Šeštadienis, 2019 m. gruodžio 14 d.

Nuo spro­gi­mo laip­ti­nė­je iš­by­rė­jo stik­lai

Anks­tų va­sa­rio 6-osios ry­tą stip­riai drioks­te­lė­jo Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 31-aja­me na­me. Kaip pa­aiš­kė­jo – kaž­kas su­sprog­di­no pe­tar­dą.

Tre­čia­die­nį, prieš pat penk­tą va­lan­dą ry­to, mi­nė­tą A. Vaiš­vi­los gat­vės dau­gia­bu­tį su­dre­bi­no spro­gi­mas. Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai ne­tru­kus bu­vo pra­neš­ta, jog kaž­kas spro­go ir laip­ti­nė­je pil­na dū­mų.
Kaip sa­kė tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, jiems at­sku­bė­jus, dū­mai iš laip­ti­nės jau bu­vo iš­si­sklai­dę, nie­kas ne­de­gė, nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių ne­bu­vo. Pa­aiš­kė­jo, jog kaž­kas laip­ti­nė­je ty­čia su­sprog­di­no pe­tar­dą.
Spro­gi­mo jė­gos bū­ta gan ne­ma­žos – iš­du­žo laip­ti­nės du­rų stik­las, su­trū­ki­nė­jo vi­daus sie­nų tin­kas, su­ga­din­tos ko­mu­ni­ka­ci­jų po­tin­ki­nės dė­žu­tės.
Po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 187 str. 2 d. (tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du). Nuos­to­liai nu­sta­ti­nė­ja­mi.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai