Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Me­de­ly­no te­ri­to­ri­jo­je de­gė mo­bi­lio­ji pir­tis

Sek­ma­die­nį, t. y. va­sa­rio 10 die­ną, prieš pat 16 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo iš­kvie­ti­mą į J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės pa­bai­go­je esan­čią Plun­gės me­de­ly­no te­ri­to­ri­ją. Pra­neš­ta, jog ten de­ga na­me­lis.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, pa­aiš­kė­jo, jog at­vi­ra lieps­na siau­bė ne­di­de­lę mo­bi­li­ą­ją pir­tį (5×3 m). Ant ra­tų bu­vęs me­di­nis sta­ti­nys nuo ug­nies nu­ken­tė­jo gan stip­riai: gais­ro me­tu su­de­gė skied­ro­mis deng­tas sto­gas, iš­de­gė vi­du­je įreng­ta pir­te­lė. Įvy­kis ti­ria­mas.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai