Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Sau­lės trū­ku­mas žie­mą tu­ri įta­kos vi­ta­mi­no D kie­kiui or­ga­niz­me

Rem­da­ma­si Lie­tu­vo­je ne­se­niai at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, gyd. Da­lia Vait­ke­vi­čiū­tė tvir­ti­na, kad de­vy­niems iš de­šim­ties lie­tu­vių trūks­ta or­ga­niz­mui itin svar­bios mais­ti­nės me­džia­gos – vi­ta­mi­no D. Skai­ty­da­mi to­liau su­ži­no­si­te, ko­dėl tai ga­li tap­ti pro­ble­ma.

Anot del­fi.lt, ne­įti­kė­ti­nai daug lie­tu­vių gau­na ne­pa­kan­ka­mą vi­ta­mi­no D kie­kį.
Gyd. Da­lia Vait­ke­vi­čiū­tė pa­aiš­ki­no, kad di­džiau­sias vi­ta­mi­no D trū­ku­mas nu­sta­to­mas nuo spa­lio iki ge­gu­žės, nes per va­sa­rą su­kaup­tos vi­ta­mi­no D at­sar­gos or­ga­niz­me iš­lie­ka apie mė­ne­sį, tad net jei va­sa­ra bu­vo sau­lė­ta, su­kaup­to vi­ta­mi­no D ne­už­teks vi­sam šal­ta­jam lai­ko­tar­piui.

Bū­ti­nas svei­ka­tai

Dau­ge­lis žmo­nių ne­nu­tuo­kia, koks svar­bus vi­ta­mi­nas D. Tra­di­ciš­kai bu­vo ma­no­ma, kad ši mais­ti­nė me­džia­ga itin rei­ka­lin­ga dan­tims ir kau­lams, ta­čiau šių die­nų moks­li­nin­kai at­sklei­dė dau­gy­bę ki­tų jos funk­ci­jų. Pa­vyz­džiui, įro­dy­ta, kad vi­ta­mi­nas D tu­ri įta­kos nor­ma­liai imu­ni­nės sis­te­mos veik­lai ir pa­de­da pa­lai­ky­ti nor­ma­lią rau­me­nų veik­lą.

Eu­ro­pos pro­ble­ma

Lie­tu­va – ne vie­nin­te­lė Eu­ro­pos vals­ty­bė, ku­rios gy­ven­to­jai gau­na per ma­žai vi­ta­mi­no D. Per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų pa­skelb­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad net to­kio­se sau­lė­to kli­ma­to ša­ly­se kaip Ita­li­ja, Por­tu­ga­li­ja ir Veng­ri­ja ne­ma­žai da­liai gy­ven­to­jų trūks­ta vi­ta­mi­no D. Kai ku­rių spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, tai iš da­lies su­si­ję su sau­lės po­vei­kio in­for­ma­ci­jos sklai­dos kam­pa­ni­jo­mis, at­gra­san­čio­mis žmo­nes nuo le­pi­ni­mo­si sau­lės spin­du­liais vi­dur­die­nį.

Vis dau­gė­ja var­to­jan­čių­jų pa­pil­dus

Dėl aukš­čiau pa­mi­nė­tų prie­žas­čių vis dau­giau žmo­nių ima var­to­ti vi­ta­mi­no pa­pil­dus, ka­dan­gi tai yra pa­to­gus bū­das šios svar­bios mais­ti­nės me­džia­gos kie­kiui krau­jy­je pa­di­din­ti. Var­to­jant „D-Pe­arls“ ir pa­na­šius pre­pa­ra­tus iš­ti­sus me­tus kas­dien, ga­li­ma ap­rū­pin­ti or­ga­niz­mą tin­ka­mu vi­ta­mi­no D kie­kiu. Dėl pro­duk­to su­dė­ties (vi­ta­mi­nas D3 yra ypa­tin­go aly­vuo­gių alie­jaus mat­ri­co­je) minkš­to­se že­la­ti­nos kap­su­lė­se esan­ti veik­lio­ji me­džia­ga pui­kiai įsi­sa­vi­na­ma.

Iš­ban­dy­ta moks­li­nin­kų

No­rė­da­mi iš­tir­ti vi­ta­mi­no D po­vei­kį spor­ti­nin­kų rau­me­nų veik­lai, Os­lo uni­ver­si­te­to (Nor­ve­gi­ja) moks­li­nin­kai pa­nau­do­jo „D-Pe­arls“ ir nu­sta­tė, kad šis pre­pa­ra­tas itin ge­rai įsi­sa­vi­na­mas bio­lo­giš­kai. Tą pa­tį moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo ki­ta­me ty­ri­me, ku­rio me­tu var­to­tas „D-Pe­arls“ ti­riant abie­jų ly­čių jau­nuo­lių or­ga­niz­me vi­ta­mi­no D kie­kio ry­šį su so­cia­li­niu el­ge­siu bei psi­chi­ne veik­la.

Nau­din­gas svei­ka­tai iš­sau­go­ti

Dar nau­jes­nio nor­ve­gų at­lik­to ty­ri­mo su dau­giau ne­gu 4000 šir­dies li­go­mis ser­gan­čių vy­rų ir mo­te­rų me­tu nu­sta­ty­ta, kad pa­kan­ka­mas vi­ta­mi­no D kie­kis or­ga­niz­me ne­abe­jo­ti­nai pa­de­da iš­sau­go­ti svei­ka­tą. Šio ty­ri­mo re­zul­ta­tai skel­bia­mi „Kli­ni­ki­nės en­dok­ri­no­lo­gi­jos ir me­džia­gų apy­kai­tos žur­na­le“ („Jour­nal of Cli­ni­cal En­doc­ri­no­lo­gy & Me­ta­bo­lism“).

„D-Pe­arls“ pre­kiau­ja­ma 20 mik­ro­gra­mų ir 40 mik­ro­gra­mų kap­su­lė­mis. Apie šiuos pro­duk­tus dau­giau pa­si­skai­ty­ti ga­li­ma čia:
https://www.phar­ma­nord.lt/pro­duk­tai/de­tails/d-pe­arls-vi­ta­mi­nas-d3-20mcg
https://www.phar­ma­nord.lt/pro­duk­tai/de­tails/d-pe­arls-1600

Komentarai
Kiti straipsniai