Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Plun­gės jū­ros pa­kran­tės su­tvar­ky­mas – jau pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se

Maž­daug nuo ir­kla­vi­mo ba­zės (Gan­din­gos 42 A) iki Plun­gės Lur­do (Bi­ru­tės g., ne­to­li „Sau­lės“ gim­na­zi­jos) – to­kia mū­sų va­di­na­mos Plun­gės jū­ros pa­kran­tės at­kar­pa tu­rė­tų bū­ti su­tvar­ky­ta ir tap­ti pa­trauk­lia pės­čių­jų bei dvi­ra­ti­nin­kų vie­ta. Pla­čiau, kaip bus vyk­do­mas te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio po­il­sio bei rek­re­a­ci­jos zo­nų su­kū­ri­mas, bus kal­ba­ma va­sa­rio 20 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vyk­sian­čio vie­šo su­si­rin­ki­mo me­tu.

Va­sa­rio pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie pro­jek­tą, ku­rį pla­nuo­ja­ma (siū­lo­ma) įgy­ven­din­ti tvar­kant Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio pa­kran­tę. Pa­pras­čiau sa­kant, Plun­gės jū­ros pa­kran­tės lau­kia di­de­li ir gra­žūs dar­bai. Pro­jek­tą už­sa­ko­vui (Sa­vi­val­dy­bei) pa­ren­gė UAB „Ur­ba­nis­ti­ka“.
Tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos plo­tas – 10,4 ha. Pa­kran­tė­je nu­ma­to­ma įreng­ti ne tik pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kus, bet ir nau­jus laip­tus, ap­žval­gos aikš­te­les, tu­a­le­tą, pa­plū­di­mio zo­ną, gel­bė­ji­mo ste­bė­ji­mo bokš­te­lį, lau­ko tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę, La­jų ta­ką, Ver­smių ta­ką, ke­lias au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, val­čių prie­plau­kas ir kt.
Tarp ir­kla­vi­mo ba­zės ir Mei­lės kal­ne­lio, šlai­te, prie upe­lio, pla­nuo­ja­ma įreng­ti La­jų ta­ką. Me­di­nis ta­kas bus šiek tiek pa­kel­tas virš že­mės, vin­giuos tarp esa­mų me­džių ir rel­je­fo, for­muo­da­mas ne­di­de­lį ser­pan­ti­ną. Pa­grin­di­nė ta­ko da­lis bus su­skai­dy­ta laip­tais, nu­ma­to­ma įreng­ti pa­pil­do­mas ram­pas – ap­žval­gos aikš­te­les, iš ku­rių at­si­vers vaiz­das į upe­lio rė­vą. Abie­jo­se ta­ko pu­sė­se numatomi ne­rū­di­jan­čios plie­no tu­rėk­lai su me­di­niu rank­tū­riu, kur bus įmon­tuo­ti LED švies­tu­vai. Įdo­mus ak­cen­tas – tar­pas tarp be­si­lei­džian­čių ram­pų bus už­pil­dy­tas tvir­tu tin­klu – gau­dyk­le, ku­ri ga­lės bū­ti nau­do­ja­ma kaip vie­šas ha­ma­kas.
Ne­to­li mei­lės kal­ne­lio bus dar vie­nas – Ver­smių ta­kas. Ten pės­čių­jų ta­kas, be­si­leis­da­mas že­myn prie van­dens, taps me­di­niu liep­te­liu ant po­lių. Te­ri­to­ri­ja yra ga­na drėg­na, esa­ma šal­ti­nių ir upe­lių, tai­gi bus da­ro­mas kiek pa­kel­tas me­di­nis ta­kas. Ten ga­lės pri­si­riš­ti ne­di­de­les val­tis, bus pa­da­ry­tas il­gas me­di­nis suo­las, o kiek to­liau, ta­kui da­rant stai­gų po­sū­kį ap­link esa­mą šlai­tą, bus for­muo­ja­ma ir ne­di­de­lė ap­žval­gos aikš­te­lė.
Pa­kran­tė­je, ties Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio mo­kyk­la, taip pat at­si­ras ap­žval­gos aikš­te­lė. Bus pro­jek­tuo­ja­ma me­di­nės dan­gos plat­for­ma, iš­kel­ta virš šlai­to, esan­čio į šiau­rės va­ka­rus nuo mi­nė­tos mo­kyk­los. Dvie­jų įė­ji­mų aikš­te­lės kom­po­zi­ci­ja su­for­muos ar­ką, po ku­ria pės­čių­jų ta­kas laip­tais lei­sis į že­mu­ti­nę par­ko te­ra­są. For­muo­ja­mas te­ra­sa­vi­mas su­kurs ne­di­de­lį am­fi­te­at­rą, nu­kreip­tą į Plun­gės jū­ros pa­no­ra­mą.
Ki­ta ap­žval­gos aikš­te­lė – ar­čiau Bi­ru­tės gat­vės – iš dvie­jų da­lių: me­di­nės re­gyk­los plat­for­mos ir te­ra­suo­to šlai­to. Šias dvi da­lis kirs pės­čių­jų ta­kas, be­si­lei­džian­tis nuo gat­vės iki apa­ti­nės par­ko te­ra­sos. Žmo­nių po­il­siui bus pa­da­ry­ta ir me­di­nių suo­lų.
Ne­to­li Mei­lės kal­ne­lio taip pat nu­ma­to­ma įreng­ti pa­plū­di­mį, ša­lia pa­sta­ty­ti gel­bė­to­jų pos­to bokš­te­lį. To­je pa­čio­je pu­sė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti ir lau­ko tre­ni­ruok­lių zo­na, pra­mo­gų zo­na vai­kams.
Ten, kur yra ir­kla­vi­mo ba­zė, prie kran­ti­nės pla­nuo­ja­ma įreng­ti ne­di­de­lę nau­ją pon­to­ni­nę prie­plau­ką. Taip pat kran­ti­nė­je nu­ma­ty­ta me­di­nė aikš­te­lė ant po­lių ir ap­žval­gos aikš­te­lė, su ga­li­my­be ste­bė­ti ten vys­tan­čius ren­gi­nius. Ap­žval­gos aikš­te­lė bus pa­kel­ta aukš­čiau, po ja nu­ma­to­ma pa­sto­gė, ku­rią bus ga­li­ma nau­do­ti kaip va­sa­ros te­ra­są.

Nuotraukoje: Lajų takas.

Komentarai
Kiti straipsniai