Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Pir­ma­jį Gon­din­gos tun­to skau­tų gim­ta­die­nį pri­mins vė­lia­va

Va­sa­rio 16-oji – ne tik 101-ais Lie­tu­vos, bet ir 1-asis Plun­gės bei Žli­bi­nų Gon­din­gos skau­tų tun­to gim­ta­die­nis. Į šven­tę plun­giš­kiai skau­tai su­si­rin­ko iš­va­ka­rė­se – rei­kė­jo ir py­ra­gus „kep­ti“, ir iš­kil­min­gai su­ei­gai pa­si­ruoš­ti, ir pas­ku­ti­niuo­sius būk­lo re­mon­to dar­bus at­lik­ti. O va­ka­re lau­kė sriu­ba ir fil­mų va­ka­ras.

Šven­ti­nį šeš­ta­die­nį prie plun­giš­kių pri­si­jun­gė žli­bi­niš­kiai Ig­no Kon­čiaus drau­go­vės skau­tai su va­do­vė­mis In­ga ir Ire­na. Pa­pus­ry­čia­vę ir su­si­tvar­kę pa­tal­pas, lau­kė­me sve­čių. 10 va­lan­dą ry­to, iš­kil­min­go­je su­ei­go­je mus, su­si­bū­ru­sius po nau­ju­tė­le tun­to vė­lia­va, pa­svei­ki­no kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir LR Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas. Iš­gir­do­me daug svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.
Pa­sak kle­bo­no, mes, skau­tai, esa­me Lie­tu­vos me­džio šak­nys, at­ei­ties žmo­nės, ku­rie, dirb­si­me sa­vo ša­liai ir, esant rei­ka­lui, sa­vi­mi Lie­tu­vą pri­deng­si­me. To­kie žo­džiai įkve­pia ir kvie­čia bū­ti ver­tais lie­tu­vio var­do. Pri­si­mi­nę tau­ti­nę sto­vyk­lą, „su­dai­na­vo­me Lie­tu­vą“ ir ruo­šė­mės 12 va­lan­dos šv. Mi­šioms. Į jas at­vy­ko ir Tel­šių vys­ku­po ge­ne­ral­vi­ka­ras, Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, skau­tų glo­bė­jas Vi­lius Vik­to­ra­vi­čius. Jis ne tik kar­tu su Plun­gės kle­bo­nu V. Ged­vai­niu au­ko­jo šv. Mi­šias, bet ir pa­do­va­no­jo Lie­tu­vos skau­tų glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro pa­veiks­lą bei pa­šven­ti­no Gon­din­gos skau­tų tun­to vė­lia­vą. Ti­ki­mės po ja nu­veik­ti daug ge­rų dar­bų.
O to­liau lau­kė links­my­bės. 14 val., kiek pa­vė­la­vę, pri­si­jun­gė­me prie ben­druo­me­ni­nių vai­šių „Py­ra­gas Lie­tu­vos gim­ta­die­niui“, vy­ku­sių Plun­gės kul­tū­ros cen­tre. Gon­din­gos tun­to na­rių penk­ta­die­nį būk­le ruoš­tas tor­tas pri­si­jun­gė prie ki­tų dau­giau kaip 80 tor­tų ir py­ra­gų bei dar dau­giau kek­siu­kų, gry­bu­kų ir sau­sai­nių vai­šių ir plun­giš­kiams pa­ti­ko. Bu­vo ne­ma­žai no­rin­čių pa­kar­to­ti. Tuo džiau­gia­mės. Kaip ir vie­ny­bės jaus­mu, apė­mu­siu žiū­rint, kaip dau­gy­bė žmo­nių kar­tu šven­tė Lie­tu­vos gim­ta­die­nį kaip vie­na dar­ni šei­ma. Ačiū ini­cia­to­riams – Plun­gės kul­tū­ros cen­trui. Ir švie­siai va­sa­rio sau­lei, ža­dan­čiai ar­tė­jan­tį pa­va­sa­rį.

Gon­din­gos tun­to skau­tų inf.

Komentarai
Kiti straipsniai