Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams, nu­ken­tė­jo du žmo­nės

Ant­ra­die­nio po­pie­tę, 12.09 val., ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ties Bud­ri­kių kai­mu, įvy­ko ava­ri­ja. Nors ir švie­tė sau­lu­tė, ke­lias, per nak­tį už­klo­tas snie­gu, bu­vo sli­dus ir pa­vo­jin­gas.

Au­to­mo­bi­lį „Cit­ro­en Xsa­ra Pi­cas“ vai­ra­vu­si 31-erių me­tų mo­te­ris dėl ap­snig­tos sli­džios ke­lio dan­gos ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą bei su­si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu „Au­di A4“. Vai­ruo­to­ja – Ši­la­lės ra­jo­no gy­ven­to­ja. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ji nu­ken­tė­jo ne­žy­miai. Su ja au­to­mo­bi­ly­je bu­vo ir 10-ies me­tų ber­niu­kas. Jis per įvy­kį ne­nu­ken­tė­jo.
„Au­di“ vai­ra­vu­siam vy­rui (gim. 1972 m.) ir su juo au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vu­siai ke­lei­vei (gim. 1977 m.) pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, abu bu­vo nu­vež­ti į li­go­ni­nę. Vai­ruo­to­jui li­go­ni­nė­je diag­no­zuo­tas kai­rės ran­kos rie­ši­kau­lio lū­žis ir krū­ti­nės ląs­tos su­mu­ši­mas, o ke­lei­vei – krū­ti­nės ląs­tos su­mu­ši­mas. Dėl įvy­kio bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai