Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Do­va­na auk­si­nių ves­tu­vių pro­ga – ap­vog­ti na­mai

Šven­ti­nis sa­vait­ga­lis vie­nai Tve­rų se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­čiai šei­mai ne­ap­si­ė­jo be nuos­to­lių. Pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, kad šeš­ta­die­nį il­ga­pirš­čiai ap­šva­ri­no ša­lia mies­te­lio cen­tro esan­tį gy­ve­na­mą­jį na­mą.

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas in­for­ma­vo, kad nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį pa­ste­bė­ta, kad su­ga­di­nę lan­go rė­mą, va­gys pa­te­ko į gy­ve­na­mą­jį na­mą ir pa­vo­gė įvai­rius ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius. Kaip ži­no­ma, na­muo­se nie­ko ne­bu­vo ga­na il­gą lai­ką, nes na­me gy­ve­nan­ti po­ra bei jų sū­nus bu­vo iš­vy­kę pas duk­rą – po­ra mi­nė­jo gra­žų auk­si­nių ves­tu­vių ju­bi­lie­jų.
Grį­žę na­mo, tve­riš­kiai pa­ma­tė aukš­tyn ko­jom ap­vers­tus na­mus – daik­tai bu­vo iš­mė­ty­ti, stal­čiai iš­plėš­ti, rū­bai iš­vers­ti, aki­vaiz­du, va­gys ieš­ko­jo pi­ni­gų. „Iš­kra­tę“ vi­sus na­mus, il­ga­pirš­čiai pa­vo­gė ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, di­des­nių daik­tų ne­ėmė. Va­gys į na­mą pa­te­ko pro vo­nio­je esan­tį lan­gą, ta­čiau gy­ven­to­jai ra­do iš vi­so tris ati­da­ry­tus lan­gus bei su­ga­din­tas du­ris, pro ku­rias, spė­ja­ma, va­gys ne­sėk­min­gai ban­dė iš­ei­ti lauk.
Ap­vog­tas na­mas pri­klau­so sau­gios kai­my­nys­tės gru­pei, ta­čiau pa­sta­ty­tas žen­klas va­gių ne­at­bai­dė. Nors kai­my­nai bu­vo na­muo­se, nie­kas nie­ko ne­gir­dė­jo. Na­mo šei­mi­nin­kas sa­kė, kad daug žmo­nių ži­no­jo, jog jie mi­nės auk­si­nes ves­tu­ves, tačiau kas ga­lė­jo taip pa­si­elg­ti – spė­lio­ti ne­si­ry­žo. Tve­riš­kiai pa­ty­rė 2 000 Eur nuos­to­lį.

Komentarai
Kiti straipsniai