Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Įvy­kus elek­tros ge­di­mui, ke­li tūks­tan­čiai plun­giš­kių apie va­lan­dą bu­vo li­kę tam­so­je

Sau­sio 17-osios va­ka­rą, apie 21 va­lan­dą, kai ku­rio­se mies­to gat­vė­se, dau­gia­bu­čiuo­se ir pri­va­čiuo­se na­muo­se pa­si­da­rė vi­siš­kai tam­su. Su­ne­ri­mę plun­giš­kiai įvy­kiu iš­kart pa­si­da­li­jo vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“, ėmė vie­ni ki­tų klau­si­nė­ti, kas nu­ti­ko, kaž­kas net­gi ti­ki­no gir­dė­jęs spro­gi­mus elek­tros trans­for­ma­to­ri­nė­je V. Ma­čer­nio gat­vė­je. Sau­sio 18 die­ną Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus (ESO) at­sto­vas ži­niask­lai­dai To­mas Ka­va­liaus­kas pa­aiš­ki­no, jog va­ka­re įvy­ko 10kV elek­tros ka­be­lio ge­di­mas. Dėl to at­si­jun­gė net ke­lio­li­ka trans­for­ma­to­ri­nių.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, apie 21 va­lan­dą, da­lies plun­giš­kių na­muo­se stai­ga din­go elek­tra. Tam­so­je pa­sken­do V. Ma­čer­nio gat­vės na­mai, o vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“ apie gy­ve­ni­mą be elek­tros vie­ni ki­tiems pa­sa­ko­jo ir I. Kon­čiaus, A. Vaiš­vi­los, Lais­vės, S. Nė­ries, Rie­ta­vo, Aka­ci­jų, Sta­ty­bi­nin­kų bei ki­tų gat­vių gy­ven­to­jai. Tuo tar­pu A. Ju­cio gat­vė­je elek­tros lem­pu­tės tik su­mirk­sė­jo, bet ne­už­ge­so. Ta­čiau čia bu­vo din­gęs in­ter­ne­to ry­šys, ne­vei­kė ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja.
Kaž­kas ko­men­ta­vo gir­dė­jęs spro­gi­mą V. Ma­čer­nio gat­vės trans­for­ma­to­ri­nė­je. Ki­ti dėl din­gu­sios elek­tros per daug ne­si­sie­lo­jo, re­ko­men­da­vo su­si­kur­ti ro­man­tiš­ką va­ka­rą žva­kių švie­so­je ar net pa­gal­vo­ti apie de­mog­ra­fi­nės si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mą…
Pa­si­do­mė­jus, kas nu­ti­ko ir kiek lai­ko pri­rei­kė ge­di­mui pa­ša­lin­ti, „Plun­gės ži­nioms“ si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo ESO at­sto­vas ži­niask­lai­dai T. Ka­va­liaus­kas.
„Sau­sio 18 die­ną Plun­gė­je kai ku­rios gat­vės li­ko be elek­tros, nes po 21 val. įvy­ko ge­di­mas 10kV elek­tros ka­be­ly­je. Dėl to at­si­jun­gė 18 trans­for­ma­to­ri­nių. Elek­tros ne­pil­ną va­lan­dą ne­bu­vo be­veik 3,5 tūkst. ESO klien­tų. Įvy­kio vie­to­je dir­bo bu­din­ti elek­tri­kų bri­ga­da. Ji sten­gė­si ope­ra­ty­viai nu­sta­ty­ti ge­di­mą ir at­kur­ti elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą klien­tams. To­dėl prie­žas­čių nu­sta­ty­mas ir jų ša­li­ni­mas ne­vir­ši­jo va­lan­dos. Ge­di­mas ras­tas pa­čia­me elek­tros ka­be­ly­je, esan­čia­me V. Ma­čer­nio gat­vė­je. Oro są­ly­gos įta­kos tam ne­tu­rė­jo“, – sa­kė T. Ka­va­liaus­kas.
Pa­klau­sus, ar bū­ta pro­ble­mų dėl di­de­lio sny­gio, ESO at­sto­vas sau­sio 18-osios ry­tą sa­kė, jog dau­giau­sia ge­di­mų nu­sta­ty­ta Klai­pė­dos ra­jo­ne. Me­džių ša­kos, ne­at­lai­kiu­sios snie­go svo­rio, kri­to ant lai­dų juos nu­trauk­da­mos. Dėl to ke­li šim­tai klien­tų ku­rį lai­ką ne­tu­rė­jo elek­tros.

Komentarai
Kiti straipsniai