Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

Se­ne­lių glo­bos na­muo­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti kel­tu­vą

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je ne­ma­žai lė­šų po­li­ti­kai pa­sky­rė Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mams, už ku­rias įstai­go­je bus įreng­tas kel­tu­vas. Dar ke­le­tą tūks­tan­čių pri­tar­ta skir­ti Grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai (GMP) – įsi­gy­ti itin rei­ka­lin­gai me­di­ci­ni­nei įran­gai.

Po­li­ti­kai pri­ta­rė iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms skir­tų lė­šų duo­ti 16 800 Eur VšĮ Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mams, už ku­riuos bus nu­pirk­tas kel­tu­vas. Vie­šo­ji įstai­ga pla­nuo­ja pa­pil­do­mai ap­gy­ven­din­ti apie 15–18 gy­ven­to­jų, ta­čiau tam bū­ti­nas kel­tu­vas. Pra­šo­ma lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės tik kel­tu­vui įsi­gy­ti, o mon­ta­vi­mo ir ki­tus dar­bus pla­nuo­ja at­lik­ti iš sa­vo lė­šų (tas kai­nuos apie 6830 Eur). Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad pa­klau­są se­ne­lių na­mai tu­ri. Kuo dau­giau žmo­nių ga­lės pri­im­ti ir ap­gy­ven­din­ti, tuo įstai­gai bus leng­viau iš­si­lai­ky­ti.
2900 Eur pla­nuo­ja­ma skir­ti VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai. Jie bus pa­nau­do­ti me­di­ci­ni­nės įran­gos įsi­gi­ji­mui. VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba tei­kia grei­to­sios me­di­ci­nos pa­slau­gas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Prie nau­jos įran­gos pir­ki­mo įstai­ga pra­šo Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ti kaip da­li­nin­kės ir pla­nuo­ja pirk­ti de­fib­ri­lia­to­rių „Li­fe­pak 15“ (kai­nuo­ja apy­tiks­liai nuo 24 iki 26 tūkst. Eur). Šis įren­gi­nys in­ter­ne­ti­niu ry­šiu elek­tro­kar­diog­ra­mos duo­me­nis ga­li per­duo­ti tie­sio­giai į Klai­pė­dos klas­te­rio cen­trą. To­kia įran­ga ap­rū­pin­tos be­veik vi­sos Lie­tu­vos GMP sto­ty­se dir­ban­čios bri­ga­dos. Taip pat no­ri­ma įsi­gy­ti ir elek­tro­kar­diog­ra­fą (EKG) „Shil­ler Car­dio­vit FT-1“ (kai­nuo­ja apie 3,4 tūkst. Eur). Tai šiuo­lai­ki­niai plan­še­ti­niai EKG, ku­riuos nau­do­ja kai ku­rie GMP cen­trai. Nė vie­nas po­li­ti­kas ne­su­abe­jo­jo, kad me­di­ci­ni­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mas yra itin svar­bus ir rei­ka­lin­gas sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ge­ro­vei.
Il­giau pa­dis­ku­ta­vus, pri­tar­ta ir sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo va­sa­ros už­im­tu­mo ir in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką pro­gra­mai. Šia pro­gra­ma sie­kia­ma di­din­ti jau­ni­mo už­im­tu­mą va­sa­ą, ne ug­dy­mo pro­ce­so me­tu, bei pa­dė­ti jau­niems žmo­nėms įgy­ti prak­ti­nių ži­nių. Va­sa­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čio­se įmo­nė­se 15 sa­vi­val­dy­bės jau­nuo­lių ga­lės įgy­ti pa­tir­ties dar­bo rin­ko­je.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas (jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rius) Egi­di­jus Gri­cius aiš­ki­no, kad ši ge­ro­ji pa­tir­tis tai­ko­ma dar tik dvie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se, ta­čiau tai la­bai pa­žan­gus mo­de­lis jau­nų žmo­nių in­teg­ra­vi­mui į dar­bo rin­ką, jų mo­ky­mui, pri­pra­ti­ni­mui prie dar­bo. 14–19 me­tų jau­nuo­lį priėmusiam darb­da­viui tai ir­gi bus nau­din­ga, nes už įdar­bi­ni­mą vi­su krū­viu per mė­ne­sį jam bus ski­ria­ma 50 proc. nu­sta­ty­tos mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džio iš­mo­ka. Jei­gu moks­lei­vis dirbs ne­pil­nu eta­tu, kom­pen­sa­ci­ja bus skai­čiuo­ja­ma pro­por­cin­gai. Ši pro­gra­ma bus vyk­do­ma pa­si­bai­gus ug­dy­mo pro­ce­sui – lie­pos–­rug­pjū­čio mė­ne­siais. Jau­nuo­liai ga­lės dirb­ti bet ko­kį dar­bą vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čio­se įmo­nė­se. „Jau­ni­mas ne­re­tai va­sa­ro­mis ir taip dir­ba – Pa­lan­go­je ar ki­tur, ten per­si­dir­ba, ne­mie­ga, o čia dar­bo vie­ta bus sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, na­muo­se.
Darb­da­viams tai – di­de­lė pa­gal­ba. Jau­ni žmo­nės bus pri­pra­ti­na­mi prie dar­bo, ne­iš­vyks į ki­tus mies­tus, suk­sis sa­vi­val­dy­bės ap­lin­ko­je“, – kal­bė­jo E. Gri­cius.
Me­ras pri­pa­ži­no, kad ši pro­gra­ma ir įmo­nėms la­bai nau­din­ga, nes jiems bus mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja, ki­tu at­ve­ju ver­sli­nin­kai ne­la­bai no­rė­tų įdar­bin­ti jau­ną žmo­gų, už ku­rį ten­ka pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Ge­riau iš­kart pri­im­ti kva­li­fi­kuo­tą dar­bi­nin­ką ir ne­suk­ti sau gal­vos. „Pro­gra­mos ko­or­di­na­to­rius tu­rė­tų in­for­muo­ti darb­da­vius apie šią ga­li­my­bę, su­ras­ti dar­bo vie­tų, siū­ly­ti jas moks­lei­viams. Yra ak­ty­vių moks­lei­vių, bet in­for­ma­ci­ją skleis­ti bū­ti­na. Ši idė­ja la­bai ge­ra“, – sa­kė A. Kun­gys.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Komiteto nariai pritarė sprendimui, skirti senelių globos namams 16 800 Eur, už kuriuos įstaiga įsigis keltuvą.

Komentarai
Kiti straipsniai