Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Ne­ge­rai, kai ry­šiai su­trin­ka…

„Plun­gės ži­nių“ pub­li­ka­ci­ja „Sva­jo­nių dar­bas Plun­gė­je: už va­lan­dą mo­ka 500 Eur!“ kaip rei­kiant įaud­ri­no skai­ty­to­jus ir vie­no po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vus. Jei gy­ven­to­jai pik­ti­no­si, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja taip iš­lai­dau­ja, tai jos at­sto­vas – di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis su ben­dra­par­tie­čiais – ban­dė to kra­ty­tis. Vis­gi dar la­biau ši pub­li­ka­ci­ja įsi­uti­no vie­nos įmo­nės lei­džia­mų „Bou­lin­go nau­jie­nų“ vy­riau­si­ą­ją ry­ši­nin­kę-te­le­fo­nis­tę. Mat mo­te­ris yra „so­li­džios“ ben­dro­vės dar­buo­to­ja, tad pri­va­lo gin­ti jos gar­bę…

Prieš ke­le­tą nu­me­rių ra­šė­me, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“ už va­lan­dos fil­ma­vi­mą mo­ka 500 Eur, o rug­pjū­tį, kai ne­vy­ko jo­kie ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiai, ku­riuos televizija ga­lė­tų fil­muo­ti, su­mo­kė­ta net 1071 Eur.
Tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad už va­lan­dos fil­ma­vi­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja mo­ka net dau­giau: gruo­džio mė­ne­sį už 58 min. fil­muo­tą me­džia­gą su­plie­kė net 596,53 Eur.
Vis­gi, kad ir kaip keis­ta, ši „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus at­lik­to ty­ri­mo, kiek ko­kia Sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų vie­ši­ni­mui, in­for­ma­ci­ja, pa­skelb­ta „Plun­gės ži­niose“, la­biau­siai ne­pa­ti­ko UAB „VVARFF“.
Ne­ma­lo­ni tie­sa – kad jų ben­dro­vė tarp 165 Lie­tu­vo­je už vie­ši­ni­mą di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mą gau­nan­čių ben­dro­vių yra 18-ik­ta, su­grio­vė kur­tą mi­tą apie „ne­ša­liš­ką, ne­pri­klau­so­mą ir val­džios ne­iš­lai­ko­mą“ ži­niask­lai­dą.
Tad, ban­dy­da­ma gel­bė­ti si­tu­a­ci­ją, „Bou­lin­go nau­jie­nų“ vy­riau­sio­ji ry­ši­nin­kė-te­le­fo­nis­tė, var­du Rū­te­lė, iš­di­džiai bou­lin­go tur­ny­rų da­ly­viams pa­skel­bė, jog ne­skai­to to­kio laik­raš­čio kaip „Plun­gės ži­nios“.
Įdo­mus su­ta­pi­mas – aš, kaip ir dau­ge­lis ki­tų žmo­nių, taip pat ne­skai­tau „Bou­lin­go nau­jie­nų“, nes ne­ži­nau, ką ja­me skai­ty­ti. Man, kaip ir dau­ge­liui ki­tų, ne­įdo­mūs nei kvie­ti­mai į bou­lin­go tur­ny­rus, nei jų ap­ra­šy­mai, nei vy­riau­sio­sios ry­ši­nin­kės-te­le­fo­nis­tės pa­svai­čio­ji­mai re­dak­ci­jos rub­ri­ko­je, nei nuo­la­ti­niai sta­ty­bų ir ke­lių tvar­ky­mo įmo­nės ra­ši­niai to­mis te­mo­mis, nes ma­nau, kad jie yra da­ran­tys spau­di­mą vie­šie­siems pir­ki­mams. Jei laik­raš­tis bū­tų ne­pri­klau­so­mas ir jo vy­riau­sia­jai ry­ši­nin­kei-te­le­fo­nis­tei ne­rei­kė­tų laks­ty­ti de­rin­ti straips­nių su „aukš­čiau­siuo­ju“, gal ir ki­taip ver­tin­čiau.
Ne­skai­tau „Bou­lin­go nau­jie­nų“ dar ir dėl ki­to: ar ga­li­ma pa­si­kliau­ti įmo­nės, ku­rios dar­bų vyk­dy­to­jas bu­vo teis­tas už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą, lei­džia­mo laik­raš­čio in­for­ma­ci­ja? Ar ga­li­ma ti­kė­ti laik­raš­čio, ku­rio vy­riau­sio­ji ry­ši­nin­kė-te­le­fo­nis­tė dar prieš me­tus gy­rė­si su­klas­to­ju­si laik­raš­ty­je in­for­ma­ci­ją, ob­jek­ty­vu­mu? Kaip da­bar ži­no­ti, ku­ri „Bou­lin­go nau­jie­nų“ in­for­ma­ci­ja tei­sin­ga, o ku­ri su­klas­to­ta?
Iš ki­tos pu­sės, ma­nau, tvir­tin­da­ma, jog nei ji, nei kas ki­tas ne­skai­to „Plun­gės ži­nių“, bou­lin­go tur­ny­rų leidinio re­dak­to­rė kiek pa­me­la­vo. Iš­va­ka­rė­se, kai laik­raš­tis tik pe­ke­liui iš spaus­tu­vės į pla­ti­ni­mo vie­tas, jį jau bū­na per­skai­tę be­veik vi­si dir­ban­tys Sa­vi­val­dy­bė­je, „Vi­čiū­nuo­se“ ir ki­tur (bū­tent pdf for­ma­tą) – ga­liu drą­siai teig­ti. Kaip ki­taip su­lauk­tu­me bū­si­mo laik­raš­čio tu­ri­nio ko­men­ta­rų iš val­džios ir ver­slo struk­tū­rų at­sto­vų? Kad pir­ma­die­nis ir ket­vir­ta­die­nis bai­gia­mas su „Plun­gės ži­nių“ laik­raš­čiu „so­li­džio­jo­je“ ben­dro­vė­je – taip pat ne­ke­lia abe­jo­nių: kam ki­tu at­ve­ju jos vai­ruo­to­jas iš spaus­tu­vės pluoš­tais vež­tų į ofi­są at­spaus­tą mūsų laik­raš­tį?
„So­li­džios“ ben­dro­vės ry­ši­nin­kei-te­le­fo­nis­tei už­kliu­vo ir „Plun­gės ži­nių“ ti­ra­žas. Skir­tin­gai nei kai ku­rie lei­di­niai, mes ne­spaus­di­na­me pa­pil­do­mai laik­raš­čių, kad juos vė­liau ne­mo­ka­mai da­lin­tu­me li­go­ni­nei, bou­lin­go tur­ny­rų da­ly­viams ar šiaip į rū­sį dė­tu­me… Ne­si­do­miu, koks „Bou­lin­go nau­jie­nų“ ti­ra­žas, ta­čiau, jei ti­kė­ti vie­nu bu­vu­siu jo vai­ruo­to­ju, grį­žęs iš spaus­tu­vės, jie drą­siai 600–800 egz. temp­da­vo į rū­sį… Noriu ti­kėti, kad tai ne­tie­sa, ir „Bou­lin­go tur­ny­ro“ skai­ty­to­jų gre­tos, kaip ir tur­ny­rų skai­čius, di­dė­ja.

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai