Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Švie­ti­mo įstai­gos už sa­lės nu­omą no­rės dau­giau

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja, Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja, Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras, Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tras bei Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras pa­tei­kė pra­šy­mus pa­keis­ti švie­ti­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų pa­slau­gų įkai­nius.

Kal­bant apie įstai­gų pa­tal­pų nu­omą – ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų spor­to aikš­ty­nas va­lan­dai kai­nuos 5, o pa­rai – 30 eu­rų. Iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vyk­dan­čių įstai­gų spor­to aikš­ty­nas – ati­tin­ka­mai 3 ir 15 eu­rų. No­rin­tiems iš­si­nuo­mo­ti spor­to sa­lę mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, už va­lan­dą teks mo­kė­ti 13 eu­rų, o ra­jo­no mo­kyk­los sa­lės nu­oma kai­nuos 10 eu­rų. Ak­tų sa­lės nu­oma va­lan­dai kai­nuos 8 eu­rus.
Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja va­ka­rie­nės nor­mą mo­ki­niui, gy­ve­nan­čiam ben­dra­bu­ty­je, pra­šo kils­te­lė­ti iki 1,50 Eur (bu­vo 1,30 Eur). Čia kal­ba­ma apie tuos vai­kus, ku­rie yra iš ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių šei­mų ir už ku­riuos mo­ka Sa­vi­val­dy­bė. Su­skai­čiuo­ta, jog ben­dra­bu­čio va­ka­rie­nės įkai­nio 0,2 eu­ro pa­di­di­ni­mui (šiuo me­tu va­ka­rie­nę gau­na 15 vai­kų) iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 10-iai mė­ne­sių rei­kės apie 700 eu­rų.

Komentarai
Kiti straipsniai