Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Ūki­nia­me pa­sta­te įreng­to­je ka­ti­li­nė­je plyks­te­lė­jo ug­nis

Va­sa­rio 17-ąją Plun­gė­je ki­lo du gais­rai: Tel­šių gat­vė­je de­gė suo­džiai, o S. Nė­ries gat­vė­je ug­nis įsi­su­ko į pa­gal­bi­nia­me pa­sta­te esan­čią ka­ti­li­nę.

Dėl de­gan­čių suo­džių ka­mi­ne pra­ne­ši­mas gau­tas ke­lio­li­ka mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio. Ug­nia­ge­siai iš­sku­bė­jo į Tel­šių gat­vę, prie 51-ojo na­mo, ku­ris pri­klau­so V. V. At­vy­kus nu­sta­ty­ta, kad suo­džiai dvie­jų aukš­tų mū­ri­nio na­mo ka­mi­ne de­gė, ta­čiau pa­vo­jaus kil­ti gais­rui ne­bu­vo.
Apie gais­rą S. Nė­ries gat­vė­je ug­nia­ge­siams pra­neš­ta sek­ma­die­nio po­pie­tę, apie 14 va­lan­dą. Iš pra­džių bu­vo už­si­min­ta, jog de­ga 8-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas mū­ri­nis na­mas, pri­klau­san­tis V. M.
At­vy­kus nu­ro­dy­ton vie­ton, dū­mai ver­žė­si iš pa­gal­bi­nio pa­sta­to per sto­gą. Pa­sta­tas me­di­nis, ap­mū­ry­tas, su pa­lė­pe. Pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras ki­lo ūki­nia­me pa­sta­te įreng­to­je ka­ti­li­nė­je. Iš­de­gė ir nu­ar­dy­ta apie 20 kv. m sto­go dan­gos, per­den­gi­mas, da­lis sie­nos. Taip pat van­de­niu su­lie­tas vi­dus bei ja­me bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai. Įvy­kis ti­ria­mas.

Nuotraukoje: S. Nėries g. degė pagalbinis pastatas. Gaisras kilo katilinėje.

Komentarai
Kiti straipsniai