Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Kon­tro­lie­rių pra­žu­džiu­si vai­ruo­to­ja iš­gir­do jai skir­tą baus­mę

Sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Prieš teis­mą sto­jo Skuo­do tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tro kon­tro­lie­rių su­va­ži­nė­ju­si mo­te­ris“ ra­šė­me apie bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mą Plun­gės apy­lin­kės teis­me dėl skau­džios ne­lai­mės, ku­rios me­tu žu­vo žmo­gus. Dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo pa­žei­džiant tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tas spe­cia­lias el­ge­sio sau­gu­mo tai­syk­les (BK 132 str. 3 d.) kal­tin­ta skuo­diš­kė Ri­ta Kont­vai­nie­nė (gim. 1968 m.) va­sa­rio 6 die­ną iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį.

Trum­pai pri­me­na­me, jog skau­di ne­lai­mė įvy­ko 2018 me­tų bir­že­lio 14-osios ry­tą, kai į Tel­šių tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­tro Skuo­do pa­da­li­nį R. Kont­vai­nie­nė bu­vo at­vy­ku­si at­lik­ti au­to­mo­bi­lio „VW Jet­ta“ (1987 m. ga­my­bos) tech­ni­nės ap­žiū­ros. Vyk­dy­da­ma kon­tro­lie­riaus Kęs­tu­čio Pet­kaus (gim. 1959 m.) nu­ro­dy­mą pa­va­žiuo­ti virš duo­bės ko­kį pus­met­rį į prie­kį, mo­te­ris stai­giai šo­ko apie pus­an­tro met­ro pir­myn, par­bloš­kė prie­šais au­to­mo­bi­lį sto­vė­ju­sį spe­cia­lis­tą ir pa­di­di­nu­si grei­tį iš­lė­kė iš tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­ra­žo į lau­ką, vilk­da­ma žmo­gų po kė­bu­lu dar apie 16 met­rų, kol lau­ke at­si­tren­kė į aikš­te­lės bor­te­lį. Kon­tro­lie­rius žu­vo.
Sa­vo kal­tę R. Kont­vai­nie­nė pri­pa­ži­no ir la­bai gai­lė­jo­si dėl įvy­ku­sios ne­lai­mės, tei­si­no­si, jog mi­nė­to au­to­mo­bi­lio ne­bu­vo vai­ra­vu­si ir tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tre ne­bu­vo lan­kiu­sis, jog jai pa­čiai bu­vo bai­su va­žiuo­ti virš duo­bės. Anks­čiau Skuo­do teis­me sek­re­to­re dir­bu­si mo­te­ris pri­pa­ži­no, jog ga­lė­jo supainioti grei­čio ir stab­džio pe­da­lus. Žu­vu­sio­jo ar­ti­mų­jų at­si­pra­šė, da­lį ža­los jau bu­vo at­ly­gi­nu­si, nu­ken­tė­ju­sie­ji jai at­lei­do.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nuosp­ren­dį pa­skel­bė va­sa­rio 6 die­ną. Teis­mas pri­pa­ži­no, jog kal­ti­na­mo­ji dėl ne­at­sar­gu­mo at­ėmė gy­vy­bę ki­tam žmo­gui pa­žeis­da­ma tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tas spe­cia­lias el­ge­sio sau­gu­mo tai­syk­les.
R. Kont­vai­nie­nei bu­vo pa­skir­ta ter­mi­nuo­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė vie­ne­riems me­tams ir ke­tu­riems mė­ne­siams (jau treč­da­liu su­ma­žin­ta), ta­čiau baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas pus­an­trų me­tų lai­ko­tar­piui.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai