Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Ava­ri­jo­je tau­to­dai­li­nin­ką pra­žu­dęs jau­nuo­lis nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas pa­gal lai­da­vi­mą

Sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Pra­žū­tin­ga jau­nuo­lio ava­ri­ja, pa­si­glem­žu­si ša­tei­kiš­kio tau­to­dai­li­nin­ko gy­vy­bę“ ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą, ku­ri bu­vo iš­kel­ta kur­šė­niš­kiui Pau­liui Ju­ra­šiui (gim. 1998 m.). Šis jau­nuo­lis per­nai va­sa­rą ties Nar­vai­šių kai­mu rė­žė­si į ša­tei­kiš­kio Ro­mu­al­do Ur­bo­no (gim. 1956 m.) vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį. Mi­nė­tas žmo­gus žu­vo. Va­sa­rio 4 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas šio­je by­lo­je pa­dė­jo taš­ką.

Pri­me­na­me, jog skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko 2018 m. bir­že­lio 14-osios va­ka­re, apie 18.20 va­lan­dą, ke­ly­je Šiauliai–Palanga, ties Nar­vai­šiais. Au­to­mo­bi­lis „Au­di A4 Avant“, ku­rį vai­ra­vo P. Ju­ra­šius, de­ši­nės pu­sės ra­tais už­va­žia­vo ant žvy­ruo­to kel­kraš­čio, iš­lė­kė į prie­šin­gą eis­mo juos­tą ir kak­to­mu­ša tren­kė­si į prieš­prie­šais at­va­žiuo­jan­čią „Vol­vo V40“, ku­rią vai­ra­vo R. Ur­bo­nas. Pas­ta­ra­sis žu­vo. Kar­tu su R. Ur­bo­nu va­žia­vęs ke­lei­vis V. Rip­kaus­kas pa­ty­rė ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
P. Ju­ra­šiui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 281 str. 5 da­lį. Jis vis­ką pri­pa­ži­no ir la­bai gai­lė­jo­si dėl to, kas įvy­ko. Tą­dien jis iš Klai­pė­dos, kur dir­bo Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne, va­žia­vo na­mo į Kur­šė­nus. Kaip nu­ti­ko, kad jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis iš­va­žia­vo į kel­kraš­tį, ir jis trans­por­to prie­mo­nės ne­su­val­dė, vai­ki­nas ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Jis pats rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė, bu­vo blai­vus, tik ne­tu­rė­jo dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žo.
Žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­ji – naš­lė Sta­sė Ur­bo­nie­nė bei už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys sū­nus ir duk­ra, taip pat pas­ta­rų­jų vai­kai (iš vi­so 7 as­me­nys) – pa­pra­šė at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą ir ad­vo­ka­to iš­lai­das. Ben­dra su­ma sie­kė 100 tūkst. eu­rų. Tie­sa, ke­lis tūks­tan­čius at­ly­gi­no drau­di­mo ben­dro­vė, 5,5 tūkst. eu­rų iki teis­mo pa­bai­gos nu­ken­tė­ju­sia­jai jau bu­vo su­mo­kė­jęs tei­sia­ma­sis. Jau­nuo­lis pra­šė su­ma­žin­ti mil­ži­niš­ką ieš­ki­nį, mi­nė­jo, kad iš at­ly­gi­ni­mo per vi­są gy­ve­ni­mą tiek ne­su­tau­pys, o jo ar­ti­mie­ji ne­tu­rin­tys iš ko pri­si­dė­ti.
Kal­ti­na­mo­jo ma­ma Mei­lu­tė Moc­ke­vi­čie­nė sa­kė no­rin­ti lai­duo­ti už sū­nų, pra­šė at­leis­ti jį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo nei nu­ken­tė­ju­sio­ji pu­sė, nei pro­ku­ro­ras.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas va­sa­rio 4 die­ną pa­skel­bė, jog anks­čiau ne­teis­tam P. Ju­ra­šiui bau­džia­mo­ji by­la nu­trau­kia­ma, jis per­duo­da­mas pa­gal lai­da­vi­mą ma­mos at­sa­ko­my­bei pus­an­trų me­tų lai­ko­tar­piui. Taip pat vie­ne­rius me­tus jam už­draus­ta vai­ruo­ti.
Nu­ken­tė­ju­sių­jų ieš­ki­niai ten­kin­ti iš da­lies: S. Ur­bo­nie­nei, ku­riai kal­ti­na­ma­sis šiek tiek at­si­ly­gi­no, dar pri­teis­ti 500 eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los; žu­vu­sio­jo sū­nui ir duk­rai pri­teis­ta po 5 tūkst. eu­rų, o trims žu­vu­sio­jo anū­kams – po 500 eu­rų. Taip pat P. Ju­ra­šius tu­rės at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų ad­vo­ka­to iš­lai­das – 1 tūkst. eu­rų.
Šį teis­mo nuosp­ren­dį per 20 die­nų dar ga­li­ma ap­skųs­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai