Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Ava­ri­jo­je prie švie­so­fo­ro nu­ken­tė­jo Bulgarijos pilietis

Va­sa­rio 7-osios va­ka­rą Plun­gės mies­te įvy­ko ava­ri­ja. Nu­ken­tė­jo vie­na ke­lei­vė ir vai­ruo­to­jas – ki­tos ša­lies pi­lie­tis.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­re, prieš pat 18 va­lan­dą, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir A. Ju­cio gat­vių san­kry­žo­je susidarė au­to­mo­bi­lių kamš­čiai – pa­aiš­kė­jo, jog čia mik­ro­au­to­bu­sas tren­kė­si į leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, o tas – dar į ki­tą ma­ši­ną.
Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, mik­ro­au­to­bu­sas „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“, vai­ruo­ja­mas 41 me­tų vy­ro, dėl sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio ir rei­kia­mo at­stu­mo ne­si­lai­ky­mo at­si­tren­kė į kai­rėn su­ku­sį au­to­mo­bi­lį „Su­ba­ru Fo­res­ter“, o šis – į au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“.
Su­si­dū­ri­mo me­tu nu­ken­tė­jo pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lio 54 me­tų ke­lei­vė ir „Su­ba­ru“ vai­ra­vęs 33 me­tų vy­ras, Bul­ga­ri­jos pi­lie­tis.

Nuotraukoje: Mikroautobusas rėžėsi į „Subaru“, o šis – į „VW Passat“.

Komentarai
Kiti straipsniai