Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Vienas tvirtina, kad kreipėsi, kiti – jog ne. Kas meluoja?

„Plun­gės būs­tas“ – vis dar be di­rek­to­riaus

Pra­ėjo ge­ro­kai dau­giau nei mė­nuo, kai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės (SĮ) „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Kon­kur­są lai­mė­jo 51 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Aud­rius Ša­pa­las, bet į di­rek­to­riaus kė­dę jis dar ne­at­si­sė­do. Ga­li bū­ti, jog ir ne­at­si­sės, o kon­kur­sas bus skel­bia­mas iš nau­jo. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis redakcijai sakė, kad sprendimą priims gavęs į savo užklausą atsakymą iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK). Tačiau pastaroji tvirtina, jog jokios užklausos iš Plungės savivaldybės nėra gavusios… Kas meluoja?

Dau­giau nei prieš mė­ne­sį straips­ny­je „Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riaus kė­dė – A. Ša­pa­lui“ ra­šė­me, jog gruo­džio 4 die­ną sa­vi­val­dy­bė­je įvy­kusiame kon­kur­se pa­si­se­kė bū­tent mi­nė­tam as­me­niui – jis iš tri­jų pre­ten­den­tų 10 ba­lų sis­te­mo­je su­rin­ko dau­giau­siai, t. y. 7,7 ba­lo. Spe­cia­li ko­mi­si­ja ver­ti­no kan­di­da­tų pa­teik­tą veik­los pro­gra­mą, už­da­vė klau­si­mų.
Pa­aiš­kė­jus lai­mė­to­jui, bu­vo kreip­ta­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT), ku­ri tu­rė­jo nu­ro­dy­ti sa­vo iš­va­dą, ar as­muo tin­ka­mas ei­ti mi­nė­tas pa­rei­gas vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Pa­žy­ma iš STT tu­rė­jo bū­ti gau­ta maž­daug per dvi sa­vai­tes. Esant pa­lan­kiam at­sa­ky­mui, A. Ša­pa­las tu­rė­jo bū­ti pa­skir­tas „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­riu­mi, įsa­ky­mą tu­rė­jo pa­si­ra­šyti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis.

Kreipėsi į VTEK?

Sau­sio 14 die­ną šiuo klau­si­mu kal­bin­tas G. Ba­gu­žis at­sa­kė, jog į „Plun­gės būs­to“ va­do­vo pos­tą di­rek­to­rius dar ne­pa­skir­tas, nes „dėl A. Ša­pa­lo yra nu­siųs­ta už­klau­sa į Vy­riau­si­ą­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK). At­sa­ky­mas tu­ri bū­ti gau­tas per dvi­de­šimt dar­bo die­nų, o tai reiš­kia, jau ar­ti­miau­siu me­tu, nes už­klau­sia iš­siųs­ta dar prieš šven­tes. „Kai tik gau­si­me at­sa­ky­mą, iš­kart ir sprę­si­me, ar tvir­tin­ti A. Ša­pa­lą į „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­riaus pos­tą, ar ne“, – sa­kė G. Ba­gu­žis. Pa­klaus­tas, ar su kuo nors dėl to dar tar­sis, už­si­mi­nė, jog pa­si­šne­kės su me­ru.
Kaip ži­nia, kon­kur­są lai­mė­jęs A. Ša­pa­las per­nai pa­gar­sė­jo dėl ne­de­ra­mo el­ge­sio – žmo­nos su­mu­ši­mo. Po to pats il­gai sir­go, vė­liau at­si­svei­ki­no su dar­bu Šiau­lių ban­ke, kur už­ėmė Plun­gės klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus va­do­vo pa­rei­gas – ša­lių su­si­ta­ri­mu ten ne­be­dir­ba nuo lap­kri­čio 5 die­nos.

Konstatavo pažeidimą

Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ja 2018 m. gruo­džio 12 d. dėl Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio A. Ša­pa­lo taip pat pri­ėmė ati­tin­ka­mą spren­di­mą: kon­sta­ta­vo, jog po­li­ti­kas pa­žei­dė LR vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, re­ko­men­da­vo A. Ša­pa­lui vie­šai at­si­pra­šy­ti dėl sa­vo el­ge­sio bei per­siun­tė spren­di­mą VTEK.
Į klau­si­mą, ar ga­li bū­ti tei­sin­gos kal­bos, jog smur­tau­ti lin­kęs A. Ša­pa­las yra per­so­na non gra­ta (ne­pa­gei­dau­ja­mas as­muo) Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je, G. Ba­gu­žis at­sa­kė klau­si­mu: „O kam ga­li pa­tik­ti dirb­ti su to­kiu, ku­ris mu­ša mo­te­ris?“.
Skelbs konkursą trečiąkart?

Be­je, kon­kur­sas SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti bu­vo skel­bia­mas jau du kar­tus, ta­čiau pir­mą­jį kar­tą ne­at­si­ra­do nė vie­no pre­ten­den­to. An­trą kar­tą pa­skel­bus kon­kur­są, kaip mi­nė­ta, lai­mė­jo A. Ša­pa­las, bet jo kan­di­da­tū­ra, ga­li­ma sa­ky­ti, ky­bo ant plau­ko. G. Ba­gu­žis už­si­mi­nė, jog ga­li bū­ti, kad kon­kur­sas bus skel­bia­mas ir tre­čią kar­tą. „No­ri­me ras­ti ge­riau­sią“, – sa­kė jis.

Jokios užklausos nėra gavę

Pa­ra­šius už­klau­są į VTEK, ka­da bus pri­ima­mas spren­di­mas dėl A. Ša­pa­lo, pa­aiš­kė­jo, jog nie­ko pa­na­šaus ne­bus. VTEK at­sto­vė spau­dai Eg­lė Iva­naus­kai­tė „Plun­gės ži­nioms“ sau­sio 15 die­ną sa­kė, jog pra­ne­ši­mo dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio A. Ša­pa­lo el­ge­sio ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­toms VTEK nė­ra ga­vu­si.
„VTEK ga­vo tik 2018 m. gruo­džio 12 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos pri­im­tą spren­di­mą dėl A. Ša­pa­lo el­ge­sio ati­tik­ties Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­toms. Šis spren­di­mas VTEK bu­vo at­siųs­tas tik su­si­pa­ži­ni­mui. Pa­žy­mė­ti­na, kad VTEK ne­tu­ri įga­lio­ji­mų ver­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mų dėl Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­tų“, – ra­šė E. Iva­naus­kai­tė.

Petras ŽILIUS

Nuotraukoje: Administracijos direktorius G. Bagužis tvirtina, kad dar prieš šventes nusiuntė VTEK užklausą dėl A. Šapalo tinkamumo užimti SĮ „Plungės būstas“ direktoriaus pareigas. Tačiau pastaroji tvirtina, jog jokios užklausos nėra gavusi…

Komentarai
Kiti straipsniai