Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Už ne­mok­šiš­kai or­ga­ni­zuo­tą kon­kur­są – fi­nan­si­nė pa­mo­ka

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja va­sa­rio 7 die­ną sa­vo spren­di­mu kaip rei­kiant trink­te­lė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai: ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­ju­si ci­vi­li­nę by­lą pa­gal at­sa­ko­vės Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ka­sa­ci­nį skun­dą, jį ne tik at­me­tė, bet sa­vo spren­di­mu dar ge­ro­kai pa­plo­nins ir jos ki­še­nę. Ne­žiū­rint, kad už pa­da­ry­tus dar­bus anuliuoto konkurso nugalėtojui Sa­vi­val­dy­bė tu­rės su­mo­kė­ti per 67 tūkst. eu­rų UAB „Že­mai­ti­jos ke­liai“, dar per 14 tūks­tan­čių eu­rų jai kai­na­vo ad­vo­ka­tų iš­lai­dos, nors by­la ir pra­kiš­ta…

Vis­kas pra­si­dė­jo dar 2018 m. sau­sio pa­bai­go­je, kai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė su­pap­ras­tin­tą at­vi­rą kon­kur­są „Plun­gės mies­to Tel­šių, Lais­vės, Rie­ta­vo ir Mi­ni­jos gat­vių at­kar­pų tech­ni­nių pa­ra­met­rų ge­ri­ni­mas ir eis­mo sau­gos prie­mo­nių die­gi­mas“.
Prie kon­kur­so są­ly­gų pri­dė­ta­me tech­ni­nia­me pro­jek­te vis­kas bu­vo taip ne­aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad da­ly­va­vu­sie­ji kon­kur­se bu­vo pri­vers­ti net 18 kar­tų kreip­tis su pra­šy­mu pa­tiks­lin­ti kon­kur­so są­ly­gas.
Kaip ži­nia, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja pa­skel­bė di­džiau­sią kai­ną pa­siū­liu­sią UAB „Že­mai­ti­jos ke­liai“, ku­ri sku­biai ėmė­si dar­buo­tis Tel­šių gat­vė­je, ir iki Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2018 m. spa­lio 11 d. nuosp­ren­džio at­li­ko dar­bų už dau­giau nei 67 tūkst. eu­rų.
Ne­su­tik­da­mos su to­kiu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mu, į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus krei­pė­si kon­kur­są pra­lai­mė­ju­sios įmo­nės.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2018 m. pa­va­sa­rį ieš­ko­vių ieš­ki­nį at­me­tė. Tuo­met jung­ti­nės veik­los part­ne­riai AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“ krei­pė­si į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ją, ku­rios spren­di­mas Sa­vi­val­dy­bei bu­vo ne­gai­les­tin­gas: Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas bu­vo pa­nai­kin­tas, kon­kur­sas pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu, o ieš­ko­vams pri­teis­tos by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos.
Ne­su­tik­da­ma su to­kiu spren­di­mu, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ka­sa­ci­ne tvar­ka ap­skun­dė jį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus (LATCBS) tei­sė­jų ko­le­gi­jai.
Va­sa­rio 7 d. LATCBS tei­sė­jų ko­le­gi­jos spren­di­mas ne tik ne­pa­kei­tė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos nuosp­ren­džio, bet dar ir kon­sta­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė už UAB „Že­mai­ti­jos ke­liai“ at­lik­tus dar­bus tu­rės su­mo­kė­ti per 67 tūks­tan­čius eu­rų bei pa­deng­ti ieš­ko­vių bei tre­čių­jų as­me­nų, pa­tei­ku­sių at­si­lie­pi­mus į ka­sa­ci­nį skun­dą, by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.
Ir tai dar ne vis­kas.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja by­li­nė­ji­mui­si bu­vo nu­si­sam­džiu­si Ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nę ben­dri­ją „Mo­tie­ka ir Au­dze­vi­čius“.
Teisinės pa­slau­gos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio va­do­vau­ja­mai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai kai­na­vo nei daug, nei ma­žai: 2018 me­tais – 13 102,08 Eur, 2019-ai­siais – 931,70 Eur. Iš vi­so – 14 033,78 Eur.

Nuotraukoje: 67 tūkst. Eur – UAB „Žemaitijos keliai“, 14 tūkst. Eur – Savivaldybės samdytiems advokatams, 1452 Eur – AB „Eurovia Lietuva“. Tiek „sutaupė“ G. Bagužio vadovaujama Savivaldybės administracija, kurios vadas socialiniuose tinkluose nuolat giriasi apie Savivaldybės lėšų taupymą…

Komentarai
Kiti straipsniai