Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Nau­ja­me­tę nak­tį žmo­ną smau­gęs plun­giš­kis mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio

Šven­tės yra ge­ras da­ly­kas tiems, kas mo­ka švęs­ti pro­tin­gai. Ta­čiau bu­vo ir bus to­kių, ku­rie ne­nu­lai­ko ne tik lie­žu­vio, bet ir ran­kų. Štai plun­giš­kis Arū­nas B. nau­ja­me­tę nak­tį nu­ta­rė pa­auk­lė­ti sa­vo žmo­ną ir už­si­dir­bo bau­džia­mą­ją by­lą. Sau­sio 16-ąją teis­mas smar­kia­jam vy­riš­kiui sky­rė baus­mę.

Bu­vo jau ge­ro­kai po vi­dur­nak­čio, kai Arū­nas B. su­si­ba­rė su žmo­na. Su­kon­flik­ta­vo taip, kad ner­vai vi­sai ne­lai­kė – pa­lei­do į dar­bą ir ran­kas, ir ko­jas.
Nu­sta­ty­ta, jog šių me­tų sau­sio 1-osios nak­tį, apie 2 va­lan­dą, kal­ti­na­ma­sis Arū­nas B. sa­vo na­muo­se, Plun­gė­je, grie­bė abiem ran­ko­mis sa­vo mo­te­riš­kei už kak­lo ir ėmė spaus­ti, o pas­kui dar ty­čia ke­liu spy­rė jai į pil­vą.
Už tai, kad skriau­dė su­tuok­ti­nę, smur­tau­to­jas šven­ti­nę nak­tį at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. Jam bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sa­vo ar­ti­mam gi­mi­nai­čiui ar šei­mos na­riui).
Sau­sio 16 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas Arū­no B. at­žvil­giu pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą: pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę še­šiems mė­ne­siams, ta­čiau, mu­šei­kai pri­si­pa­ži­nus, su­ma­ži­no baus­mę treč­da­liu – iki ke­tu­rių mė­ne­sių.
Vi­sus tuos ke­tu­ris mė­ne­sius nu­teis­tas smur­tau­to­jas yra įpa­rei­go­tas da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je.
Tie­sa, į baus­mės lai­ką įskai­tas lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo lai­kas, vie­ną die­ną pri­ly­gi­nant dviem lais­vės ap­ri­bo­ji­mo die­noms.
Jei su šia pa­skir­ta baus­me ne­su­tiks, plun­giš­kis per 14 die­nų dar ga­lės pa­teik­ti pra­šy­mą, kad bū­tų su­reng­tas by­los nag­ri­nė­ji­mas teis­me. Ki­tu at­ve­ju įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas jau bus ne­skun­džia­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai