia, o kur mažiausia balsų gavo kandidatai?

Be­veik vi­so­se Plun­gės ra­jo­no rin­ki­mų apy­gar­dos rin­ki­mų apy­lin­kė­se Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas A. Kli­šo­nis ga­vo dau­giau nei 50 proc. rin­kė­jų bal­sų. Di­džiau­sias pro­cen­tas „už“ bu­vo Al­sė­džiuo­se (79,41 proc.), Kan­tau­čiuo­se (75,23 proc.) ir Grum­bliuo­se (72,31 proc.), ma­žiau­sias – Stal­gė­nuo­se (38,30 proc.), Did­vy­čiuo­se (41,88 proc.) ir Alek­san­dra­ve (42,06 proc.).
Jo opo­nen­tei kon­ser­va­to­rei A. Bei­er­le Ei­gir­die­nei ge­riau­siai se­kė­si to­se apy­lin­kė­se, ku­rio­se A. Kli­šo­nis ga­vo ma­žiau­siai bal­sų. Ta­čiau po­li­ti­kė dau­giau už opo­nen­tą bal­sų ga­vo ir ke­lio­se dau­giau rin­kė­jų tu­rin­čio­se mies­to apy­lin­kė­se: A. Ju­cio (54,05 proc.), Lais­vės (55,29 proc.), Se­na­mies­čio (53,23 proc.), A. Vaiš­vi­los (53,30 proc.) ir V. Ma­čer­nio (50,82 proc.).
Vis­gi li­be­ra­lo per­ga­lę nu­lė­mė di­des­nis pa­lai­ky­mas kai­miš­ko­sio­se apy­lin­kė­se.

Iš­rink­ta Ta­ry­ba

At­si­žvel­giant į me­ro rin­ki­mo re­zul­ta­tus, di­džiau­sią ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ga­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­dis – 8 man­da­tai, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir „Vie­nin­ga Plun­gė“ – po 7 man­da­tus, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 3 man­da­tai, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja – 1 man­da­tas.
Iš­rin­kus A. Kli­šo­nį me­ru, jo vie­tą Ta­ry­bo­je užims iki šiol me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Žyd­rū­nas Pu­raus­kis.

Kas lau­kia?

Kaip laik­raš­tis ra­šė anks­čiau, nau­jai su­for­muo­ta val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja bū­si­mam me­rui aiš­kiai da­vė su­pras­ti, kas val­dys ra­jo­ną.
Kad dar­bas Ta­ry­bo­je bus ne­leng­vas, prieš ant­rą­jį me­ro rin­ki­mų tu­rą gar­siai skel­bė va­di­na­mojo Plun­gės oli­gar­cho po­li­ti­nis da­ri­nys „Vie­nin­ga Plun­gė“ bei pa­tys kon­ser­va­to­riai. Ne­žiū­rint, kad vi­suo­me­nė la­biau­siai pa­lai­kė li­be­ra­lus ir jų me­rą, val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­riu­si ko­a­li­ci­ja jau pa­skel­bė, kad „kitas (ne jų – pastaba) me­ras tik truk­dys kon­struk­ty­viam dau­gu­mos dar­bui“. Su­si­kir­ti­mai tarp me­ro ir nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ga­li pri­ves­ti iki vi­siš­ko Ta­ry­bos ne­įga­lu­mo. Pa­na­šiai vy­ko prieš dau­giau nei ket­ve­rius me­tus, kuo­met ra­jo­nui va­do­va­vo val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja iš tų pačių „Vie­nin­gos Plun­gės“, kon­ser­va­to­rių (Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė tuo­met bu­vo A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė) ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (me­ras Al­bi­nas Kli­mas).
Ne­su­si­kal­bė­ji­mas, vie­niems ki­tų siū­ly­mų blo­ka­vi­mas ir rie­te­nos nau­jo­jo­je Ta­ry­bo­je ga­li pri­ves­ti ir prie pra­dė­tų dar­bų, pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo su­sto­ji­mo. Dėl to la­biau­siai nu­ken­tė­tų ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Komentarai
Kiti straipsniai