Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Sa­vi­val­dy­bė mi­nė­jo 101-ąjį Lie­tu­vos gim­ta­die­nį

Va­sa­rio 15-ąją Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na mi­nė­ta Tve­ruo­se. Iš pat ry­to Tve­rų gim­na­zi­jo­je su­reng­ta ben­druo­me­ni­nė lie­tu­viš­kų drau­gys­tės apy­ran­kių py­ni­mo ini­cia­ty­va „Pa­svei­kin­kim vie­ni ki­tus“. Nu­pin­tos drau­gys­tės apy­ran­kės bus iš­siųs­tos už­sie­nio lie­tu­vių ben­druo­me­nėms įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Tai bus tve­riš­kių do­va­na Ko­vo 11-osios pro­ga.

Šventę tęsė Šv. Mišios Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, po kurių – iškilminga jaunųjų Tverų gimnazijos šaulių gėlių padėjimo prie Tverų paminklo ceremonija. Renginį vainikavo šventinis renginys Tverų kultūros namuose. Šeštadienį tveriškiai surengė akciją „Pasveikink Lietuvą nuo piliakalnio“. Lopaičių piliakalnyje buvo iškelta trispalvė, sugiedota Tautiška giesmė, pakalbėta apie Tėvynę ir laisvę.
Va­sa­rio 16-ąją Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė pa­si­ti­ko pa­puoš­to­mis erd­vė­mis ir net dvi sa­vai­tes vy­ku­sio­mis pi­lie­ti­nė­mis pa­mo­ko­mis. Penk­ta­die­nį, nuo pat ry­to, jau­nų­jų žur­na­lis­tų bū­re­lio na­riai šven­ti­nė­mis skra­ju­tė­mis svei­ki­no vi­są gim­na­zi­ją.
Vi­dur­die­nį gra­žiu su­si­bū­ri­mu Lie­tu­va svei­kin­ta su 101-uo­ju gim­ta­die­niu. Žo­džius apie lais­vę, pa­rei­gą, at­sa­ko­my­bę ta­rė gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja. Šven­ti­nės nuo­tai­kos lin­kė­jo mo­ki­nių sa­vi­val­dos at­sto­vė Vy­gai­lė. Pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui pa­tiems ge­riau­siems mo­ki­niams įtei­kė pa­dė­kas už ak­ty­vią veik­lą ir ge­rus dar­bus. Ta pro­ga Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus dar­buo­to­jai pri­sta­tė pa­ro­dą, skir­tą kal­bi­nin­kui, pub­li­cis­tui An­driui Aš­man­tui at­min­ti. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas vi­sus pa­svei­ki­no su šven­te, pri­mi­nė, kad A. Aš­man­tas mo­kė­si Rie­ta­vo gim­na­zi­jo­je. Pa­lin­kė­jo, kad ir da­bar­ti­niai mo­ki­niai siek­tų moks­lo lai­mė­ji­mų. Vi­sus šven­tiš­kai nu­tei­kė mo­ky­to­jos Rai­mon­dos Var­na­gi­rie­nės va­do­vau­ja­mo mer­gai­čių an­sam­blio at­lie­ka­ma dai­na, skir­ta Lie­tu­vai.
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­tė „Lais­vės spar­nais“ bu­vo šven­čia­ma Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre. Šven­tė pra­si­dė­jo RKC te­at­ro „Ruo­da“ po­eti­ne-me­ni­ne kom­po­zi­ci­ja, pa­va­din­ta „Že­mai­čių že­mė“. Tą­dien Lie­tu­vai bu­vo do­va­no­ja­mi gra­žiau­si žo­džiai, dai­nos, pa­si­džiaug­ta lais­ve bū­ti sa­vi­mi ir at­ski­ra, nie­kie­no ne­val­do­ma vals­ty­be, su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas.
Pra­ėję me­tai bu­vo Lie­tu­vos šimt­me­čio me­tai, šie­met Va­sa­rio 16-ąją mi­ni­ma dar vie­na ju­bi­lie­ji­nė su­kak­tis – Lie­tu­vos lais­vės są­jū­džio Ta­ry­bos De­kla­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo 70-me­tis. Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma. Šven­tę vai­ni­ka­vo šven­ti­nis kon­cer­tas, ku­ria­me pa­si­ro­dė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai – fol­klo­ro an­sam­blis „Ka­da­gi­nis“, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­ba­ta“, mer­gai­čių šo­kių ko­lek­ty­vas, mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šar­ke­lės“, vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Trep­sis“, miš­rus cho­ras „Jū­ra­va“. Sa­vi­val­dy­bės me­ras po kon­cer­to ko­lek­ty­vų va­do­vams įtei­kė pa­dė­kas ir gė­lių.

Nuotraukoje: Gėlės ir padėkos už dalyvavimą šventėje atiteko kolektyvų vadovams.

Komentarai
Kiti straipsniai