Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

„Mes ga­li­me Plun­gė­je pa­da­ry­ti kaž­ką ge­ro, kad vi­sų mū­sų ry­to­jus iš­auš­tų švie­ses­nis“

Plun­gės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kei Go­dai But­ri­mai­tei – dar tik še­šio­li­ka me­tų, ta­čiau jau­no­ji plun­giš­kė jau ne pir­mus me­tus sie­kia, kad moks­lei­vių gy­ve­ni­mas tap­tų kuo ge­res­nis ir įdo­mes­nis, kad kiek­vie­nas jaunas žmogus tu­rė­tų ga­li­my­bę už­si­im­ti pa­tin­kan­čia veik­la, ma­lo­niai ir pro­duk­ty­viai leis­tų lais­va­lai­kį, įgy­tų pa­tir­ties, nau­jų ži­nių.

Kaip pa­sa­ko­jo Go­da, ji gi­mė ir už­au­go Plun­gė­je. Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau­no­ji Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė lan­ko de­šim­tą kla­sę. Moks­lai jai se­ka­si kuo pui­kiau­siai. „Anks­čiau gir­dė­da­vau, jog mo­ky­tis de­šim­to­je kla­sė­je yra sun­kiau­sia, ta­čiau, pa­ti bū­da­ma de­šim­to­kė, ga­liu pa­sa­ky­ti, jog bū­da­vo ir sun­kiau, yra te­kę pa­tir­ti ir dau­giau stre­so. O moks­lus su­de­rin­ti su vi­suo­me­ni­ne veik­la nė­ra la­bai su­dė­tin­ga, tie­siog rei­kia mo­kė­ti pla­nuo­ti lai­ką. To iš­moks­ta­ma ne iš kar­to, o ta­da jo­kių sun­ku­mų ne­be­ky­la“, – pa­sa­ko­jo Go­da.
Vien­tur­tė Ai­do ir Vi­li­jos But­ri­mų šei­mos duk­ra sa­ko, kad pa­tin­ka ak­ty­viai da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je. „La­bai mėgs­tu pri­si­dė­ti prie įvai­rių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo ir ve­di­mo. Ir vi­sai ne­svar­bu, ko­kie tie ren­gi­niai: ar fes­ti­va­lis Plun­gė­je, ar „Nak­tis mo­kyk­lo­je“, ku­ri kiek­vie­nais me­tais ren­gia­ma Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je, ar koks nors ki­tas įdo­mus už­si­ė­mi­mas. Vi­sur sten­giuo­si su­spė­ti ir da­ly­vau­ti. Ir man pa­vyks­ta. No­riu pa­dė­ti vi­siems, ypač jau­ni­mui, ge­rai pra­leis­ti lai­ką ben­drau­jant tar­pu­sa­vy­je, pa­klau­sy­ti įdo­mios pa­skai­tos ir įgy­ti nau­jų ži­nių.
G. But­ri­mai­tės ho­bis – fo­to­gra­fi­ja. Ja do­mi­si jau 4 ar 5 me­tai. „Pa­da­riu­si nau­ją nuo­trau­ką, už­fik­sa­vu­si ką nors gra­žaus ir ypa­tin­go, jau­čiuo­si iš­mo­ku­si kaž­ko nau­jo“, – pa­brė­žė jau­no­ji plun­giš­kė.
Pa­sak veik­lio­sios „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nės Go­dos, gy­ve­ni­me svar­biau­sia yra šei­ma ir drau­gai, ku­riais ga­li­ma be­są­ly­giš­kai pa­si­ti­kė­ti. „Gy­ve­ni­mui spar­čiais žings­niais bė­gant į prie­kį, vis la­biau su­pran­tu, kaip svar­bu tu­rė­ti ma­mą, tė­tį ar drau­gę, ku­riems drą­siai ga­li­ma iš­sa­ky­ti šir­dį už­plū­du­sius jaus­mus ar pe­čius už­gu­lu­sias pro­ble­mas. Taip pat, ma­nau, gy­ve­ni­me svar­bu yra lais­vė, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­niems ki­tais, su­pra­tin­gu­mas, pa­lai­ky­mas, ku­rio vi­sa­da su­lau­kiu iš sa­vo tė­vų“, – svar­biau­sius da­ly­kus iš­sky­rė Go­da.
Mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu yra LMS Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tro re­gio­ni­nės jau­ni­mo po­li­ti­kos ko­or­di­na­to­rė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė bei sa­va­no­rė „Bal­to­sio­se pirš­ti­nė­se“ ir „Ži­nau, ką ren­ku“ Plun­gės fi­lia­le.
LMS Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tre, pa­sak pa­šne­ko­vės, ji sa­va­no­riau­ja jau an­tri me­tai. „Ši or­ga­ni­za­ci­ja, ši ko­man­da ma­ne iš­mo­kė vis­ko, kas su­si­ję su jau­ni­mo rei­ka­lais. Iš­mo­kau ra­šy­ti svar­bius do­ku­men­tus. Be to, šios ko­man­dos na­riai lei­do man su­pras­ti ir pa­jaus­ti, kad kiek­vie­no žmo­gaus nuo­mo­nė yra svar­bi ir tu­ri bū­ti iš­klau­so­ma. Sa­va­no­ria­vi­mas šio­je jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­je man su­tei­kė ga­li­my­bių, ko­kių nie­ka­da ne­įsi­vaiz­da­vau tu­rė­sian­ti, tad vi­siems moks­lei­viams siū­ly­čiau pri­si­dė­ti prie mū­sų ir kar­tu kur­ti moks­lei­viams ge­res­nį ry­to­jų!“ – sa­kė jau­no­ji pa­šne­ko­vė.
Go­da pa­sa­ko­jo, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ke ta­po vi­sai ne­se­niai, bet jau tu­ri di­de­lių pla­nų ir tiks­lų, ku­riuos sie­kia įgy­ven­din­ti šiais me­tais. Vie­nas iš ar­ti­miau­sių pla­nuo­ja­mų ren­gi­nių – Plun­gės ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai.
Sa­va­no­riau­ti „Bal­to­sio­se pirš­ti­nė­se“ ir „Ži­nau, ką ren­ku“, pa­sak Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kės, paskatino no­ras, kad vis­kas vyk­tų są­ži­nin­gai ir skaid­riai, be ko­rup­ci­jos skan­da­lų. Ji taip pat ma­no, kad Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai tu­ri tei­sę ži­no­ti, ką re­a­liai ža­da įgy­ven­din­ti kiek­vie­nas kan­di­da­tuo­jan­tis į Plun­gės me­rus, ką ge­ro žmo­nių la­bui ke­ti­na pa­da­ry­ti kiek­vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja.
Pa­pra­šy­ta api­bū­din­ti sa­ve, mer­gi­na su­si­mąs­tė ir at­sa­kė, kad iš pir­mo žvilgs­nio tai at­ro­do pa­pras­ta, ta­čiau iš tie­sų pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve yra sun­ko­ka. „Ma­ny­čiau, jog esu toks žmo­gus, ku­riam pa­tin­ka bū­ti ak­ty­viam. Be dar­bo, ku­ris su­si­jęs su jau­ni­mo rei­ka­lais ar įvai­rio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ne­be­įsi­vaiz­duo­ju nė vie­nos die­nos. Esu la­bai reik­li sau ir ki­tiems, sie­kiu, kad pa­skir­tas dar­bas bū­tų at­lik­tas lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Pa­si­sa­kau už tei­sy­bę ir ly­gy­bę. Be to, esu fe­mi­nis­tė, la­bai ne­mėgs­tu pa­sa­ky­mo, kad mo­te­rys ne­su­ge­ba va­do­vau­ti, or­ga­ni­zuo­ti, at­lik­ti joms pa­skir­tų dar­bų. Mes, mo­te­rys, su­ge­ba­me vis­ką, ir net dau­giau“, – dės­tė Go­da.
Mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad į Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą at­ėjo de­le­guo­ta LMS Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tro. O Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ke ta­po per­nai gruo­dį. Ta­ry­bos na­riams, ku­rie ją iš­rin­ko, Go­da dė­kin­ga už pa­si­ti­kė­ji­mą, pa­lai­ky­mą, kad jai su­teik­ta ga­li­my­bė ei­ti to­kias svar­bias pa­rei­gas. „Ma­nau, kad ge­rai at­lie­ku sa­vo dar­bą. Dirb­ti jau­ni­mo la­bui įkve­pia, mo­ty­vuo­ja ma­no nuo­sta­bi ko­man­da, ku­ri vi­sa­da ju­da pir­myn ir ne­lei­džia su­sto­ti“, – apie veik­lą pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė. Ta­čiau, pa­sak mer­gi­nos, šios pa­rei­gos nė­ra leng­vos, nes rei­ka­lau­ja­ma di­de­lio dė­me­sio, kruopš­tu­mo bei at­sa­kin­gu­mo, taip pat – ge­bė­ji­mo iš­klau­sy­ti bei su­pras­ti.
Pa­klau­sus Go­dos apie at­ei­tį, ji at­sa­kė, kad no­ri ją su­sie­ti su po­li­ti­ka, bet, pa­sak jos, nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kaip vis­kas gy­ve­ni­me pa­kryps: „Šian­dien no­riu gy­ve­ni­mą sie­ti su po­li­ti­ka, o ryt – gal su me­di­ci­na“.
Pui­kiai kal­ban­ti an­gliš­kai, ak­ty­vi ir veik­li še­šio­lik­me­tė per pas­ta­ruo­sius me­tus or­ga­ni­za­vo bei ve­dė ne­ma­žai ren­gi­nių, įgy­ven­di­no pro­jek­tų. Tai „Na­ru­ta­vi­čius 1918“ , fes­ti­va­lis „Min­dė­ėė“, LMS Plun­gės MSIC mo­ki­nių sa­vi­val­dų mo­ky­mai „Nar­ni­jos Kro­ni­kos: slap­to­ji LMS spin­ta“, Plun­gės ra­jo­no ly­de­rių su­si­rin­ki­mas, „Nak­tis mo­kyk­lo­je“ Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je, „Ži­nau, ką ren­ku“ dis­ku­si­ja: ar ver­ta Plun­gė­je tu­rė­ti ver­slą?“, „Ži­nau, ką ren­ku“ dis­ku­si­ja: kiek kul­tū­ros tu­ri­me Plun­gė­je?“, „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ dirb­tu­vės Plun­gė­je: skaid­rūs rin­ki­mai 2019“, „Ži­nau, ką ren­ku“: kan­di­da­tų į me­rus de­ba­tai Plun­gė­je“.
Go­da ne tik ak­ty­viai da­ly­vau­ja Plun­gės kul­tū­ri­nia­me ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, bet ir daug ke­liau­ja. Tai, pa­sak jos, la­bai sma­gu. Mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad yra bu­vu­si Ai­ri­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Liuk­sem­bur­ge, Vo­kie­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, o šių me­tų pa­va­sa­rio atos­to­gų me­tu ruo­šiasi ke­liau­ti į Aust­ri­ją, Ita­li­ją bei Va­ti­ka­ną. Be to, pa­sak pa­šne­ko­vės, vi­sa­da sva­jo­jo ap­lan­ky­ti Šve­di­ją bei iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su šios ša­lies kul­tū­ra.
Baig­da­ma pa­sa­ko­ji­mą, Go­da Plun­gės jau­ni­mui lin­kė­jo ge­rai mo­ky­tis bei krau­tis ži­nių ba­ga­žą, ku­ris tik­rai pra­vers at­ei­tyje. Taip pat – ak­ty­viai da­ly­vau­ti pa­tin­kan­čio­je veik­lo­je, ne­pra­leis­ti pro­gų, pri­im­ti vi­sas su­teik­tas ga­li­my­bes bei vis­ką iš­ban­dy­ti. „Vi­si mes no­ri­me ir ga­li­me pa­da­ry­ti Plun­gė­je kaž­ką ge­ro, kad žmo­nėms gy­ven­ti čia bū­tų jau­ku ir mie­la. Gal­būt pa­da­ry­tų ge­rų dar­bų, pra­bė­gus lai­kui, nie­kas ne­pri­si­mins, bet svar­biau­sia, kad ži­no­si pats, ką nu­vei­kei var­dan ki­tų ge­ro­vės. Vi­sus sa­vo už­si­brėž­tus tiks­lus tik­rai ga­li­me pa­siek­ti, tik rei­kia di­de­lio no­ro bei ge­ros ko­man­dos. Gi­liau pa­si­kaps­čius, įma­no­ma ras­ti at­sa­ky­mus į iš­ki­lu­sius klau­si­mus bei iš­spręs­ti vi­sas pro­ble­mas. Vis­kas pri­klau­so tik nuo pa­ties žmo­gaus, jo no­ro, va­lios, ryž­to bei už­si­spy­ri­mo. Tad ne­sė­dė­ki­me vie­to­je ir ei­ki­me į prie­kį, da­ry­ki­me ge­rus dar­bus, kad mū­sų ry­to­jus bū­tų ge­res­nis!“ – lin­kė­jo pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­si Plun­gės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė G. But­ri­mai­tė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Renginio „Naktis mokykloje“ metu (G. Butrimaitė viduryje).

Komentarai
Kiti straipsniai