Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Bu­vęs pa­rei­gū­nas me­tė ak­me­nį į sa­viš­kių dar­žą. Šie ne­li­ko sko­lin­gi

Kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo links­miau: po­li­ti­kai pra­de­da vers­tis kūl­vers­čiais no­rė­da­mi įtik­ti rin­kė­jams. Svar­bu, kad vaiz­duo­tė ne­pa­ves­tų – gir­tis ga­li­ma bet kuo ir bet kaip. Dar ge­riau, jei ban­dy­da­mas pa­ro­dy­ti, jog rū­pi­nie­si sa­vo rin­ki­kais, net at­si­klau­si jų nuo­mo­nės. Tik va blo­gai, jei be­si­steng­da­mas per­len­ki laz­dą ir per daug sutirštini spalvas.
At­ro­do, pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, bu­vęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas Gin­ta­ras Ba­gu­žis, ar­tė­jant rin­ki­mams pa­skel­bęs apie ko­ne tra­giš­ką si­tu­a­ci­ją po­li­ci­jo­je bei žmo­nių sau­gu­mą Plun­gės ra­jo­ne. Kad efek­tas bū­tų di­des­nis, di­rek­to­rius, prieš iš­siųs­da­mas raš­tą Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, nu­ta­rė pa­pra­šy­ti tau­tos pa­gal­bos – rei­ka­lin­ga ir jos nuo­mo­nė…
Bet… Ko ge­ro, bu­vęs pa­rei­gū­nas ne­si­ti­kė­jo, kad mes­da­mas ak­me­nį į bu­vu­sių sa­viš­kių dar­žą, ga­li gau­ti at­gal. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dėl pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos ne juo­kais su­py­ko ir pa­pra­šė pa­aiš­kin­ti, ko­dėl bu­vęs ko­le­ga juos puo­la? O kai ku­rie gy­ven­to­jai juo­kau­da­mi klau­sė, ko­dėl di­rek­to­rius klau­sia tau­tos nuo­mo­nės, lyg sa­vo ne­tu­rė­tų…

Krei­pi­ma­sis į tau­tą

Feis­bu­ko tin­kle mėgs­tan­tis sė­dė­ti G. Ba­gu­žis pra­ėju­sią sa­vai­tę bene pir­mą kar­tą krei­pė­si pa­gal­bos į tau­tą: „Pra­šau Jū­sų pa­gal­bos dėl Po­li­ci­jos veik­los per­tvar­kos po­vei­kio. Mes pla­nuo­ja­me pa­teik­ti to­kį gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mą, ta­čiau, prieš tai da­ry­da­mi, pra­šau per­skai­ty­ti mū­sų raš­tą, skir­tą Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai ir pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl po­li­ci­jos dar­bo Plun­gės ra­jo­ne“.
To­liau pa­skelb­tas krei­pi­ma­sis, ku­rį skai­tant pa­rei­gū­nams ir gy­ven­to­jams, ko ge­ro, net šiur­pu­liai kū­nu laks­tė (ci­ta­tos teks­tas ne­re­da­guo­tas): „Gy­ven­to­jai gy­ve­nan­tys at­ski­ruo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se, o la­biau­siai kai­me, ne­be­ži­no kur kreip­tis, kai­me vi­sai ne­be­ma­to po­li­ci­jos, krei­pian­tis ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms sun­ku ar­ba vi­sai ne­įma­no­ma su­si­kal­bė­ti ir iš­si­kvie­ti pa­gal­bos. Be­veik vi­sai ne­be­li­ko pre­ven­ci­jos. Anks­čiau apy­lin­kės ins­pek­to­rius ap­si­lan­ky­da­vo pas žmo­nes, ži­no­jo jų bė­das bei rū­pes­čius. Da­bar, jei­gu koks po­li­ci­jos eki­pa­žas ir pra­va­žiuo­ja kai­mo cen­tri­ne gat­ve, tai tiek po­li­ci­jos gy­ven­to­jai ir te­ma­to. Mies­tuo­se ne­be­li­ko pės­čio­mis pa­tru­liuo­jan­čių po­li­ci­nin­kų. Eki­pa­žai va­ži­nė­ja mies­to gat­vė­mis, bet į kie­mus ne­už­su­ka. Tam­siu pa­ros me­tu žmo­nės la­biau bi­jo iš­ei­ti į kie­mą, kur daž­nai siau­tė­ja ne­aiš­kus jau­ni­mas. Ne­be­li­kus ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų ins­pek­to­rių, po­li­ci­ja vi­sai nu­si­ša­li­no nuo pa­aug­lių da­ro­mų pa­žei­di­mų ty­ri­mo. La­bai su­pras­tė­jo dar­bas su ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jais, to­dėl vai­ruo­to­jai el­gia­si kaip kas no­ri. Ra­jo­ni­niuo­se po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se pa­rei­gū­nai ne­be­tu­ri net grei­čio ma­tuok­lių, tai ko­kia ga­li bū­ti pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja ar pa­žei­di­mų už­kar­dy­mas. Ben­drau­jant su gy­ven­to­jais su­si­da­ro įspū­dis, kad jie nebe­si­krei­pia į po­li­ci­ją ir dėl ne­di­de­lių va­gys­čių (va­gys­tės iš san­dė­liu­kų, dvi­ra­čių va­gys­tės ir t.t.), nes pra­ne­šus apie va­gys­tę, ten­ka la­bai il­gai lauk­ti po­li­ci­jos, o at­vy­kę pa­rei­gū­nai in­for­muo­ja, kad ne­sant ra­jo­ne kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos to­kie nu­si­kal­ti­mai be­veik ne­ti­ria­mi.“

Pa­rei­gū­nai – šo­ki­ruo­ti

Per­skai­tę bu­vu­sio ko­le­gos krei­pi­mą­si, pa­ste­bė­ji­mais su­ska­to pa­si­da­lin­ti bei pa­neig­ti pa­skleis­tą in­for­ma­ci­ją ir Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.
„Ne­su­tin­ku su dau­ge­liu iš­sa­ky­tų min­čių. Plun­gė­je vie­šo­je vie­to­je da­ro­mų nu­si­kal­ti­mų skai­čius ma­žė­ja ke­lin­ti me­tai iš ei­lės, ne­su gir­dė­ju­si, kad kas bi­jo­tų iš­ei­ti va­ka­re į gat­vę. Pės­ty­sis pa­tru­lis bū­na tik ren­gi­nių me­tu, nes pės­čio­mis į įvy­kį tik­rai ne­bėgs. Dėl ne­pil­na­me­čių da­ro­mų pa­žei­di­mų su­ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja ir per­duo­da­ma Sa­vi­val­dy­bei pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, už KET pa­žei­di­mus sta­tis­tiš­kai su­ra­šo­ma dau­giau pro­to­ko­lų nei per­nai ir už­per­nai, tad ne­rei­kė­tų skleis­ti to­kios in­for­ma­ci­jos“, – ra­šo­ma In­gri­da In­gra ko­men­ta­re.

„Ko­kiu tiks­lu puo­la­te?“

Pa­rei­gū­nė Edi­ta Ku­pe­tie­nė rė­žė tie­siai švie­siai: „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riau, ko­kiu tiks­lu puo­la­te Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Kaip ma­tau, Jūs ne­ži­no­te, kaip pa­rei­gū­nai dir­ba, ne­ži­no­te tik­ros si­tu­a­ci­jos… Rei­kė­tų ini­ci­juo­ti su­si­rin­ki­mą. Žmo­nės ži­no, kur at­ei­ti, ži­no, kaip iš­si­kvies­ti pa­rei­gū­nus. Ir pa­rei­gū­nai at­vyks­ta lai­ku. Aiš­ku, bū­na iš­im­čių. Pa­rei­gū­nai va­ži­nė­ja ten, kur jiems pri­skir­ta, ir į kie­mus ne­už­su­ka, jei tam nė­ra bū­ti­nu­mo. Vi­sa­da iš gy­ven­to­jų yra pri­ima­mi pa­reiš­ki­mai, at­lie­ka­mi ty­ri­mai va­do­vau­jan­tis tei­sės nu­ma­ty­tais ak­tais – ANK (ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­su), BK (bau­džia­muo­ju ko­dek­su). Pa­žei­dė­jai yra bau­džia­mi, o iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­los per­duo­da­mos pro­ku­ra­tū­rai spręs­ti dėl per­da­vi­mo teis­mui ar jų nu­trau­ki­mo. Kal­bant Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą, Plun­gės po­li­ci­ja jų dar­bo įta­ko­ti ne­ga­li ir ne­ga­li sa­ky­ti, kaip pri­im­ti in­for­ma­ci­ją, o po to ją per­teik­ti pa­rei­gū­nams. Vi­sos se­niū­ni­jos tu­ri jų te­ri­to­ri­ją pri­žiū­rin­čių pa­rei­gū­nų kon­tak­tus. Ir jie tar­pu­sa­vy­je ben­drau­ja.“

„Jūs pats tu­ri­te ži­no­ti įsta­ty­mus“

„Gerb. Di­rek­to­riau, ko­dėl mi­ni­te Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­ją, o pas­kui ra­šo­te ben­drai apie po­li­ci­ją. Jūs pats esa­te bu­vęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas ir ži­no­te, kad po re­for­mos Lie­tu­vo­je nė­ra apy­lin­kių ir ne­pil­na­me­čių ins­pek­to­rių. Nuo 2017 m. yra tik du sky­riai – Veik­los ir Re­a­ga­vi­mo. Kaip tik Veik­los sky­rius ir ti­ria nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus ir ki­tus tei­sės pa­žei­di­mus. Dėl ne­pil­na­me­čių – Jūs pats tu­ri­te ži­no­ti įsta­ty­mus, ku­riuos pri­ima Sei­mas, o mes vyk­do­me. Iki 16 me­tų as­me­nys ne­bau­džia­mi, o mes, su­rin­kę vi­są me­džia­gą ir pri­ėmę spren­di­mą, siun­čia­me Jums, tai yra Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai dėl spren­di­mo pri­ėmi­mo. Aš as­me­niš­kai iš­siun­čiau Jums daug do­ku­men­tų dėl ne­pil­na­me­čių pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų. Ir juo­se bū­na vis­kas aiš­kiai iš­dės­ty­ta, Jums te­lie­ka pri­im­ti spren­di­mus. O Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to re­zul­ta­tai, ly­gi­nant su ki­tais Lie­tu­vos ko­mi­sa­ria­tais, yra la­bai ge­ri. Su se­niū­nais aš ir ma­no gru­pės pa­rei­gū­nai pui­kiai ben­drau­jam ir vi­sa­da pa­de­da­me“, – ko­le­goms ant­ri­no Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas.

Baus­ti tu­ri Sa­vi­val­dy­bė. Ke­li nu­baus­ti?

„Pa­pil­dy­da­mas Eu­ge­ni­jaus Pa­lu­bins­ko „pos­tą“ dėl ne­pil­na­me­čių, tu­riu klau­si­mą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui: pa­kei­ti­mai dėl ne­pil­na­me­čių iki 16 m. at­sa­ko­my­bės už pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus įsi­ga­lio­ję jau se­niai (2 me­tai, jei ne­klys­tu), nu­si­žen­gu­sių to­kių vai­kų me­džia­gos po­li­ci­ja Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bei per­da­vė tik­rai daug. Tad ky­la klau­si­mas – kiek tė­vų dėl vai­kų pa­žei­di­mų bu­vo nu­baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka? Be­rods tik ke­li. Pir­mą kar­tą nu­si­žen­gus, vyks­ta po­kal­biai, pa­skai­tė­lės, psi­cho­lo­go pa­gal­bos pa­siū­ly­mas. An­trą kar­tą tam pa­čiam vai­kui at­ėjus, – vėl tas pats, tre­čią – vėl… Ne­vei­kia ši sis­te­ma, toks ne­bau­džia­mu­mas. Vai­kai jau se­niai tai per­pra­to. Įdo­mu, ka­da per­pras Sa­vi­val­dy­bė? :)“ – ko­men­ta­re klau­sia Li­na Jo­cie­nė.

O ką nu­vei­kė Sa­vi­val­dy­bė?

Ki­ta­me ko­men­ta­re pa­rei­gū­nė Lo­re­ta Ar­ma­lie­nė pa­siū­lė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­si­tei­rau­ti gy­ven­to­jų nuo­mo­nės apie jų nu­veik­tus dar­bus. „Ger­bia­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riau, gal pir­miau­sia rei­kė­tų pa­klaus­ti Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų nuo­mo­nės apie sa­vi­val­dy­bės nu­veik­tus dar­bus, o po to bus ga­li­ma ap­tar­ti ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, pvz., po­li­ci­jos, ku­ri, ma­nau, pui­kiai dir­ba. Tik­rai nuo­lat ben­drau­ja­ma su se­niū­ni­jų dar­buo­to­jais, gy­ven­to­jais. Nu­si­kals­ta­mų vei­kų iš­ty­ri­mas Plun­gė­je yra vie­nas ge­riau­sių ap­skri­ty­je. Po­li­ci­jo­je dir­ban­tys pa­rei­gū­nai yra at­si­da­vę sa­vo dar­bui ir, ma­no nuo­mo­ne, su po­li­ci­jos dar­bu yra vis­kas ga­na ge­rai“, – ra­šo­ma L. Ar­ma­lie­nės ko­men­ta­re.

„Ėmė­tės tvar­ką ne to­je vie­toj da­ry­ti“

Sa­vo nuo­mo­ne pa­si­da­li­jo ir Dai­va Ži­nė: „Vi­siš­kai ne­pri­ta­riu. Ne sy­kį te­ko iš­si­kvies­ti pa­gal­bą ben­druo­ju tel. 112, re­a­guo­ja la­bai grei­tai. O nu­vy­kus po dar­bo va­lan­dų į nau­ją­jį sky­rių mies­te, vi­sa­da įsi­lei­džia. Pa­tru­liuo­ja­mų ma­ši­nų ma­tau daug ir daž­nai. Dir­bu li­go­ni­nė­je, ma­tau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus be­ne kas va­ka­rą, at­ly­di net iki du­rų pa­žei­dė­jus, jei jiems pa­skir­ti ty­ri­mai. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dir­ba uo­liai ir ope­ra­ty­viai. Šį kar­tą sto­ju mū­ru jų pu­sėn. Ir nie­kas ne­bi­jo po Plun­gės mies­to gat­ves vaikš­čio­ti dėl ta­ria­mo chu­li­ga­niš­ko jau­ni­mo, vei­kiau bai­mė iš­ei­ti į kie­mus ir gat­ves ky­la dėl pras­to ap­švie­ti­mo, kai de­ga kas tre­čia lem­pa, ir ta vos spin­di. Ėmė­tės tvar­ką ne to­je vie­to­je da­ry­ti“.
Pa­ste­bė­ji­mą pa­ra­šęs Va­le­ri­jus Ston­kus klau­sė: „La­bai įdo­mu, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius pla­ti­na gy­ven­to­jų nuo­mo­nes, lyg sa­vos ne­tu­rė­tų. O kas tu­ri pri­im­ti spren­di­mus ir im­tis veiks­mų, kad bū­tų iš­spręs­tos esa­mos bė­dos?“

Pa­siū­lė steig­ti drau­go­vi­nin­kų bū­rius

Iš pra­džių di­rek­to­riaus krei­pi­mui­si pri­ta­ru­si J. J. Ast­ra siū­lė kur­ti drau­go­vi­nin­kų, sa­va­no­rių bū­rius ir pa­tiems gin­tis, o vė­liau pa­ban­dė per­pras­ti „ko no­rė­jo di­rek­to­rius „stum­da­mas ant ki­tų“: ar tai no­ras nu­si­mes­ti at­sa­ko­my­bę, ar po­pu­liz­mas prieš rin­ki­mus, sie­kis pa­si­de­monst­ruo­ti?“

Ar gy­ven­to­jai tei­kia ob­jek­ty­ves­nę in­for­ma­ci­ją?

Su­lau­kęs bu­vu­sių ko­le­gų pa­sta­bų, o gal su­pra­tęs, jog pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja to­li gra­žu pra­si­len­kia su tik­ro­ve, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­ly­žo ir ban­dė tei­sin­tis, jog to­kią in­for­ma­ci­ją „jam pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai“, ir jis pats „su ja ne­la­bai su­tin­ka, to­dėl ir pra­šo pa­gal­bos su­ren­kant ob­jek­ty­ves­nę in­for­ma­ci­ją“.
Vis­gi keis­to­kai at­ro­do, kad „ob­jek­ty­ves­nę in­for­ma­ci­ją“ di­rek­to­rius ren­ka ap­klau­sos bū­du iš gy­ven­to­jų, o ne va­do­vau­da­ma­sis ofi­cia­lia tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­ta me­džia­ga. Ir ar tau­tos įaud­ri­ni­mas, prieš rin­ki­mus iš­me­tant į vie­šu­mą nie­kuo ne­pa­grįs­tus tei­gi­nius, ne­kve­pia populizmu?

 

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vy­riau­sios spe­cia­lis­tės An­dro­me­dos Graus­lie­nės ko­men­ta­ras:

„Sa­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius iš­reiš­kė įvai­rių pa­sta­bų dėl Plun­gės r. PK po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo ir ne­va ne­tin­ka­mo ar ne­pa­kan­ka­mo ben­dra­vi­mo su se­niū­ni­jo­mis bei gy­ven­to­jais.
Mes ger­bia­me p. G. Ba­gu­žio nuo­mo­nę, ta­čiau no­ri­me pa­ste­bė­ti, jog įvai­rūs Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­da­li­niai kar­tu su Plun­gės r. po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu nuo­lat ren­gia įvai­rias pre­ven­ci­nes prie­mo­nės Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne. 2018 m. Plun­gės r. po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vyk­dė per 70 pre­ven­ci­nių prie­mo­nių eis­mo sau­gu­mui ir vie­ša­jai tvar­kai už­tik­rin­ti, ku­rių me­tu su­ra­šy­ti 4338 pro­to­ko­lai. Kar­tu su Plun­gės pa­rei­gū­nais dir­ba ir ki­ti Klai­pė­dos apskr. VPK pa­da­li­niai – vien 2018 m. gruo­džio mė­ne­sį Klai­pė­dos apskr. Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai Plun­gės ra­jo­ne su­ren­gė aš­tuo­nias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, ku­rių me­tu pa­tik­rin­ti dau­giau nei 500 au­to­mo­bi­lių, nu­sta­ty­ti 94 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai, 69 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai. Tuo tar­pu Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai kar­tu su Plun­gės r. PK pa­rei­gū­nais 2018 m. gruo­dį vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios me­tu tik­ri­no, ar ne­da­ro­mi pa­žei­di­mai, su­si­ję su vie­šą­ją tvar­ka, ne­le­ga­lia ak­ci­zi­nių pre­kių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų apy­var­ta. Kar­tu su pa­rei­gū­nais taip pat ak­ty­viai dir­ba ir po­li­ci­jos rė­mė­jai, jie vi­suo­me­nės la­bui dir­bo 647 va­lan­das – ačiū jiems. Taip pat Plun­gės ra­jo­ne įsteig­tos 28 sau­gių kai­my­nys­čių gru­pės, su ku­rių at­sto­vais glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja­ma. Kiek­vie­ną mė­ne­sį Plun­gės r. PK te­ri­to­ri­jų vy­res­nie­ji dar­buo­to­jai 2–4 kar­tus vyks­ta į se­niū­ni­jas, tad kon­tak­tas tik­rai pa­lai­ko­mas. Dėl Jū­sų pa­sta­bos apie ne­kon­tak­ta­vi­mą su pi­lie­čiais – 2018 m. Plun­gės r. PK pa­rei­gū­nai su­ren­gė 1045 su­si­ti­ki­mus su pi­lie­čiais, ne­skai­čiuo­jant tų su­si­ti­ki­mų, kuo­met pa­rei­gū­nai vyk­da­vo į va­di­na­muo­sius kri­mi­no­ge­ni­nius ži­di­nius, ku­riuo­se ben­drau­da­vo su gy­ven­to­jais siek­da­mi iš­si­aiš­kin­ti re­a­lią si­tu­a­ci­ją te­ri­to­ri­jo­je. Dėl Jū­sų pa­sta­bos, jog ne­li­ko ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų ins­pek­to­rių – to­kios pa­rei­gy­bės ne­bė­ra, bet funk­ci­ja už­kar­dy­ti ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mą ir dirb­ti su jais pre­ven­ciš­kai iš­li­ko. Šį dar­bą at­lie­ka Ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nai bei ap­tar­nau­ja­mų te­ri­to­ri­jų vy­res­nie­ji pa­rei­gū­nai, tad dar­bas dėl ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo tik­rai vyks­ta“.

 

Pet­ras ŽILIUS

 

Nuotraukoje: Prašydamas visuomenės patarimo dėl policijos darbo, Administracijos direktorius kaip reikiant papiktino buvusius kolegas.

Komentarai
Kiti straipsniai