Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je rei­ka­lin­gas pa­to­ges­nis pri­ėji­mas prie šal­ti­nio bei ta­ko re­mon­tas

Va­sa­rio mė­ne­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je do­mi­na­vo ata­skai­tų tvir­ti­ni­mas. Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ir dvi pa­grin­di­nes – sa­vi­val­dy­bės me­ro ir Ta­ry­bos (apie jas ra­šy­si­me vė­liau) – bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2018 me­tų veik­los ata­skai­tas. Prie­kaiš­tų at­skai­toms Ta­ry­bos na­riai ne­tu­rė­jo, tad jos bu­vo vie­nin­gai pa­tvir­tin­tos.

Lo­pai­čių pi­lia­kal­niui rei­ka­lin­ga prie­žiū­ra

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, pri­sta­ty­da­mas sa­vo 2018-ųjų me­tų veik­los ata­skai­tą, mi­nė­jo, kad ata­skai­ti­nių me­tų pa­bai­go­je kei­tė­si ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra, ku­ri bu­vo pa­tvir­tin­ta Ta­ry­bos ir pra­dė­jo veik­ti nuo 2019 me­tų. Vie­nas iš pa­si­kei­ti­mų – kad ata­skai­ti­niais me­tais bu­vo pa­nai­kin­tas Vai­kų tei­sių sky­rius, jis ta­po pa­val­dus Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos Tel­šių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­bo 95 dar­buo­to­jai, iš jų 2 – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo,35 vals­ty­bės tar­nau­to­jai, 58 dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Di­de­lio dar­buo­to­jų ju­dė­ji­mo ne­bu­vo, įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka įsteig­tos nau­jos pa­rei­gy­bės, pa­ti ad­mi­nist­ra­ci­ja dar­buo­to­jų skai­čiaus ne­di­di­no.
Ata­skai­to­je ap­žvelg­tos vi­sos ad­mi­nist­ra­ci­jos ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas, jau­ni­mo veik­la, kul­tū­ra, spor­tas, pro­jek­tai, se­niū­ni­jų veik­la, biu­dže­tas ir kt. 2018 m. į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių įvai­riais klau­si­mais krei­pė­si 103 as­me­nys. Pro­jek­ta­vi­mo, pla­na­vi­mo są­ly­gų są­va­dų, sta­ty­bos lei­di­mų, de­ta­lių­jų pla­nų ren­gi­mo, ad­re­sų su­tei­ki­mo, spe­cia­lių rei­ka­la­vi­mų iš­da­vi­mo, že­mės skly­po pa­skir­ties kei­ti­mo ir ki­tais klau­si­mais krei­pė­si 41 as­muo. Pa­žy­mų iš­da­vi­mo, in­for­ma­ci­jos su­tei­ki­mo klau­si­mais – 8, trans­por­to sky­ri­mo ir nuo­mos klau­si­mais – 10, sau­gaus eis­mo klau­si­mais – 2, so­cia­li­nio būs­to su­tei­ki­mo – 6, pa­sta­tų re­no­va­ci­jos – 2, lau­ki­nių gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo – 4, ki­tais klau­si­mais – 30 as­me­nų. Pa­ten­kin­tas 91 pra­šy­mas, at­sa­ky­ta pa­aiš­ki­nant si­tu­a­ci­ją, pa­tei­kiant pa­siū­ly­mus ir klau­si­mų spren­di­mo bū­dus – 12. Už­re­gist­ruo­ti 2632 gau­ti raš­tai. Pra­ėju­siais me­tais, at­lie­kant vi­daus au­di­tus, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ne­bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų, ku­rie bū­tų nag­ri­nė­ja­mi tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se.
Per­ėjus prie klau­si­mų, Ar­tu­ras Kun­gys krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių su pra­šy­mu dėl Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio. Ne pa­slap­tis, kad į Lo­pai­čių pi­lia­kal­nį, esan­tį Tve­rų se­niū­ni­jo­je, vi­sais me­tų lai­kais plūs­ta mi­nios žmo­nių. „Žmo­nės, per­da­vę šį pra­šy­mą, sa­kė, kad prie pat šal­ti­nio nu­si­leis­ti ir pa­si­sem­ti van­dens yra la­bai ne­pa­to­gu ir net ri­zi­kin­ga. Rei­kė­tų su­kon­tak­tuo­ti su Tve­rų gi­ri­nin­ki­ja, ga­li­ma pa­nau­do­ti gam­to­sau­gai ski­ria­mas lė­šas. Gam­tą rei­kia sau­go­ti“, – tei­gė Ta­ry­bos na­rys. V. Di­čiū­nas, at­sa­ky­da­mas į pa­sta­bą, mi­nė­jo, kad šis ob­jek­tas nė­ra už­mirš­tas, su se­niū­nu ne kar­tą kal­bė­ta ir ieš­ko­ta spren­di­mo bū­dų. Ob­jek­tas sa­vi­val­dy­bei ne­pri­klau­so, yra Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos, bu­vo ra­šy­ti ofi­cia­lūs raš­tai su pra­šy­mu šiam lan­ky­ti­nam ob­jek­tui skir­ti dau­giau dė­me­sio. „Kol bu­vo Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja, mums pa­vyk­da­vo su­si­kal­bė­ti, prie­žiū­ra bu­vo vyk­do­ma, ta­čiau kai ne­be­li­ko urė­di­jos, ta­po ga­na su­dė­tin­ga. Te­ko kal­bė­tis su urė­di­jos dar­buo­to­jais, yra ban­do­ma šiek tiek ta­ką pa­re­mon­tuo­ti. Į ta­ką yra įsi­me­tęs pu­vė­sis, bus rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Ži­no­me, kad ju­dė­ji­mas ten di­de­lis, žmo­nės pa­ten­kin­ti to­kia vie­ta. Ten se­niū­ni­ja or­ga­ni­zuo­ja tal­kas, ta­čiau dėl tai­ko­mų tam tik­rų ap­ri­bo­ji­mų ne vis­ką ga­li­ma da­ry­ti“, – sa­kė V. Di­čiū­nas. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pil­dė, kad ar­ti­miau­siu me­tu rei­kia su­si­tik­ti su Tel­šių urė­du ir šį klau­si­mą spręs­ti. Anot me­ro, pa­tiems jo­kių re­mon­tų im­tis ne­ga­li­ma, nes ga­li­ma su­lauk­ti kal­ti­ni­mų, jog ki­ša­ma­si į vals­ty­bės tur­tą.
Tę­siant kal­bą apie Tve­rus, Juo­zas Bars­tei­ga mi­nė­jo, kad sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jos į lan­ko­mą ap­lin­ką yra da­ro­mos, ta­čiau grą­žos iš lan­ky­to­jų nė­ra. „To­je pu­sė­je yra Tve­rų gat­vė, kai tarp plen­to ir gat­vės pa­lik­ti apie 5–7 m ne­as­fal­tuo­ti, kaip bus spren­džia­ma ta pro­ble­ma?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. V. Di­čiū­nas at­sa­kė, kad ne­bu­vo ga­li­my­bės su sa­vo pro­jek­tais ei­ti į re­gio­ni­nių ke­lių te­ri­to­ri­ją. Kol kas šios da­lies as­fal­ta­vi­mo jų pla­nuo­se ne­bu­vo, bet pro­ble­ma ži­no­ma. Kai tvar­kys sa­vo ke­lią, su­tvar­kys ir tą san­kry­žą. „Kal­bant apie gau­na­mą grą­žą, su­dė­tin­ga ją pa­ma­tuo­ti fi­nan­si­ne pras­me. Ma­tant lan­ky­to­jų skai­čių, ten at­si­ra­do šioks toks ju­de­sys – pre­kei­viai su sa­vo pro­duk­ci­ja sa­vait­ga­liais, vei­kia ar­ba­ti­nė, tei­kian­ti ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Kei­tė nuo­sta­tus

Kad įgy­ven­di­nant įvai­rias pro­gra­mas ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir Rie­ta­vo žir­gy­nas, te­ko keis­ti Sa­vi­val­dy­bės spor­to klu­bų rė­mi­mo nuo­sta­tus, įra­šant ir vie­šą­sias įstai­gas. Se­nuo­sius nuo­sta­tus Ta­ry­ba pa­nai­ki­no, o nau­juo­sius – pa­tvir­ti­no.

Su­tei­kė leng­va­tą

Pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2018 me­tų gruo­džio 13 d. spren­di­mas „Dėl že­mės mo­kes­čio ta­ri­fų 2019 me­tų mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui nu­sta­ty­mo“, ir šiems me­tams lie­ka ga­lio­ti 2018 ge­gu­žės 24 d. pri­im­tas spren­di­mas. Gruo­dį spren­di­mas bu­vo pri­im­tas sie­kiant su­ma­žin­ti že­mės mo­kes­čio ta­ri­fus, kad žem­dir­biams rei­kė­tų mo­kė­ti ma­žes­nį že­mės mo­kes­tį. Sa­vi­val­dy­bės me­ras aiš­ki­no, kad gruo­džio mė­ne­sį pri­im­tą spren­di­mą Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja siū­lė pa­nai­kin­ti, nes ta­da bū­tų tai­ko­mas be­veik nu­li­nis ta­ri­fas. Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba iki ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio bir­že­lio 1-os die­nos tu­ri nu­sta­ty­ti kon­kre­tų mo­kes­čio ta­ri­fą, ku­ris ga­lios ki­tą mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį. Ka­dan­gi pa­tiks­lin­tas spren­di­mas bu­vo pri­im­tas pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 13 d., po nu­sta­ty­to ter­mi­no kei­čiant ta­ri­fus, VMI tai­ko 0,01 proc. mo­kes­čio ta­ri­fą. Ieš­ko­ta kom­pro­mi­so, tad mo­kes­čių leng­va­tos šiems me­tams bus su­tei­kia­mos pa­nai­ki­nus gruo­džio mėn. pri­im­tą spren­di­mą ir pa­li­kus ga­lio­ti ge­gu­žės mėn. spren­di­mą.
Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu šiems me­tams bu­vo su­teik­tos že­mės mo­kes­čio leng­va­tos. Sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pų (ko­das 610), iš­sky­rus mė­gė­jų so­dų že­mės skly­pus (ku­rių nau­do­ji­mo bū­do ko­dai 300 ir 328), sa­vi­nin­kams – 30 proc.; miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pų (nau­do­ji­mo bū­do ko­das 710) sa­vi­nin­kams – 50 proc. Ap­leis­tų ir ne­nau­do­ja­mų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams leng­va­tų nu­spręs­ta ne­tai­ky­ti. Pri­tai­kius leng­va­tas, bus su­tvar­ko­mi mo­kes­čiai tai da­liai mo­kė­to­jų, ku­riems jie bu­vo la­bai už­kel­ti, kai ku­riems – dau­giau kaip dvi­gu­bai. Anot me­ro, pa­gal že­mės ver­tę mo­kes­čiai la­bai iš­au­go, ir da­bar vis­kas bus iš­tai­sy­ta per leng­va­tas. At­li­kus pre­li­mi­na­rius skai­čia­vi­mus, pa­teik­tos mo­kes­čio leng­va­tos leis į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­rink­ti pa­na­šų skai­čių pa­ja­mų kaip ir anks­tes­niais me­tais. „Bu­vo­me įkliu­vę ne dėl mū­sų žiop­lu­mo. Šiuo klau­si­mu viš­čiu­kus skai­čiuo­si­me ru­de­nį, kai gau­si­me pra­ne­ši­mus, kiek tu­ri­me mo­kė­ti už že­mę. Kiek­vie­nas žem­dir­bys ma­tys, ar jam bu­vo grą­žin­ta per­mo­ka, ar ne. Spren­di­mą pri­ima­me ge­rą, ki­tos iš­ei­ties nė­ra“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rys Ar­tu­ras Kun­gys.
Be­je, va­sa­rio 19 die­ną, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją, kad va­sa­rio mė­ne­sį gy­ven­to­jams grą­žins že­mės mo­kes­čio per­mo­kas už 2018-uo­sius me­tus, ku­rios su­si­da­rė sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms pri­tai­kius pa­pil­do­mas leng­va­tas. Pa­teik­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma, kad rie­ta­viš­kiams VMI gra­žins 42,6 tūkst. že­mės mo­kes­čio per­mo­kų, ku­rios bus per­ves­tos į gy­ven­to­jų ban­ko są­skai­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Kungys sakė girdėjęs žmonių nusikundimų dėl nepatogaus priėjimo prie šaltinio Lopaičių piliakalnyje.

Komentarai
Kiti straipsniai