Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Ge­riau­sias ma­te­ma­ti­kas – Žy­man­tas Pet­rei­kis

Šių me­tų sau­sio 16 d. Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je įvy­ko 9–12 kla­sių mo­ki­nių ra­jo­ni­nė ma­te­ma­ti­kos olim­pia­da. Jo­je da­ly­va­vo 47 mo­ki­niai (9 (I gimn.) kl. – 16 mo­ki­nių, 10 (II gimn.) kl. – 13 mo­ki­nių, III gimn. kl. – 9 mo­ki­niai, IV gimn. kl. – 9 mo­ki­niai).

Tarp de­vin­tų–de­šim­tų kla­sių mo­ki­nių ge­riau­siai pa­si­ro­dė ir pir­mą vie­tą už­ėmė „Sau­lės“ gim­na­zi­jos II gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nys Žy­man­tas Pet­rei­kis (mo­ky­to­ja Ilo­na Sta­sy­tie­nė), an­trą vie­tą iš­ko­vo­jo tos pa­čios gim­na­zi­jos I gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nys Lu­kas Vai­če­kaus­kas (mo­ky­to­ja Re­na­ta Gu­die­nė), o tre­čios vie­tos ko­mi­si­ja ne­sky­rė nė vie­nam mo­ki­niui. III–IV gim­na­zi­jos kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je pir­mą vie­tą už­ėmė „Sau­lės“ gim­na­zi­jos III gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nė Ag­nė Stau­pe­ly­tė (mo­ky­to­ja Ire­na Lu­kaus­kie­nė), an­trą – Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos III gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nė Ger­da Šu­ky­tė (mo­ky­to­ja Mil­da Moc­kū­nie­nė), tre­čią – „Sau­lės“ gim­na­zi­jos III kla­sės mo­ki­nys Ta­das Ta­mo­šaus­kas (mo­ky­to­ja Re­na­ta Gu­die­nė) ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos IV kla­sės mo­ki­nys Rin­gau­das Jo­nu­šas (mo­ky­to­ja Vil­ma Au­gus­ti­nie­nė).
68–oje Lie­tu­vos mo­ki­nių ma­te­ma­ti­kos olim­pia­do­je, ku­ri vyks ko­vo 23–24 d. Klai­pė­dos „Ait­va­ro“ gim­na­zi­jo­je, ra­jo­nui at­sto­vaus „Sau­lės“ gim­na­zi­jos II gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nys Žy­man­tas Pet­rei­kis.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to In­for­ma­ti­kos ka­ted­ros or­ga­ni­zuo­ja­mo­se tra­di­ci­nė­se mies­tų ir ra­jo­nų tarp­tau­ti­nė­se jau­nų­jų ma­te­ma­ti­kų var­žy­bo­se, ku­rios vyks va­sa­rio 23 d., da­ly­vaus ra­jo­no ko­man­da, su­da­ry­ta iš 12 mo­ki­nių (po 3 mo­ki­nius iš kiek­vie­nos kla­sės), ir 5 mo­ki­niai, ku­rie pa­sie­kė ge­riau­sių re­zul­ta­tų olim­pia­dos me­tu, da­ly­vaus in­di­vi­du­a­liai.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

Komentarai
Kiti straipsniai