Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Na­mi­nę deg­ti­nę lai­kiu­si mo­te­ris dirbs vie­šuo­sius dar­bus

Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo gy­ven­to­ja In­gri­da Va­rei­kai­tė (gim. 1973 m.) va­sa­rio pra­džio­je na­mi­nės deg­ti­nės tu­rė­jo ir plas­ti­ki­nė­se tal­po­se, ir tri­lit­ri­nia­me stik­lai­ny­je. Iš vi­so – be­veik 18 lit­rų. Už to­kio kie­kio lai­ky­mą jai bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 straips­nio 3 da­lį.

Pa­pie­vių kai­mo gy­ven­to­ją I. Va­rei­kai­tę ne­ma­lo­nu­mai už­griu­vo šių me­tų va­sa­rio 5 die­ną, apie 14 va­lan­dą. Jos bu­te pa­rei­gū­nai ra­do tris pen­kių lit­rų plas­ti­ki­nės tal­pos in­dus ir vie­ną tri­jų lit­rų stik­li­nį in­dą su be­spal­viu skys­čiu, tu­rin­čiu spe­ci­fi­nį na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą. Kaip pa­aiš­kė­jo, na­mi­nu­kės sa­vo na­muo­se mo­te­ris tu­rė­jo 17,9 lit­rų.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog kal­ti­na­mo­ji svai­ga­lus ne­tei­sė­tai lai­kė ne­tu­rė­da­ma tiks­lo jų re­a­li­zuo­ti. Dar 2018 m. lap­kri­čio mė­ne­sį mo­te­ris iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­nu­sta­ty­to as­mens įgi­jo mi­nė­tą kie­kį na­mi­nės deg­ti­nės (al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja 40–48 pro­cen­tai) ir lai­kė sa­vo bu­te iki šių me­tų va­sa­rio 5 die­nos, kol įkliu­vo po­li­ci­jai.
I. Va­rei­kai­tė pri­si­pa­ži­no pa­da­riu­si nu­si­kals­ta­mą vei­ką.
Va­sa­rio 19 die­ną Plun­gės ap­y­lin­kės tei­smas by­lą iš­nag­ri­nė­jo va­do­vau­da­ma­sis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ta me­džia­ga ir pro­ce­są už­bai­gė su­ra­šy­da­mas bau­džia­mąjį įsa­ky­mą.
Kal­ti­na­mo­ji nie­kur ne­dir­ba, bu­vo teis­ta 2011 me­tais pa­gal BK 178 straips­nio 2 da­lį (va­gys­tė) lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me 10-iai mė­ne­sių, tad baus­mę jau yra at­li­ku­si, ir teis­tu­mas iš­ny­kęs.
Pa­gal BK 201 straips­nio 3 da­lį (tas, kas ne­tu­rė­da­mas tiks­lo re­a­li­zuo­ti ne­tei­sė­tai pa­ga­mi­no, lai­kė, ga­be­no de­šimt ar­ba dau­giau lit­rų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų) teis­mas Pa­pie­vių kai­mo gy­ven­to­ją I. Va­rei­kai­tę pri­pa­ži­no kal­ta ir sky­rė vie­šų­jų dar­bų baus­mę: su­ma­ži­nus treč­da­liu, jai li­ko ke­tu­ris mė­ne­sius ne­at­ly­gin­ti­nai dirb­ti po 20 va­lan­dų per mė­ne­sį vi­suo­me­nės la­bui.
Daik­ti­niai įro­dy­mai – 4 tal­pos su 17,9 lit­rų na­mi­nu­kės – įsi­tei­sė­jus teis­mo bau­džia­ma­jam įsa­ky­mui, bus su­nai­kin­ti.
Jei nu­teis­to­ji ne­su­tiks su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, per dvi sa­vai­tes dar ga­lės pa­duo­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai