Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Nu­si­kals­ta­mu­mo krei­vė ma­žė­ja jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės

Va­sa­rio 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se vy­ko ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas: ben­drą si­tu­a­ci­ją Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ap­žvel­gė vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas, o apie nu­si­kals­ta­mų vei­kų skai­čių Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne kal­bė­jo lai­ki­nai mū­sų ko­mi­sa­ria­tui va­do­vau­jan­ti Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė.

Su­si­rin­ki­mą pra­dė­jęs A. Mo­tu­zas ak­cen­ta­vo, jog li­gos pre­ven­ci­ja vi­sa­da yra žy­miai efek­ty­ves­nė, ne­gu chi­rur­gi­nis bū­das, tad ir po­li­ci­jos dar­be sie­kia­ma nu­si­kal­ti­mams už­bėg­ti už akių, daug dė­me­sio ski­riant pre­ven­ci­jos prie­mo­nėms. Pa­si­džiau­gė, jog Plun­gė­je ga­na aukš­tas nu­si­kals­ta­mų vei­kų iš­ty­ri­mo ro­dik­lis.

Kon­tin­gen­tas emig­ra­vo

Ap­žvelg­da­mas si­tu­a­ci­ją nuo 2012 m. iki 2018 m., Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas sa­kė, jog vi­du­ti­niš­kai per vi­są ap­skri­tį už­re­gist­ruo­ja­ma apie 6 tūkst. nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Ži­nia, kin­ta de­mog­ra­fi­nė si­tu­a­ci­ja, jau­čia­ma ben­druo­me­nių ak­ty­vi veik­la, žmo­nių po­žiū­ris į nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir tei­sės ak­tų pa­žei­di­mus, tad nu­si­kal­ti­mų ma­žė­ja. Be to, va­di­na­ma­sis po­li­ci­jos kon­tin­gen­tas – lin­kę į nu­si­kal­ti­mus as­me­nys – ne­re­tai iš­vyks­ta į už­sie­nį, tad nu­si­kals­ta­mu­mo krei­vė me­tai iš me­tų yra į ma­žė­jan­čią pu­sę. Pa­sak A. Mo­tu­zo, pa­na­šiai pu­sė ir net­gi dau­giau nu­si­kals­ta­mų vei­kų yra iš­aiš­ki­na­ma. Iš de­šim­ties – maž­daug 6–7 vei­kos.

Di­de­lis dė­me­sys smur­tui šei­mo­se

Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų nuo ta­da, kai įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, ge­ro­kai pa­dau­gė­jo: pir­mai­siais me­tais bu­vo apie pus­tre­čio šim­to at­ve­jų, o per­nai – 828 at­ve­jai (Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK te­ri­to­ri­jo­je). Smur­tui ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ski­ria­mas iš­ties di­de­lis dė­me­sys. Net esant psi­cho­lo­gi­nio smur­to ap­raiš­koms, ką įro­dy­ti sun­ku, pa­rei­gū­nai vyks­ta pas as­me­nis ke­lis kar­tus, kad įsi­ti­kin­tų, ar nė­ra pro­ble­mų, ku­rios ga­li pri­ves­ti prie di­des­nių nu­si­kal­ti­mų.

Apie pri­ori­te­ti­nes kryp­tis

„Mū­sų pri­ori­te­ti­nės kryp­tys – sun­kių ir la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mas. Tai sun­kūs kū­no su­ža­lo­ji­mai, nu­žu­dy­mai, nar­ko­ti­kai“, – kal­bė­jo A. Mo­tu­zas. Pa­žy­mė­jo, jog nuo 2012 m. jau­čia­ma ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja, ne­ma­žai sun­kių nu­si­kal­ti­mų iš­aiš­kin­ta kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­ka. Pa­vyz­džiui – pre­ky­ba nar­ko­ti­kais: dėl to ne­at­ei­na­ma su pa­reiš­ki­mu, apie tai ne­pra­ne­ša­ma, ko­ne vi­sa in­for­ma­ci­ja gau­na­ma iš kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos.

Grei­tes­nis re­a­ga­vi­mas

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas pri­mi­nė, jog re­a­ga­vi­mas į pra­ne­ši­mus pri­klau­so nuo įvy­kio ti­po (būna A, B ar C ti­po įvy­kiai). Ne­del­siant, kaip ži­nia, re­a­guo­ja­ma į A įvy­kius, kai gre­sia pa­vo­jus svei­ka­tai ir gy­vy­bei. Pa­rei­gū­nas už­si­mi­nė, jog į A ti­po įvy­kius per 4 me­tus re­a­ga­vi­mas pa­grei­tė­jo, t. y. lai­kas su­trum­pė­jo nuo 10 min iki 5 mi­nu­čių. Ži­nia, kar­tais truk­do oro są­ly­gos, tech­ni­ka, ir pa­jė­gų trūks­ta. Bet si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja, tai at­si­spin­di ir gy­ven­to­jų ap­klau­so­se, ku­rias kas­met da­ro Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Per­tvar­ka pa­rei­gū­nus „iš­gi­nė“ į gat­ves

„Kal­bant apie po­li­ci­jos per­tvar­ką – jai įta­kos taip pat tu­rė­jo gy­ven­to­jų ap­klau­sos ir lū­kes­čiai, nes bu­vo įvar­din­ta, kad no­ri­ma dau­giau po­li­ci­nin­kų ma­ty­ti gat­vė­se. Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pa­gal Skan­di­na­vi­jos mo­de­lį pa­keis­ti po­li­ci­jos struk­tū­rą ir orien­tuo­tis į dar­bą gat­vė­se“, – pa­sa­ko­jo A. Mo­tu­zas. Mi­nė­jo, jog tam nu­pirk­tos nau­jos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rio­se ga­li­ma dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, nau­do­jant po­li­ci­jos val­do­mas sis­te­mas, duo­me­nų ba­zes. To­dėl ir ne­be­rei­kia sė­dė­ti ka­bi­ne­te – ga­li­ma bū­ti ar­čiau žmo­nių, se­niū­ni­jo­se. Tai­gi, į re­a­ga­vi­mą įtrauk­tų pa­rei­gū­nų skai­čius yra ge­ro­kai pa­di­dė­jęs.

Ak­ty­ves­nė ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nų veik­la

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas ak­cen­ta­vo, jog ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nų veik­la tam­pa vis ak­ty­ves­nė, rei­ka­lin­ges­nė ir la­biau ma­to­ma. „Per vi­są ap­skri­tį tu­ri­me 17 ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nų, ku­rių dar­bas yra be­tar­piš­kai ben­drau­ti su vi­suo­me­ne, vyk­dy­ti pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, bet kar­tu ir ei­ti po­li­ci­nin­kų pa­rei­gas. Pre­ven­ci­ja yra la­bai svar­bu“, – sa­kė A. Mo­tu­zas.

Dau­gė­ja sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių

Sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių skai­čius pas­ta­rai­siais me­tais vis di­dė­ja, Plun­gė tu­ri 29-ias sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes, Kre­tin­go­je yra 17-ika, Rie­ta­ve – 12-ika, Skuo­de – 16-ika. Su gru­pė­mis dir­ba ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nai, tai svar­bu ir gy­ven­to­jams, ir po­li­ci­jai.

Žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas

Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja pa­si­ti­ki 84 proc. vi­sų gy­ven­to­jų (ša­lies mas­tu – 75 proc.). „Tai – mū­sų dar­bo įver­ti­ni­mas. Pa­si­ti­kė­ji­mas ver­čia pa­si­temp­ti, dar ge­riau dirb­ti. Per de­šimt me­tų tai yra ge­riau­sias re­zul­ta­tas. Ir pats aukš­čiau­sias vi­so­je res­pub­li­ko­je“, – ge­ru žmo­nių įver­ti­ni­mu džiau­gė­si pa­rei­gū­nas, už­si­min­da­mas, jog ir šiais me­tais ope­ra­ty­vus re­a­ga­vi­mas iš­liks vie­nu pa­grin­di­nių už­da­vi­nių.

Nu­si­kal­ti­mai ir ben­dra si­tu­a­ci­ja Plun­gė­je

Ko­kia si­tu­a­ci­ja 2018-ai­siais bu­vo Plun­gė­je – apie tai kal­bė­jo lai­ki­nai Plun­gės PK va­do­vau­jan­ti L. Ta­ma­liū­nai­tė.
Per­nai mū­sų ko­mi­sa­ria­te bu­vo 71 pa­rei­gy­bė, ta­čiau da­lis ne­už­im­ta, sep­ty­ni pa­rei­gū­nai bu­vo vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se, tai re­a­liai po­li­ci­jos veik­lą vyk­dė 52 pa­rei­gū­nai.
Iš vi­so per me­tus gau­ti 1272 įvai­rūs pra­ne­ši­mai, už­re­gist­ruo­ta 510 nu­si­kals­ta­mų vei­kų (2017 m. – 550). Iš­tir­ta 413 nu­si­kal­ti­mų (72,3 proc.) – tai ge­riau­sias ro­dik­lis vi­so­je Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės (ap­skri­ty­je iš­ty­ri­mas sie­kia 54,9 proc.). Iki­teis­mi­nių ty­ri­mų vi­du­ti­nė truk­mė – iki dvie­jų mė­ne­sių. Il­giau trun­kan­čių iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, ku­rių truk­mė il­ges­nė nei 9 mė­ne­siai, Plun­gės PK šių me­tų pra­džio­je bu­vo 12-ika. Net 7-io­se by­lo­se vyk­do­ma as­mens pa­ieš­ka, nu­sta­ty­ta, jog vi­si įta­ria­mie­ji at­lie­ka baus­mes už­sie­ny­je.
Kal­bant apie ad­mi­nist­ra­ci­nius pa­žei­di­mus – per me­tus nu­sta­ty­ti 5242 ad­mi­nist­ra­ci­niai pa­žei­di­mai, iš ku­rių di­džio­ji da­lis (4338) – ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai.

Smur­to myg­tu­kų nie­kas ne­spau­dė

Pa­sak L. Ta­ma­liū­nai­tės, di­dži­ą­ją da­lį iki­teis­mi­nių ty­ri­mų su­da­rė smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jai: per me­tus pra­dė­ta 213 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, net 82 proc. šių ty­ri­mų per 48 va­lan­das per­duo­ta pro­ku­ro­rui dėl spren­di­mo pri­ėmi­mo. Be­je, kal­bant apie smur­tą, – ga­li­moms au­koms bu­vo iš­da­lin­ti 7 va­di­na­mie­ji smur­to myg­tu­kai, ta­čiau, kaip sa­kė pa­rei­gū­nė, jų nie­kas nepa­spau­dė. Ar myg­tu­kus pa­lik­ti tiems, kam jie bu­vo įduo­ti, ar per­duo­ti ki­tiems, dar bus spren­džia­ma.

Vie­nas sun­kus nu­si­kal­ti­mas

La­bai su­ma­žė­jo sun­kių nu­si­kal­ti­mų – per me­tus už­re­gist­ruo­tas tik vie­nas at­ve­jis, t. y. šau­na­mo­jo gin­klo va­gys­tė įsi­brau­nant į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. Šis nu­si­kal­ti­mas kol kas ne­at­skleis­tas. Maž­daug dvi­gu­bai, ly­gi­nant su 2017 m., per­nai su­ma­žė­jo ir va­gys­čių: už­re­gist­ruo­tos 59 nu­si­kals­ta­mos vei­kos, jų iš­ty­ri­mas sie­kė 26,7 proc. Per me­tus bū­ta pen­kių plė­ši­mų. Ge­ro­kai su­ma­žė­jo suk­čia­vi­mo at­ve­jų, bet vis pa­si­tai­ko, kai žmo­nės nu­ken­čia už­si­sa­ky­da­mi pre­kes in­ter­ne­tu.
Po­li­ci­jos po­kal­biai su ka­vi­nių ir su nak­ti­nių ba­rų sa­vi­nin­kais tu­rė­jo tei­gia­mos įta­kos nu­si­kal­ti­mų ma­žė­ji­mui ir vie­šo­sio­se vie­to­se – įren­gus at­ski­ras rū­ky­mo zo­nas ka­vi­nių lan­ky­to­jams. Taip pat tei­gia­mų re­zul­ta­tų da­vė daž­ni po­li­ci­jos rei­dai. Per me­tus vie­šo­se vie­to­se nu­si­kals­ta 132 kar­tus, 60 proc. nu­si­kal­ti­mų iš­tir­ta.

Rū­ka­lai, svai­ga­lai ir nar­ko­ti­kai

Na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­ba ir pre­ky­ba pas mus vis dar „iš­len­da“ – dėl ga­my­bos pra­dė­ta 10 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, ras­ta 1026,5 l pa­ga­min­tų svai­ga­lų. Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų bū­ta 58-ios (dėl 64,68 l na­mi­nu­kės tu­rė­ji­mo). Taip pat bū­ta ir kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų: pra­dė­tas vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ak­ci­zi­nių pre­kių, kuo­met iš­kart iš­im­ti 9999 pa­ke­liai kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Šis ty­ri­mas per­duo­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK. Smul­kes­nių at­ve­jų, kai pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los, su­skai­čiuo­ta 64.
Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­kais pra­dė­ti 5 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, vi­sais at­ve­jais pri­im­ti pro­ce­si­niai spren­di­mai. Dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mo nu­baus­ta 19-ika as­me­nų.

Dau­giau žu­vu­sių ke­liuo­se

Iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl gir­tų vai­ruo­to­jų skai­čius iš­lie­ka pa­na­šus – 58 nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Per me­tus ke­liuo­se su­skai­čiuo­ti 49 įskai­ti­niai eis­mo įvy­kiai, žu­vo 4 (už­per­nai – du) žmo­nės: du vai­ruo­to­jai ir du ke­lei­viai, su­žeis­ti 78 as­me­nys. Trys eis­mo įvy­kiai įvy­ko dėl gir­tų vai­ruo­to­jų.

Po­li­ci­jos rei­dai į kri­mi­no­ge­nius ži­di­nius

Kal­bė­da­ma apie vyk­dy­tas ak­ci­jas ir pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, L. Ta­ma­liū­nai­tė už­si­mi­nė, jog bu­vo su­da­ry­ti ir vyk­dy­ti 22 pre­ven­ci­niai pla­nai į pa­grin­di­nius kri­mi­no­ge­ni­nius ži­di­nius, esan­čius V. Ma­čer­nio g. 49 ir A. Vaiš­vi­los g. 33 dau­gia­bu­čiuose, va­di­na­muo­siuose ben­dra­bu­čiuose. Ma­žiau­siai kar­tą per die­ną ten lan­kė­si po­li­ci­ja, už­ei­da­vo ir pas gy­ven­to­jus pa­si­kal­bė­ti. „Tuo­se ben­dra­bu­čiuo­se lai­ki­nai bu­vo įsteig­tos tar­tum po­li­ci­jos nuo­va­dos, po­li­ci­nin­kai kiek­vie­ną įei­nan­tį ar iš­ei­nan­tį klau­si­nė­jo, kur ei­na, ko­kiu tiks­lu. Prie­mo­nė la­bai pa­si­tei­si­no – tuo me­tu kri­mi­no­ge­ni­niuo­se ži­di­niuo­se įvy­kių su­ma­žė­jo 50 pro­cen­tų“, – sa­kė pa­rei­gū­nė.

Re­zul­ta­tais džiau­gė­si sve­čiai

Ga­na ge­rais Plun­gės PK re­zul­ta­tais pa­si­džiau­gė ir ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vę sve­čiai – Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis. Pas­ta­ra­sis iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą tik dėl di­dė­jan­čio smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je skai­čiaus, ra­gi­no prie šios pro­ble­mos pa­dir­bė­ti vi­siems kar­tu.

Api­ben­dri­ni­mas

Api­ben­drin­da­mas ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį, Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas A. Mo­tu­zas ak­cen­ta­vo, jog po­li­ci­jos ir vi­suo­me­nės ben­dras tiks­las – kad ap­lin­ka Plun­gė­je bū­tų sau­gi. Tad ta lin­kme ir dir­ba­ma. Pa­dė­ko­jo Plun­gės sa­vi­val­dy­bei už Plun­gės PK pro­gra­mos „Sau­gi vi­suo­me­nė“ fi­nan­sa­vi­mą 3 tūks­tan­čiais eu­rų, lė­šos pa­nau­do­tos pre­ven­ci­nei veik­lai. Taip pat už­si­mi­nė, jog į Plun­gės PK vir­ši­nin­ko kė­dę šie­met bus iš­rink­tas nau­jas va­do­vas ar va­do­vė. Pa­rei­gū­nams pa­ža­dė­jo, jog pir­mo­jo pus­me­čio pa­bai­go­je įvyks at­ly­gi­ni­mų kils­te­lė­ji­mas, vi­du­ti­niš­kai 150 eu­rų – nuo 700 iki 850. At­ei­ty­je sie­kia­ma, kad ma­žiau­sia pa­rei­gū­no al­ga į ran­kas bū­tų tūks­tan­tis eu­rų. Taip pat bus per­ka­mos nau­jos uni­for­mos ir at­si­sa­ko­ma se­nes­nių kaip 6 me­tų au­to­mo­bi­lių.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Bendrą situaciją Klaipėdos apskrities VPK aptarnaujamoje teritorijoje apžvelgė viršininkas A. Motuzas.

Komentarai
Kiti straipsniai