Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Su­de­gu­sia­me ūki­nia­me pa­sta­te ras­tas fab­ri­kė­lis ir ne­ma­žai na­mi­nu­kės

Sau­sio 23-osios ry­tą nu­vy­kę ge­sin­ti ūki­nio pa­sta­to į Pa­uoš­nių kai­mą, ug­nia­ge­siai ap­ti­ko ne vien nu­de­gu­sį sto­gą – tarp lieps­nos su­ga­din­tų na­mų apy­vo­kos daik­tų bu­vo ir na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos apa­ra­tas bei per šim­tas lit­rų jau iš­var­vė­ju­sios pik­to­sios.

Tre­čia­die­nio ry­tą, ne­tru­kus po pu­sės aš­tuo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Bab­run­go se­niū­ni­jos Pa­uoš­nių kai­me, Ma­žei­kių Plen­to gat­vė­je, de­ga na­mas. Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, apie įvy­kį pra­ne­šė pra­va­žiuo­jan­tys žmo­nės.
At­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą (so­dy­ba yra prie­šin­go­je ke­lio į Pla­te­lius pu­sė­je), pa­aiš­kė­jo, jog at­vi­ra lieps­na de­gė ga­na ap­leis­tas vie­no aukš­to rąs­ti­nis ūki­nis pa­sta­tas, esan­tis už so­dy­bos, ar­čiau Uoš­nos upe­lio.
Sto­gas bu­vo deng­tas ši­fe­riu, sie­nos ap­kal­tos len­to­mis. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, lieps­na jau nio­ko­jo sto­gą.
Gais­ro me­tu iš­de­gė pa­sta­to vi­dus, su­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai, nu­de­gė pu­sė pa­sta­to sto­go, nu­ar­dy­ta apie 10 kv. m sie­nos.
Ge­si­nant gais­rą, ūki­nia­me pa­sta­te ras­tas ir „lai­mi­kis“ – įran­ga na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti bei apie 120 lit­rų skaid­raus be­spal­vio skys­čio, tu­rin­čio na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą, to­dėl apie įvy­kį bu­vo in­for­muo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal au­džia­mo­jo ko­dek­so 201 str. 1 da­lį.
So­dy­bos sa­vi­nin­kas – uos­ta­mies­ty­je re­gist­ruo­ta už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Nei­la“, ku­ri už­si­i­ma ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu ir pa­tal­pų nu­oma. M. Pronc­kus mi­nė­jo, jog so­dy­bo­je bu­vo maž­daug 70-ies me­tų vy­ras, ku­ris ten gy­ve­na nuo­mi­nin­ko tei­sė­mis. Ži­no­ma, vy­riš­kis ti­ki­no nie­ko ne­ži­no­jęs apie ūki­nia­me pa­sta­te įreng­tą bra­vo­rė­lį. Dau­giau žmo­nių ne­bu­vo. Ko ge­ro, spė­jo iš­si­laks­ty­ti.
Ug­nia­ge­siai įta­ria, jog gais­ras ki­lo na­mi­nu­kės va­ry­mo me­tu, už­si­de­gus tarp rąs­tų ir len­tų su­si­kau­pu­sio­mis dul­kėms. Ga­my­bos pro­ce­sui bu­vo nau­do­ja­mi du­jų ba­lio­nai. Lai­mė, jie ne­spro­go.
Įvy­kis ti­ria­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pareigūnai aiškinasi, kas šiame, trečiadienį sudegusiame ūkiniame pastate, buvo įsirengęs naminukės fabrikėlį.

Komentarai
Kiti straipsniai