Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Nau­jų kom­piu­te­rių teks ir Se­na­mies­čio mo­kyk­lai

Va­sa­rio 26 die­ną Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad mo­kyk­las pa­sieks dau­giau kaip 4 tūks­tan­čiai nau­jų kom­piu­te­rių. Są­ra­še – šim­tas mo­kyk­lų, tarp jų mi­ni­ma ir vie­na mo­ky­mo įstai­ga Plun­gė­je bei vie­na Rie­ta­ve.

Mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog per ko­vą ir ba­lan­dį mo­kyk­las tu­rė­tų pa­siek­ti 4,4 tūks­tan­čio nau­jų kom­piu­te­rių su pro­gra­mi­ne įran­ga – sta­cio­na­rių, ne­šio­ja­mų­jų, plan­še­ti­nių. Jiems pirk­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je sky­rė 3,9 mln. Eur.
Skirs­tant kom­piu­te­rius, vie­nas iš pri­ori­te­tų bus tei­kia­mas mo­kyk­loms tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rios ak­ty­viai pri­si­de­da prie sa­vo mo­kyk­lų kom­piu­te­ri­za­vi­mo, taip pat švie­ti­mo įstai­goms, ku­rios in­for­ma­ti­kos mo­ko ar pla­nuo­ja mo­ky­ti pra­di­nių kla­sių mo­ki­nius. Šiais moks­lo me­tais to­kių mo­kyk­lų yra šim­tas, tarp ku­rių – Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la bei Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja.
Nuo ki­tų moks­lo me­tų prie jų tu­rė­tų pri­si­jung­ti dau­gu­ma Lie­tu­vos mo­kyk­lų.
Nu­ma­to­ma, kad nuo 2020–2021 me­tų, at­nau­ji­nus in­for­ma­ti­kos ug­dy­mo pro­gra­mas, in­teg­ruo­tai in­for­ma­ti­kos prad­me­nų mo­ky­sis jau vi­si ša­lies pra­di­nu­kai, o 5–10 kla­sė­se skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos bus in­teg­ruo­ja­mos mo­kant vi­sų da­ly­kų.
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja nuo 2015 m. mo­kyk­lų kom­piu­te­riams įsi­gy­ti sky­rė 9,7 mln. Eur. Skai­čiuo­ja­ma, jog mū­sų ša­lies mo­kyk­los nau­do­ja be­veik 100 tūkst. kom­piu­te­rių.

Pa­reng­ta pa­gal Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai