Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Į mies­to šven­tę kvies vi­sus part­ne­rius, tik ma­žes­nes de­le­ga­ci­jas

Va­sa­rio 14 d. po­sė­džia­vę Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu na­riai ap­ta­rė po­rą klau­si­mų: dėl mies­tų-part­ne­rių ofi­cia­lių de­le­ga­ci­jų pa­kvie­ti­mo į 2019 m. Plun­gės mies­to šven­tę ir dėl VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ pra­šy­mo į tą pa­čią šven­tę pa­kvies­ti fut­bo­lo ko­man­das.

Ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kau­jan­tis vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius pri­mi­nė, jog anks­tes­niais me­tais į Plun­gės mies­to šven­tę bu­vo kvie­čia­mos dau­giau­siai 4 as­me­nų ofi­cia­lios už­sie­nio de­le­ga­ci­jos, tad svars­tė, ar pa­lik­ti to­kį pa­tį skai­čių ir ar kvies­ti ab­so­liu­čiai vi­sų mies­tų-part­ne­rių at­sto­vus?
Ko­mi­si­jos na­riai trum­pai pa­dis­ku­ta­vo, jog vi­sa­da bū­da­vo kvie­čia­mi bi­čiu­liai iš vi­sų mies­tų (ša­lių), su ku­rio­mis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, to­dėl ­ku­rio nors mies­to ig­no­ruo­ti ne­rei­kė­tų. O dėl skai­čiaus su­ta­rė, kad ga­li­ma as­me­nų skai­čių vie­nu ar dviem su­ma­žin­ti. Tai­gi, už­sie­nio part­ne­riai gaus kvie­ti­mą at­vyk­ti į Plun­gės mies­to šven­tę bir­že­lio vi­du­ry­je ne dau­giau kaip 2–3 as­me­nims.
Šiais rei­ka­lais be­si­rū­pi­nan­ti Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Auž­bi­ka­vi­čiū­tė sa­kė, kad ne­re­tai už­sie­nio bi­čiu­liams rei­kia siųs­ti ne po vie­ną laiš­ką, o ko­kius tris ar ke­tu­ris, kol gau­na­mas at­sa­ky­mas, kiek jų at­vyks, ir iš vi­so, ar at­vyks. Šiuo me­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė drau­gau­ja su mies­tais iš de­vy­ne­rių ša­lių: Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Es­ti­jos, Če­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Šve­di­jos, Nor­ve­gi­jos, Gru­zi­jos ir Ru­si­jos.
Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas dar už­si­mi­nė, jog vi­sa­da su­lauk­da­vo­me at­gar­sių dėl drau­gys­tės su Kras­no­gors­ko mies­tu (Ru­si­ja), tad pa­si­do­mė­jo, ko­kia si­tu­a­ci­ja da­bar, ar yra ko­kių re­ko­men­da­ci­jų iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos? Vi­ce­me­ras M. Jur­čius pri­si­mi­nė, jog te­ko aiš­kin­tis, ko­dėl pa­tys va­žiuo­ja­me į Ru­si­ją, ko­dėl de­le­ga­ci­jas iš ten kvie­čia­mės, ta­čiau part­ne­rys­tė su Kras­no­gors­ku nė­ra nu­trauk­ta, ir mū­sų sa­vi­val­dy­bei nė­ra už­draus­ta ten vyk­ti ar su jais drau­gau­ti. Yra gau­tos tik tam tik­ros re­ko­men­da­ci­jos, ko­kios ga­li­mos pro­vo­ka­ci­jos, bet part­ne­rys­tės su­tar­tis, kaip mi­nė­ta, te­be­ga­lio­ja.
Pra­šy­mą dėl spor­ti­nin­kų kvie­ti­mo pri­sta­tė VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ di­rek­to­rė Dia­na Jo­nai­tie­nė. Pri­mi­nė, jog tarp­tau­ti­nis vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ras per mies­to šven­tę bus or­ga­ni­zuo­ja­mas tre­čius me­tus iš ei­lės, šie­met va­din­sis „Plun­gės tau­rė 2019“. D. Jo­nai­tie­nė pra­šė Sa­vi­val­dy­bės var­du iš­siųs­ti kvie­ti­mus mies­tams-part­ne­riams, jog lau­kia­ma at­vyks­tant jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų (gim. 2008 m.) ko­man­dų. Iš kiek­vie­no mies­to kvie­čia­ma po 14-ika žai­dė­jų ir tre­ne­ris.
Pa­sak VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“ di­rek­to­rės, bū­tų la­bai ge­rai kuo anks­čiau ži­no­ti da­ly­vau­sian­čių ko­man­dų skai­čių, mat rei­kia pla­nuo­ti ir ap­gy­ven­di­ni­mą, ir mai­ti­ni­mą, ir kiek rei­kės lė­šų. „Per­nai bu­vo tik Tu­ku­mo ko­man­da iš Es­ti­jos. Jei šie­met ko­kios dvi ar trys ko­man­dos at­vyk­tų – bū­tų la­bai ge­rai. Pu­sės, o tuo la­biau vi­sų mies­tų-part­ne­rių ko­man­dų tik­rai ne­si­ti­ki­me“, – sa­kė D. Jo­nai­tie­nė, pri­dė­da­ma, jog įstai­ga ap­si­i­ma vis­ką suor­ga­ni­zuo­ti, ta­čiau pra­šys ir Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo.
Pir­mi­nin­kau­jan­tis M. Jur­čius už­si­mi­nė, jog šie­met iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to Plun­gės mies­to šven­tės or­ga­ni­za­vi­mui skir­ta kur kas ma­žiau lė­šų nei per­nai, tad su pri­si­dė­ji­mu ga­li bū­ti su­dė­tin­ga.
Fut­bo­lo tur­ny­ras „Plun­gės tau­rė 2019“ vyks dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne prie Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los. At­nau­jin­tas mies­to sta­dio­nas prie sto­ties, ku­ris po re­konst­ruk­ci­jos va­di­na­mas ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų zo­na, bus už­im­tas ki­to­kių mies­to šven­tės ren­gi­nių.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai