Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Pės­čių­jų žy­gis po Lie­pi­jų miš­ką

Šį penk­ta­die­nį, t. y. va­sa­rio 22 die­ną, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) or­ga­ni­zuo­ja pės­čių­jų žy­gį po Lie­pi­jų miš­ką. Gam­tos mė­gė­jai tu­rės pui­kią ga­li­my­bę su gi­du pa­ke­liau­ti nuo­sta­biu Lie­pi­jų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­niu, pa­si­gro­žė­ti gam­ta, pir­mie­ji pra­ei­ti pla­nuo­ja­mą pės­čių­jų tra­są ir pa­teik­ti sa­vo min­tis bei pa­siū­ly­mus, kaip bū­tų ga­li­ma ją įreng­ti. Žy­gio at­stu­mas – apie 4 km, truk­mė – apie 3 va­lan­dos.
Mi­nė­tas miš­kas iš­si­ski­ria įspū­din­gais ąžuo­ly­nais, se­no­mis lie­po­mis bei skrob­lais. Pla­nuo­ja­ma ap­lan­ky­ti ir Uba­gų kal­ną bei Uba­gų ak­me­nį, beb­ra­vie­tę bei bar­su­kų ko­lo­ni­ją (olas). Su­si­do­mė­ję šiuo žy­giu va­sa­rio 22 d. 12.30 val. ren­ka­si Pla­te­liuo­se, Di­džio­jo­je  g. 24 (au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie Pla­te­lių dva­ro svir­no). Ka­dan­gi miš­kas pel­kė­tas, svar­bu ne­pa­mirš­ti tin­ka­mos ava­ly­nės. Po žy­gio bus ga­li­ma su­šil­ti prie lau­žo, kur ŽNP žy­gio da­ly­vius vai­šins žo­le­lių ar­ba­ta.

Komentarai
Kiti straipsniai