Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Dėl ne­gy­vos stir­nos su­si­dū­rė mo­te­rų vai­ruo­ja­mi au­to­mo­bi­liai

Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį ava­ri­ja įvy­ko ties Ku­lių mies­te­liu – „Nis­san“ mar­kės au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į ma­ši­ną „To­y­o­ta“. Kaip pa­aiš­kė­jo, kliū­ti­mi ta­po jau ne­gy­va stir­na.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, jog eis­mo įvy­kis Plun­gės ra­jo­ne už­fik­suo­tas šeš­ta­die­nį (va­sa­rio 9-ąją), maž­daug dvi­de­šimt mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio.
Ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai, Ku­lių mies­te­lio te­ri­to­ri­jos ri­bo­se, au­to­mo­bi­lį „Nis­san Pri­me­ra“ vai­ra­vu­si 41 me­tų mo­te­ris pa­ste­bė­jo kliū­tį kel­kraš­ty­je, t. y. nu­gai­šu­sią stir­ną. Stai­giai su­ko į kai­rę, dėl to ap­le­dė­ju­sia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lis ta­po ne­val­do­mas ir su­si­dū­rė su prie­šais va­žia­vu­siu au­to­mo­bi­liu „To­y­o­ta Aven­sis“, ku­rį vai­ra­vo 32-ejų mo­te­ris.
Su­si­dū­ri­mo me­tu su­žeis­ta pir­mo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja, ji iš­vež­ta į li­go­ni­nę. Kar­tu va­žia­vęs jos 44 me­tų vy­ras ne­nu­ken­tė­jo.
„To­y­o­ta“ va­žia­vę ke­lei­viai – 57 me­tų mo­te­ris ir to pa­ties am­žiaus vy­ras – ne­nu­ken­tė­jo. Tie­sa, mo­te­ris skun­dė­si pil­vo skaus­mu, bet gy­dy­to­jų pa­gal­bos at­si­sa­kė.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai