Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Skai­čiuo­ja­mi mo­ki­niai ru­de­niui: bus ma­žiau, bet ne ke­liais šim­tais, o de­šim­ti­mis

Kas­met iki ko­vo 31 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­tin­ti mo­ki­nių ir kla­sių skai­čių ar­tė­jan­tiems moks­lo me­tams, o iki rug­pjū­čio pa­bai­gos dar bus pa­tiks­li­ni­mas. Ko­kia si­tu­a­ci­ja nu­si­ma­to nau­jiems moks­lo me­tams – apie tai kal­bė­ta sau­sio 28 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Kaip sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė, ar­tė­jan­tį ru­de­nį mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mas jau ne­be­tu­rė­tų bū­ti toks di­de­lis, kaip bū­da­vo anks­tes­niais me­tais. Nau­jie­na – Al­sė­džiuo­se pla­nuo­ja­mos spe­cia­li­zuo­tos spor­ti­nės kla­sės.

Pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną pla­nuo­ja­mas mo­ki­nių skai­čius yra 3911, t. y. tik 46 mo­ki­niais ma­žiau nei 2018 m. ru­de­nį. Anks­čiau, kaip pri­si­mi­nė V. Po­ciu­tė, kas­met mo­ki­nių ma­žė­da­vo apie po­rą šim­tų ar net dau­giau, per­nai bu­vo pus­an­tro šim­to ma­žiau nei už­per­nai, o štai ar­tė­jan­tį ru­de­nį bus tik pus­šim­čiu ma­žiau. Pa­na­šu, jog si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­zuo­ja­si.
Kal­bant apie kla­sių kom­plek­tų skai­čių – tu­rė­tų bū­ti 194, t. y. 4 kom­plek­tais ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais moks­lo me­tais. Pir­mo­kų ti­ki­ma­si su­lauk­ti 324. Tai bū­tų 4 mo­ki­niais dau­giau ne­gu 2018 m. ru­de­nį.
Ma­žai mo­ki­nių (penk­to­kų) nu­ma­to­ma Stal­gė­nų mo­kyk­lo­je (sky­riu­je), ku­ri da­bar pri­klau­so „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai. Skai­čiuo­ja­ma, jog ar­tė­jan­tį ru­de­nį Stal­gė­nų sky­riaus penk­to­je kla­sė­je ga­li bū­ti tik 7 vai­kai, o tai reiš­kia, jog bus ma­žiau už nu­ma­ty­tą ma­žiau­sią kla­sės mo­ki­nių skai­čių. Rei­kė­tų bent 8 vai­kų. To­dėl, no­rint iš­lai­ky­ti šią mo­kyk­lą, iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to grei­čiau­siai teks skir­ti pa­pil­do­mai lė­šų – apie 13 tūkst. eu­rų. Tie­sa, ga­li bū­ti, jog ir tie pa­tys vai­kai iš­si­laks­tys…
Ne­iš­ven­gia­mai bus ir jung­ti­nių kla­sių: Grum­bliuo­se bus jung­ti­nė 1–4 kla­sė; Sta­ne­liuo­se nu­ma­to­ma jung­ti 1–2, 5–6 ir 7–8 kla­ses; Stal­gė­nų mo­kyk­lo­je bus jun­gia­mos 1–3–4 ir 7–8 kla­sės; Ša­tei­kiuo­se – 3–4 ir 5–6 kla­sės; Prū­sa­liuo­se – 1–3 ir 2–4 kla­sės.
Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ru­de­nį nu­ma­to­ma su­lauk­ti 464 mo­ki­nių (2018 m. bu­vo 485). Į pir­mą gim­na­zi­jos (de­vin­tą) kla­sę ža­da at­ei­ti 69 mo­ki­niai, tu­rė­tų bū­ti kom­plek­tuo­ja­mos trys jų kla­sės. Taip pat trys kla­sės bus de­šim­to­kų, pen­kios vie­nuo­lik­to­kų ir še­šios dvy­lik­to­kų.
Pla­te­lių gim­na­zi­ja ke­ti­na tu­rė­ti 138 mo­ki­nius (per­nai – 142); Ku­lių gim­na­zi­ja tiek pat, kaip ir per­nai – 182; Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja – 189 (per­nai – 197); Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja – 240 (bu­vo 255).
Be­je, al­sė­diš­kiai pla­nuo­ja nau­ją da­ly­ką – nuo ru­dens įsteig­ti spe­cia­li­zuo­tas spor­ti­nes kla­ses, ku­rios bū­tų penk­to­je ir de­vin­to­je kla­sė­se. Šių kla­sių vai­kai spe­cia­li­zuo­tų­si leng­vo­sios at­le­ti­kos ir orien­ta­ci­nia­me spor­te, bū­tų sie­kia­ma aukš­to spor­ti­nio meist­riš­ku­mo. Di­rek­to­rius Le­o­nas Moc­kū­nas tei­gė, jog jų gim­na­zi­ja tu­ri ge­rą spor­to ba­zę, vi­są rei­ka­lin­gą in­ven­to­rių ir pui­kius spe­cia­lis­tus, tad ti­ki­ma­si, jog į spor­ti­nes kla­ses tik­rai at­si­ras no­rin­čių. Juo­lab, kad gim­na­zi­ja tu­ri ir ben­dra­bu­tį, tad vai­kų at­va­žiuos ir iš ki­tų ra­jo­nų.
Po­sė­džiau­to­jai to­kiam su­ma­ny­mui pri­ta­rė, tad ar­ti­miau­siu me­tu bus sie­kia­ma gau­ti Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos lei­di­mą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai