Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Di­di­nant at­ly­gi­ni­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, siū­ly­ta pa­kel­ti at­ly­gį ir Ta­ry­bos na­riams

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je daug lai­ko pra­leis­ta svars­tant klau­si­mus dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo. Pra­dė­jus kal­bė­ti fi­nan­si­niais klau­si­mais, Vy­tau­tas Bla­žai­tis siū­lė pa­kel­ti už­mo­kes­tį ir Ta­ry­bos na­riams, kad jie tu­rė­tų dau­giau mo­ty­va­ci­jos ir no­ro dirb­ti sa­vi­val­dy­bės la­bui. Anot jo, Ta­ry­bos na­rio at­ly­gis tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gin­tas so­cia­li­nei pa­šal­pai.

Pir­miau­sia pa­tvir­tin­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo nuo sau­sio 1-os die­nos nu­sta­ty­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Di­čiū­no pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas 15,0 (tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žas – 20 me­tų). Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­to in­ter­va­lo „žir­klės“ – nuo 14,5 iki 17,5. Pa­tvir­tin­tas ir di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant šį klau­si­mą, Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė Ie­va Kra­ji­nai­tė aiš­ki­no, kad va­do­vau­jan­tis pa­kei­ti­mais, ne­be­lie­ka ka­te­go­ri­jų ir ly­gių, to­dėl ir kei­čia­mas ko­e­fi­cien­tas. Nuo sau­sio 1-osios pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas pa­tei­kia­mas nau­ja me­to­di­ka ir for­ma. Prie pa­kei­ti­mų pa­žy­mė­ti­na, kad pa­pil­dy­tos funk­ci­jos ir iš­skirs­ty­tos ko­or­di­nuo­ja­mų sky­rių veik­los. Veik­los pa­skirs­ty­tos tiek ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, tiek ir jo pa­va­duo­to­jui, kad bū­tų aiš­ku, kas už ką yra at­sa­kin­gas. Ki­tos funk­ci­jos nu­sta­ty­tos pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant šį spren­di­mą, Juo­zui Bars­tei­gai ki­lo klau­si­mas dėl jo įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. „Jis įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio 1-os die­nos, o da­bar jau sau­sio pa­bai­ga, ar ga­li­me taip da­ry­ti? At­ro­do ne­lo­giš­kai“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rys. Tei­si­nin­kė I. Kra­ji­nai­tė tei­gė, kad vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas pa­tvir­tin­tas bu­vo gruo­džio ant­ro­je pu­sė­je, o Ta­ry­bos po­sė­dis ta­da jau bu­vo pra­ėjęs, ne­be­li­ko ki­tos iš­ei­ties, kaip teik­ti spren­di­mą šia­me po­sė­dy­je. Anot vy­riau­sy­bės at­sto­vo, tai įsta­ty­mo ne­pa­žei­džia.
Ana­lo­giš­kai pa­tvir­tin­tas ir ki­tas pa­na­šus spren­di­mo pro­jek­tas. Nu­sta­ty­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo An­ta­no Auž­bi­ka­vi­čiaus pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas 13,0, o sta­žas vals­ty­bei – 28-eri me­tai. Pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­to in­ter­va­lo „žir­klės“ yra nuo 9,5 iki 17,0. „Ži­no­me, kad prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mai me­rams, vi­ce­me­rams, tam bu­vo pri­bren­dęs rei­ka­las. Da­bar pa­rei­gy­bių ko­e­fi­cien­tai pa­da­ry­ti pro­tin­giau, esa­me ma­ža sa­vi­val­dy­bė, ir at­ly­gi­ni­mai šiems dar­buo­to­jams ke­lia­mi ne­daug. Duok Die­ve, kad ir ki­tiems ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai, nes su­pran­ta­me ir pa­tys, kad pra­gy­ve­ni­mas vis bran­gyn, ne­pa­vy­dė­ki­me, kad tiems žmo­nėms šiek tiek pa­ki­lo at­ly­gis“, – kal­bė­jo Ar­tu­ras Kun­gys.
Anot sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio, yra pa­teik­tos ko­e­fi­cien­to „žir­klės“, ima­mas jo vi­dur­kis. „Esu lin­kęs pa­lai­ky­ti šį spren­di­mą, mū­sų ad­mi­nist­ra­ci­jo­je yra ne­daug žmo­nių, dar ma­žiau va­do­vau­jan­čių. Me­ras ne­tu­ri pa­va­duo­to­jų, pa­ta­rė­jų ar kt. Di­rek­to­rius su pa­va­duo­to­ju dir­ba daug. At­sa­ko­my­bė di­de­lė, ma­nau, kad ver­ta šiek tiek di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, kad žmo­nės jaus­tų, už ką dir­ba“, – sa­kė me­ras.
Vy­tau­to Bla­žai­čio nuo­mo­ne, di­rek­to­riaus at­sa­ko­my­bė yra di­des­nė, o at­ly­gi­ni­mas jam di­di­na­mas ma­žiau ne­gu pa­va­duo­to­jui. At­sa­ky­da­mas į šią pa­sta­bą, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas tei­gė, kad taip nu­spręs­ta ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Ma­no­ma, kad to­kia pro­por­ci­ja bū­tų tei­sin­ga. Jis ra­gi­no, tu­rint ki­to­kių pa­siū­ly­mų, juos teik­ti. Ne­su­lau­kus kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, spren­di­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo at­ly­gi­ni­mo pa­kė­li­mo pa­tvir­tin­tas.
Nuo šių me­tų pra­džios di­des­nis at­ly­gi­ni­mas pri­klau­sys ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rei Ja­ni­nai Ged­min­tie­nei. Jos pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas 14,5 (sta­žas vals­ty­bei – 18 me­tų). Pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų in­ter­va­las yra nuo 14,5 iki 17,5. Nuo 2019 m. ge­gu­žės 22 d. pri­klau­sys prie­das už 19-os me­tų tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą. Prie­dą su­da­ro vie­nas pro­cen­tas pa­rei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tar­ny­bos me­tus, ta­čiau ne­ga­li vir­šy­ti 30 proc. kon­tro­lie­riaus pa­rei­gi­nės al­gos. Spren­di­mo pro­jek­te nu­ro­dy­ta ir 5-erių me­tų ka­den­ci­ja, o ka­den­ci­jų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas.
Ta­ry­bos na­rė Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė sa­kė, kad tvir­ti­nant du anks­tes­nius spren­di­mus, klau­si­mų ne­ki­lo, nes žmo­nės daug dir­ba, pri­si­i­ma di­džiu­lę at­sa­ko­my­bę, jie tu­ri ir už­dirb­ti. „Dėl šio spren­di­mo man ky­la klau­si­mų. Ko­dėl sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rės at­ly­gi­ni­mas tu­ri bū­ti di­des­nis už pa­va­duo­to­jo ir be­veik toks pats kaip ad­mi­nist­racijos di­rek­to­riaus? Ar at­sa­ko­my­bė ly­gia­ver­tė? Juk kon­tro­lie­rė tu­ri pa­gal­bi­nin­ką, dar­bo krū­vis yra pa­si­skirs­to­mas, o at­ly­gi­ni­mas di­džiu­lis“, – pa­ste­bė­jo Ta­ry­bos na­rė. At­sa­ky­da­mas į šią pa­sta­bą, me­ras sa­kė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rės at­ly­gi­ni­mas įsta­ty­miš­kai yra su­ly­gin­tas, abiem „žir­klės“ nu­sta­ty­tos vie­no­dos. „Ka­dan­gi kon­tro­lie­rė tu­si pa­gal­bi­nin­kę, tai­ko­me pa­ti ma­žiau­sią ko­e­fi­cien­tą. Su­pran­ta­ma, kad ma­žo­je sa­vi­val­dy­bė­je kon­tro­lie­rei ten­kan­čio dar­bo ap­im­tys yra ki­to­kios, ta­čiau pa­keis­ti nie­ko ne­ga­li­me“, – tei­gė A. Čer­nec­kis.
Po vi­sų spren­di­mo pro­jek­tų dėl at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo, V. Bla­žai­tis ska­ti­no Ta­ry­bos na­rius pa­gal­vo­ti, ar ne­rei­kė­tų pa­svars­ty­ti dėl jų at­ly­gio di­di­ni­mo. „Svars­to­me dar­buo­to­jų ir di­rek­to­riaus at­ly­gį, ar nie­ka­da ne­pa­gal­vo­jo­te apie Ta­ry­bos na­rio at­ly­gį? Ly­gi­nant su ki­tais ra­jo­nais, gau­na­me ne­daug. Rei­kia, kad Ta­ry­bos na­rys bū­tų la­biau mo­ty­vuo­tas, skir­tų dau­giau lai­ko tei­sės ak­tams. Siū­lau pri­ly­gin­ti Ta­ry­bos na­rio at­ly­gį so­cia­li­nei pa­šal­pai, jei­gu taip ga­li­ma įvar­din­ti, o koks jos dy­dis, vi­si ži­no­me. Vis­kas ju­da į prie­kį, ki­tą mė­ne­sį svars­tant biu­dže­tą, ma­nau, šie da­ly­kai tu­rė­tų bū­ti pri­dė­ti. Kal­bu ne apie sa­ve, o apie tai, kad at­si­ras­tų di­des­nė mo­ty­va­ci­ja Ta­ry­bos na­riui dau­giau lai­ko skir­ti šiam dar­bui. To­kią „so­cia­li­nę pa­šal­pą“ Ta­ry­bos na­rys tu­rė­tų gau­ti“, – kal­bė­jo so­cial­de­mok­ra­tas. Jis pa­ste­bė­jo, kad rei­kė­tų iš­skir­ti ir ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus, nes jiems ten­ka dau­giau dar­bo nei ki­tiems Ta­ry­bos na­riams. Me­ras mi­nė­jo, kad ne vi­sos tam skir­tos lė­šos bu­vo iš­nau­do­tos, to­dėl šio­kia to­kia ko­rek­ci­ja ga­li­ma, jei­gu tai ne­pri­eš­ta­rau­ja įsta­ty­mui. Po to­kios V. Bla­žai­čio kal­bos se­niū­nai juo­ka­vo, kad rei­kia ne­pa­mirš­ti, jog už to­kias „so­cia­li­nes pa­šal­pas“ rei­kia ir ati­dirb­ti.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Blažaitis (kairėje) skatino Tarybos narius pagalvoti, ar nereikėtų pasvarstyti apie tarybos narių atlygio kėlimą.

Komentarai
Kiti straipsniai