Sekmadienis, 2019 m. liepos 21 d.

Amo­ra­lūs ko­men­ta­rai „mo­ra­liam“ po­li­ti­kui – kaip van­duo nuo žą­sies

Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je, straips­ny­je „Toj iš­an­gėj be­sė­dint, re­a­ly­bės ne­ma­tot“, skai­ty­to­jus su­pa­žin­di­no­me, ko­kiais ko­men­ta­rais už­tal­žo­mi tie, ku­rių nuo­mo­nės ne­su­tam­pa su vie­no po­li­ti­nio da­ri­nio „tie­so­mis ir po­zi­ci­ja“. Už­gau­lių, įžei­di­nė­jan­čių ir že­mi­nan­čių, net sek­sis­ti­nių ko­men­ta­rų į dis­ku­si­ją įsi­jun­gu­siai mo­te­riai ir laik­raš­čiui pa­žė­rė Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­nus Os­val­das, o in­for­ma­ci­ja su to­kiais ko­men­ta­rais pa­si­da­li­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis.
To­dėl „Plun­gės ži­nios“, kaip ra­šy­ta pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je, pa­klau­sė, ką apie tai gal­vo­ja pats itin aukš­tus mo­ra­li­nės prin­ci­pus de­kla­ruo­jan­tis di­rek­to­rius. Ka­dan­gi ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas „ne­su­spė­jo“ lai­ku pa­teik­ti at­sa­ky­mų, mes vie­šai iš­spaus­di­no­me jam ad­re­suo­tus klau­si­mus ir pa­ža­dė­jo­me, kad at­sa­ky­mus iš­spaus­din­si­me, kai tik juos gau­si­me.
Di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio pa­pra­šė­me at­sa­ky­ti į šiuos klausimus:
* Kaip ver­ti­na­te ben­dra­bar­tie­čio, Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­naus Os­val­do ko­men­ta­rus mo­te­rų ir re­dak­ci­jos at­žvil­giu?
* Jūs pri­pa­žįs­ta­te sek­siz­mą ir ne­ma­to­te rei­ka­lo ša­lin­ti pa­na­šaus po­bū­džio Os­val­do ko­men­ta­rų? Ar Jums ma­lo­nu tai skai­ty­ti?
* Jūs to­le­ruo­ja­te ne­apy­kan­tos, dis­kri­mi­na­ci­jos pro­pa­ga­vi­mą sa­vo val­do­mo­je pa­sky­ro­je?
* Ne­ma­no­te, kad po to­kių ko­men­ta­rų Jū­sų pa­sky­ro­je (ku­rią Jūs ad­mi­nist­ruo­ja­te), tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri įver­tin­tų Jū­sų el­ge­sį – ar jis ati­tin­ka Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių as­me­nų el­ge­sio tai­syk­lių nuo­sta­tas?

Kai laik­raš­čio ma­ke­tas pir­ma­die­nį bu­vo pa­teik­tas spaus­tu­vei, re­dak­ci­ja su­lau­kė di­rek­to­riaus Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tės Aud­ros Zdra­mie­nės laiš­ko dėl G. Ba­gu­žio at­sa­ky­mo. Ci­tuo­ja­me: „Tu­riu in­for­muo­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis nu­spren­dė nuo­mo­nių, iš­sa­ky­tų so­cia­li­nė­je erd­vė­je, laik­raš­čiui ne­ko­men­tuo­ti ir į pa­klau­si­mus apie at­ski­rų as­me­nų iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes jo­kio ver­ti­ni­mo ne­teik­ti.“

Komentarai
Kiti straipsniai