Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Nau­ja la­bo­ra­to­ri­ja pra­di­nu­kams

Vi­sai ne­se­niai Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos su­re­mon­tuo­ta­me ka­bi­ne­te įkur­ta gam­ta­moks­lių la­bo­ra­to­ri­ja, skir­ta pra­di­nio ug­dy­mo mo­ki­niams. Tai res­pub­li­ki­nio pro­jek­to „Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mas gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų prie­mo­nė­mis“ įgy­ven­di­ni­mas gim­na­zi­jo­je.

Šią la­bo­ra­to­ri­ją ku­ruo­ja mo­ky­to­ja Ele­na Ged­mi­nie­nė. Ji pa­kvie­tė ben­druo­me­nę ap­žiū­rė­ti nau­ją ug­dy­mo erd­vę, pri­sta­tė pro­jek­to pro­gra­mą ir gau­tas prie­mo­nes.
Mo­ky­to­ja pa­si­džiau­gė tė­ve­lių do­va­na – dviem nau­jo­mis spin­to­mis, pa­dė­ko­jo ad­mi­nist­ra­ci­jai už at­nau­jin­tą ka­bi­ne­tą.
Gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ko­le­gos at­vy­ko su do­va­no­mis, lin­kė­jo nau­jų ty­ri­mų ir at­ra­di­mų džiaugs­mo.
Pra­di­nio ug­dy­mo pe­da­go­gės nau­jo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je jau ve­da gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kas, prak­ti­nius už­si­ė­mi­mus. Mo­ki­niai per mik­ro­sko­pą ga­li pa­žin­ti ne­ma­to­mą mik­ro pa­sau­lį, at­lik­ti įvai­rius ty­ri­mus, eks­pe­ri­men­tus ir iš kar­to pa­ma­ty­ti sa­vo dar­bo re­zul­ta­tą. Ki­to­kia pa­mo­ka, ki­toks pa­sau­lio pa­ži­ni­mas mo­ty­vuo­ja mo­ki­nius ir ska­ti­na siek­ti ži­nių, do­mė­tis ap­lin­ka, kur­ti.

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos inf.

Nuotraukoje: Apžiūrėti naują ugdymo erdvę atvyko gimnazijos bendruomenė.

Komentarai
Kiti straipsniai