Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Plun­giš­kis nar­ko­ti­nes me­džia­gas slė­pė lie­me­nė­je

Pir­ma­die­nio va­ka­rą, apie 20.50 val., Rie­ta­ve po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams įkliu­vo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, ku­ris su sa­vi­mi tu­rė­jo ga­li­mai nar­ko­ti­nių me­džia­gų.
Kaip in­for­ma­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, pir­ma­die­nio va­ka­rą Rie­ta­ve, Klai­pė­dos gat­vė­je, bu­vo su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Au­di A8“, ku­rį vai­ra­vo 1993 m. gi­męs vai­ki­nas. Kaip pa­aiš­kė­jo, vai­ruo­to­jas yra Plun­gės r. gy­ven­to­jas. Au­to­mo­bi­lis su­stab­dy­tas vyk­dant eis­mo prie­žiū­ros kon­tro­lę. Vai­ruo­to­jas da­li­nės ap­žiū­ros me­tu iš lie­me­nės iš­trau­kė plast­ma­si­nį in­de­lį su žals­vos spal­vos au­ga­li­ne me­džia­ga. Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vai­ki­nas anks­čiau ne­teis­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai