Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Per me­tus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė su­ma­žė­jo 129 gy­ven­to­jais

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vien per me­tus (nuo 2017 m. lie­pos iki 2018 m. lie­pos) iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vo dau­giau nei 23 tūks­tan­čiai žmo­nių. Pa­gal sta­tis­ti­ką, gy­ven­to­jų dau­gė­ja Vil­niaus mies­te, Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos ra­jo­nuo­se bei Ni­do­je ir Pa­lan­go­je. Iš­im­tis – tik Elek­trė­nai.

Vie­to­vė­se, ku­rio­se dau­gė­ja gy­ven­to­jų, jo­kių ste­buk­lų nė­ra – tie­siog ten yra dar­bo, žmo­nės gau­na ge­res­nius at­ly­gi­ni­mus. Ži­no­mas fak­tas, kad emig­ra­ci­ja nuo­lat di­dė­ja. Ta­čiau pa­si­klau­sius iš­vy­ku­sių­jų, pa­aiš­kė­ja, kad dau­gu­ma no­rė­tų grįž­ti į tė­vy­nę. De­ja, dau­gu­mo­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių jiems tie­siog nė­ra ką veik­ti.
Re­mian­tis sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je taip pat ma­to­mas gy­ven­to­jų ­ma­žė­ji­mas. 2017 m. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 7599 gy­ven­to­jai, 2018 m. – 7470 (su­ma­žė­jo 129 gy­ven­to­jais).

Komentarai
Kiti straipsniai