Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Vaiz­dai su vai­kų por­nog­ra­fi­ja 40-me­čiui „kai­na­vo“ pus­tre­čio tūks­tan­čio eu­rų

Kaip pa­va­din­ti 40-me­tį vy­riš­kį, ku­ris in­ter­ne­tu siun­čia sau į te­le­fo­ną por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kus su vaikais ir tuo mė­gau­ja­si? Li­go­nis ar la­biau iš­kry­pė­lis? Kaip ten be­bū­tų, tai yra nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, to­dėl Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Kęs­tu­tis S. (gim. 1978 m.) pra­ėju­sią sa­vai­tę už tai bu­vo nu­teis­tas.

Gan keis­tas Kęs­tu­čio S. po­mė­gis – žiū­rė­ti į ero­tiš­kus vaiz­de­lius su itin jau­nais žmo­nė­mis – ne­pra­sly­do pro tei­sė­sau­gi­nin­kų akis, ir vy­riš­kiui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 309 str. 2 da­lį (dis­po­na­vi­mas por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kais, kur vaiz­duo­ja­mas vai­kas ar­ba as­muo pa­tei­kia­mas kaip vai­kas).
Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­ma­sis Kęs­tu­tis S., pa­si­nau­do­da­mas in­for­ma­ci­nė­mis ir ry­šių tech­no­lo­gi­jo­mis, įgi­jo ir lai­kė nu­si­kals­ta­mus por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kus. Tiks­lus duo­me­nų at­si­siun­ti­mo lai­kas ne­bu­vo nu­sta­ty­tas.
Bū­da­mas sa­vo na­muo­se Plun­gės ra­jo­ne, šis vy­riš­kis iš vie­no IP ad­re­so, re­gist­ruo­to se­sers var­du, nau­do­da­ma­sis kom­piu­te­ri­ne fai­lų ap­si­kei­ti­mo pro­gra­ma, į mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną at­si­siun­tė por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kus, ku­riuo­se vaiz­duo­ja­mi at­vi­rai ir de­ta­liai ro­do­mi ly­ti­niai or­ga­nai, mas­tur­ba­ci­ja, ora­li­nis ly­ti­nis ak­tas, tik­ras ly­ti­nis ak­tas ir vai­kai.
Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas at­si­siun­tė fai­lų, ku­riuo­se vaiz­duo­ja­mi ma­ža­me­čiai vai­kai iki 14 me­tų, bei vaiz­de­lių, kur vaiz­duo­ja­mi vai­kai nuo 14 iki 18 me­tų am­žiaus ir ki­ti jau­ni as­me­nys, ku­rie pa­tei­kia­mi kaip ne­pil­na­me­čiai.
Par­si­siųs­tus por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kus su vai­kais kal­ti­na­ma­sis iš­si­sau­go­jo ir lai­kė stan­džia­ja­me dis­ke iki 2018 me­tų ko­vo 7 die­nos.
Sa­vo kal­tę Kęs­tu­tis S. teis­me pri­pa­ži­no. Anks­čiau vy­riš­kis ne­bu­vo teis­tas, ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų ne­tu­ri, yra dir­ban­tis.
Už ty­či­nį apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mą Plun­gės apy­lin­kės teis­mas sau­sio 22 die­ną kal­ti­na­ma­jam sky­rė 50 MGL dy­džio bau­dą, t. y. 2500 eu­rų. Šią su­mą nu­teis­ta­sis tu­rės su­mo­kė­ti per 5 mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo die­nos. Jei ne­su­mo­kės lai­ku, bau­da bus iš­ieš­ko­ma pri­vers­ti­nai.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos ap­y­gar­dos tei­smui.

Mo­des­ta Li­mon­tai­tė

Komentarai
Kiti straipsniai