Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Už­sa­ky­mo ku­po­nas – nuo­sa­vas me­ras ir 25 Ta­ry­bos na­riai

Įmes­ki­te (li­kus iki rin­ki­mų da­tos 4 die­noms ar­ba rin­ki­mų die­ną – ko­vo 3-iąją) Už­sa­ky­mo ku­po­ną (bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį), ir jau ko­vo 4 die­ną tu­rė­si­te nuo­sa­vą me­rą bei 25 Ta­ry­bos na­rius. Vi­sos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su pre­kės pri­sta­ty­mu, ap­mo­kė­tos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) ir po­li­ti­kų (tie­sa, iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės…) – Jums te­rei­kia pa­si­rink­ti no­ri­mą pre­kę (me­rą, par­ti­ją). Vis­gi, jei Jū­sų įsi­gy­to­ji pre­kė (iš­rink­tas me­ras ir Ta­ry­ba) ne­pa­tiks, nie­kas jos ne­pa­keis. Bent at­ei­nan­čius 4 me­tus. Ta­čiau pa­si­tai­ko iš­im­čių (me­ro nu­ver­ti­mas ar koks ki­tas ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas – tar­ki­me, FNTT, STT rei­das, ava­ri­ja ir pan.).

Rink­da­mie­si pre­kę-me­rą, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ga­li­te iš­si­rink­ti iš 7 siū­lo­mų kan­di­da­tų, o no­rė­da­mi įsi­gy­ti pre­kę-par­ti­ją – iš 8 po­li­ti­nių da­ri­nių.
De­ra pa­sa­ky­ti, jog kai ku­rios pre­kės-me­rai (kan­di­da­tai) yra tru­pu­tį pa­sto­vė­ję pre­ky­bos len­ty­no­se (jau ren­ka­mi ne pir­mą kar­tą, kai kas – ir iš­rink­ti ne­kart). An­tai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tę As­tą Bei­er­le Ei­gir­die­nę, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vą Aud­rių Kli­šo­nį bu­vo ga­li­ma rink­tis jau ir anks­čiau. Kai kas ir išsirinko.
Rin­ki­mų len­ty­no­je ra­si­te ir nau­jų pre­kių: bus ga­li­ma pa­si­rink­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vą Man­tą Čes­naus­ką, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rį Ta­dą Šet­kaus­kį, Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos siū­lo­mą Arū­ną Al­šaus­kį, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos re­ko­men­duo­ja­mą Al­bi­ną Tam­ke­vi­čių ar­ba po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vę Vi­dą Bon­daus­kie­nę.
Kaip su ko­ky­be, ga­ran­ti­ja?
De­ra pa­sa­ky­ti, kad vie­nos pre­kės gra­žiau įpa­kuo­tos, švie­žes­nės (jau­nes­ni vei­dai), ki­tos – tvir­tes­nės ir pa­tva­res­nės (su po­li­ti­ne pa­tir­ti­mi). Yra ir tru­pu­tį „ap­ga­din­tų“ – su pa­žeis­ta pa­kuo­te (sulaužyta ko­ja). Yra ir be jo­kios iš­vaiz­dos – gal per klai­dą įsi­mai­šė ar­ba pri­kly­do skirs­tant…
Ga­ran­ti­ja – sub­jek­ty­vus da­ly­kas. Juk net nu­si­pir­kus par­duo­tu­vė­je nau­jus ba­tus, ne­ga­li bū­ti tik­ras, kad jie ne­su­plyš pir­mą­kart iš­ėjus į lau­ką. Pa­tir­tis ro­do, kad pre­kės-po­li­ti­kai daž­nai lin­kę keis­ti pre­ki­nę iš­vaiz­dą (po­li­ti­nę par­ti­ją, pri­klau­so­my­bę ir at­si­da­vi­mą šei­mi­nin­kui). Be­je, Jū­sų – rin­kė­jų – taip pat nie­kas ne­įpa­rei­go­ja vi­są­laik gerb­ti ir my­lė­ti įsi­gy­tą pre­kę (ki­tuo­se rin­ki­muo­se ga­lė­si­te bal­suo­ti ki­taip). Kaip ir už­sa­ky­ta bei pri­sta­ty­ta pre­kė (iš­rink­tas me­ras) ne­įsi­pa­rei­go­ja bū­ti ko­ky­biš­ka ir il­gai tar­nau­ti (vi­są­laik vyk­dy­ti pa­ža­dus rin­kė­jams).
Su už­sa­ky­mu-nuo­sa­vi 25 Ta­ry­bos na­riai bus šiek tiek su­dė­tin­giau.
Daž­nai pa­tin­ka skir­tin­go­se len­ty­no­se (par­ti­jo­se) iš­dės­ty­tos pre­kės (at­ski­ri par­ti­jų na­riai).
Nors per­si­plėšk: no­ri­si ir to, ir ano, bet par­da­vė­jas (VRK) lei­džia rink­tis tik iš vie­nos len­ty­nos!
Ko­kias pre­kes-par­ti­jas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai ga­li­ma ras­ti VRK pre­ky­bos len­ty­no­je?
Iš es­mės nie­ko nau­jo. Dar­bo par­ti­ja (rin­ki­mų nu­me­ris Nr. 12), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­dis (Nr. 10), Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (Nr. 2), Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (Nr. 6), Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (Nr. 4) ir po­li­ti­nis da­ri­nys – vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mi­nis ju­dė­ji­mas „Vie­nin­ga Plun­gė“.
Yra švie­žie­nos – tai Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja (Nr. 8) ir Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja (Nr. 18).
Tie­sa, gal dėl pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo lai­ko ar­ba pa­klau­sos trū­ku­mo pre­ky­bos len­ty­no­se ne­be­ieš­ko­ki­te par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Jos mū­sų Sa­vi­val­dy­bė­je ne­bė­ra.
Kaip su ko­ky­be, ga­ran­ti­ja? Čia dar sun­kiau. Apie ko­kią ko­ky­bę ir ga­ran­ti­ją ga­li­ma kal­bė­ti, jei vie­nos pre­kės pa­ga­min­tos (su­kur­tos) pas­ku­ti­nę aki­mir­ką (spe­cia­liai rin­ki­mams) ir net ne­at­li­kus te­sta­vi­mo (ne­da­ly­va­vo po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me), ki­tos iš­vaiz­džiai pa­teik­tos tre­čių­jų ša­lių (ver­slo oli­gar­cho), tre­čios – lin­ku­sios „pa­si­mes­ti“ (pri­si­jung­ti) tarp ki­tų pre­kių (par­ti­jų)? Dar kar­tą pri­me­na­me, kad ga­ran­ti­ja – sub­jek­ty­vus da­ly­kas. Ypač jei no­rė­si­te su­si­pa­žin­ti su pre­kės ga­ran­ti­jos tai­syk­lė­mis (pro­gra­ma) ir api­bū­di­ni­mu (są­ra­šais). Ge­riau ne­skai­ty­ti, nes ga­li­te nu­si­vil­ti, ne­tek­ti amo ar­ba su­pyk­ti, kad par­da­vė­jas ban­do Jus ap­mau­ti. Čia kaip ban­dant įsi­gy­ti pre­kę iš AliExpress.com. Ra­šo­ma, kad ji pa­ga­min­ta Eu­ro­pos Są­jun­go­je, o iš tik­rų­jų – Ma­lai­zi­jo­je ar Ki­ni­jo­je…
Ta­čiau ko­vo 3 die­ną pre­kę įsi­gy­ti vis tiek pa­tar­ti­na, nes to ne­pa­da­rę, vė­liau ne­ga­lė­si­te gir­tis, kad tai Jū­sų me­ras, tai Jūs bal­sa­vo­te už šią (val­dan­či­ą­ją) par­ti­ją. Yra ir pliu­sų: jei Jus pa­sieks Jū­sų už­sa­ky­ta (iš­rink­ta) pre­kė, bet ka­da ga­lė­si­te nu­ei­ti pas juos pa­si­guos­ti. Yra ir ri­zi­kos. Bet, kaip sa­ko­ma, „kas ne­ri­zi­kuo­ja, tas ne­ge­ria šam­pa­no“.

Je­ro­ni­mas Skie­riū­nas

Komentarai
Kiti straipsniai