Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Nu­bau­dė lai­do­tu­vi­nin­kus, nes šie už­sta­tė pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lį…

Sau­sio 15 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je „Fa­ce­bo­ok“ iš­pli­to plun­giš­kės Jur­gi­tos Sra­gaus­kai­tės laiš­kas apie po­li­ci­nin­kų dar­bą. Mo­te­ris da­ly­va­vo ar­ti­mo žmo­gaus lai­do­tu­vė­se ir pa­pa­sa­ko­jo, kaip te­tai ir kai­my­nui pa­rei­gū­nai iš­ra­šė bau­das po 15 eu­rų, mat aikš­te­lė­je prie vi­du­ri­nių­jų ka­pi­nių šie už­sta­tė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį. Ar pro­to­ko­las vai­ruo­to­jams su­ra­šy­tas tei­sė­tai – o ge­ro, net ne­ver­ta gin­čy­tis, ta­čiau šiuo at­ve­ju plun­giš­kiai kė­lė klau­si­mą dėl mū­sų pa­rei­gū­nų mo­ra­lės.

Skau­džią ne­tek­ties va­lan­dą žmo­gui ir taip ne­leng­va, o jei dar ten­ka su­si­dur­ti su abe­jin­gu­mu ir su­pra­ti­mo sto­ka, pri­sle­gia dar di­des­nis sun­ku­mas.
Plun­giš­kė J. Sra­gaus­kai­tė sau­sio 15 die­ną am­ži­no­jo po­il­sio vie­ton į va­di­na­mąsias vi­du­ri­ni­ą­sias ka­pi­nes Tel­šių gat­vė­je su gi­mi­nai­čiais ir kai­my­nais pa­ly­dė­jo mo­čiu­tę. Tuo, kas lai­do­tu­vi­nin­kams nu­ti­ko au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je prie ka­pi­nių maž­daug vi­dur­die­nį, mo­te­ris ne­tru­kus pa­si­da­li­jo „fa­ce­bo­o­ke“.
„No­ri­si „pa­si­džiaug­ti“ pui­kiu Plun­gės po­li­ci­nin­kų dar­bu… Už­dir­ba pi­ni­gė­lius „ly­gio­je“ vie­to­je – pa­ka­ko jiems pa­si­sta­ty­ti ma­ši­ną vi­du­ry­je aikš­te­lės prie ka­pi­nių ir pa­tiems iš­vyk­ti sa­vo rei­ka­lais. At­va­žia­vus lai­do­tu­vių pro­ce­si­jai, ne­bu­vo kur vi­sų ma­ši­nų sta­ty­ti. Tad vie­na ma­ši­na už­sto­jo jiems iš­va­žia­vi­mą. Ir jie už 10 min. pa­lau­ki­mą iš­ra­šė bau­das dviem vai­ruo­to­jams, nes pa­rei­gū­nams at­si­bo­do sto­vė­ti! At­ėję mū­siš­kiai at­si­pra­šė, juk ne „ba­lia­vo­ti“ at­va­žia­vo, o pa­ly­dė­ti ar­ti­mą žmo­gų į am­ži­ną­ją ke­lio­nę… Vy­ru­kas po­li­ci­nin­kas dar su­pra­tin­gai pa­ty­lė­jo, bet pa­ne­lė su uni­for­ma lie­jo pyk­tį ir ne­re­a­ga­vo į jo­kius at­si­pra­šy­mus… Žiau­ru… Ir vi­sai ne pi­ni­guo­se es­mė, bet kad net to­kią mi­nu­tę nė­ra nei užuo­jau­tos, nei su­pra­tin­gu­mo…“ – ra­šė J. Sra­gaus­kai­tė.
To­les­niuo­se ko­men­ta­ruo­se mo­te­ris pri­dū­rė, jog pa­si­do­mė­ję jie su­ži­no­jo, kad pa­rei­gū­nai ne­tu­rė­jo jo­kio sku­baus iš­kvie­ti­mo. Po to tie­siog nu­va­žia­vo į aikš­te­lę prie po­li­ci­jos ir to­liau sau sė­dė­jo ma­ši­no­je. Lai­do­tu­vi­nin­kai ten pat, ša­lia esan­čio­je ka­vi­nė­je, rin­ko­si ge­du­lin­gų pie­tų ir juos ma­tė. Plun­giš­kė ra­šė, kad jie klau­sė pa­rei­gū­nų, ko­dėl šie tuš­čio­je aikš­te­lė­je au­to­mo­bi­lį pa­si­sta­tė per vi­du­rį, o ne šo­ne? Pa­ne­lė pa­rei­gū­nė at­sa­kiu­si, jog jie ne­ži­no­jo, kad lai­do­tu­vės at­va­žiuos…!
Už tai, kad bu­vo už­sta­ty­ta po­li­ci­jos ma­ši­na, J. Sra­gaus­kai­tės te­ta ir kai­my­nas, pritaikius Administracinių nusižengimų kodekso 417 str. 2 d., ga­vo bau­das po 15 eu­rų.
Sau­sio 16 die­ną „Plun­gės ži­nių“ kal­bin­ta mo­te­ris sa­kė šia in­for­ma­ci­ja pa­si­da­li­ju­si vien iš nuos­kau­dos ir tik­rai ne­si­ti­kė­ju­si, kad vis­kas taip pla­čiai nu­skam­bės. „Tik žmo­giš­ku­mo no­rė­jo­me“, – tei­gė pa­šne­ko­vė, pri­dur­da­ma, jog pa­kak­tų pa­rei­gū­nės at­si­pra­šy­mo.
J. Sra­gaus­kai­tės mi­nė­tas kai­my­nas – Al­fo­na­sas Uz­nys. Te­le­fo­nu kal­bin­tas vy­ras sa­kė, jog lai­do­tu­vių pro­ce­si­jai at­va­žia­vus prie ka­pi­nių, po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis bu­vo ap­sni­gęs, bet kaip pa­lik­tas aikš­te­lė­je. „Dar pa­gal­vo­jo­me, jog su­ge­do, to­dėl jie taip vi­du­ry­je aikš­te­lės jį ir pa­me­tė“, – pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas. Bu­vo pū­ga, snie­go vi­sur pri­pus­ty­ta, lai­do­tu­vi­nin­kų au­to­mo­bi­lių daug, tad vi­si su­sto­jo, kur vie­tos be­ra­do. Grį­žo pa­lai­do­ję ve­lio­nę po ko­kių 15 mi­nu­čių. Pa­rei­gū­nai jau lau­kė pik­ti, sa­kė, jog lau­kia apie 20 mi­nu­čių! A. Uz­nys tu­rė­jo pa­teik­ti vai­ruo­to­jo tei­ses, jam bu­vo pa­sa­ky­ta, jog bus iš­kvies­tas į po­li­ci­ją. „Aš kaip ir ne­truk­džiau jiems, bu­vau pa­si­sta­tęs au­to­mo­bi­lį ar­čiau ke­lio… La­bai ne­ma­lo­nus in­ci­den­tas, juk ne­sa­me ko­kie nu­si­kal­tė­liai, lai­do­jo­me žmo­gų… Nu­si­vy­lė­me po­li­ci­ja, ypač ta pa­rei­gū­ne. Žmo­giš­ku­mo trūks­ta“, – ap­gai­les­ta­vo A. Uz­nys.
Tie­siai prieš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio no­sį sa­vo trans­por­to prie­mo­nę bu­vo pa­li­ku­si J. Sra­gaus­kai­tės te­ta su vy­ru. Te­le­fo­nu kal­bin­ta Džil­da Sra­gaus­kie­nė sa­kė, jog vai­ra­vo vy­ras, jis elek­tro­ni­niu paš­tu jau ga­vo pra­ne­ši­mą, kad jam su­ra­šy­tas pro­to­ko­las, tu­ri su­mo­kė­ti 15 eu­rų bau­dą. Mo­te­ris taip pat ne­slė­pė ap­mau­do. „Mes vi­si, par­ėję po lai­do­tu­vių prie ma­ši­nų, at­si­pra­ši­nė­jo­me po­li­ci­jos, bet jiems bu­vo nė mo­tais. Ypač ta mer­gai­tė, to­kiu šal­tu vei­du… Kur jų žmo­giš­ku­mas? Juk ma­tė, kad lai­do­tu­vi­nin­kų yra daug, kad au­to­mo­bi­liai ne­til­po aikš­te­lė­je. Ne­gi ne­ži­no, kad aikš­te­lė prie ka­pi­nių skir­ta lai­do­tu­vių pro­ce­si­joms? Ko­dėl pa­tys pa­si­sta­tė ma­ši­ną per ke­lias vie­tas, bet kaip?“ – pik­ti­no­si pa­šne­ko­vė.
J. Sra­gaus­kai­tės įra­šu so­cia­li­nia­me tin­kle pa­si­da­li­jo be­veik pu­sė tūks­tan­čio žmo­nių, sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė apie du šim­tai. Dau­gu­mos nuo­mo­ne, pa­rei­gū­nams pri­trū­ko pa­gar­bos lai­do­tu­vi­nin­kams.
Prie ko­men­ta­to­rių pri­si­jun­gė ir Po­li­ci­jos Imu­ni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas, plun­giš­kis Ela­nas Jab­lons­kas. „… liūd­na dėl to­kios si­tu­a­ci­jos ir iš­ki­lu­sio kon­flik­to, bet… pa­si­do­mė­jau šia si­tu­a­ci­ja. Ver­ti­nant tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją (ne pa­rei­gū­nų pa­aiš­ki­ni­mą), kai ku­rie fak­tai ne­ati­tin­ka tik­ro­vės ar­ba pa­rem­ti emo­ci­jos, yra per­dė­ti. Ne­tei­si­nu pa­rei­gū­nų dėl tei­sė­tai su­ra­šy­to pro­to­ko­lo, bet ne­pa­tei­si­nu ir šio­je is­to­ri­jo­je da­ly­va­vu­sių pi­lie­čių ga­li­mo ne­adek­va­taus, že­mai­tiš­kam cha­rak­te­riui bū­din­go el­ge­sio. Pri­ta­riu, kad mo­ra­li­niu as­pek­tu tik­rai la­bai ne­gra­žu. Pa­skai­čius ten­den­cin­gai su­ra­šy­tą teks­tą, su­si­for­muo­ja nuo­mo­nė, kad pa­rei­gū­nai yra be­šir­džiai. Ta­čiau ži­nau ir ki­tą si­tu­a­ci­jos pu­sę…“ – ra­šė pa­rei­gū­nas.
Pa­pra­šius ko­men­ta­ro iš Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė An­dro­me­da Graus­lie­nė pa­ra­šė: „Lai­ki­nai ei­nan­ti Plun­gės r. PK vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė apie šią si­tu­a­ci­ją pa­sa­ko­jo, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai at­vy­ko ap­klaus­ti as­mens, gy­ve­nan­čio gre­ta mi­nė­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės ir, pa­si­sta­tę ma­ši­ną, nu­ė­jo at­lik­ti tar­ny­bi­nių pa­rei­gų. Bai­gę su­grį­žo į au­to­mo­bi­lį, ku­ris bu­vo už­sta­ty­tas (pri­de­du pa­rei­gū­nų pa­teik­tas nuo­trau­kas). Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tei­gia lau­kę apie 20 mi­nu­čių, per tą lai­ką ban­dė duo­me­nų ba­zė­se ieš­ko­ti, kam pri­klau­so mi­nė­ti au­to­mo­bi­liai, kad su­si­siek­tų su sa­vi­nin­kais ir šie at­lais­vin­tų pra­va­žia­vi­mą. Šis eki­pa­žas yra re­a­guo­jan­tis į įvy­kius, ir jei bū­tų gau­tas iš­kvie­ti­mas, tu­rė­tų re­a­guo­ti. Tie­sa, bū­tent tuo me­tu iš­kvie­ti­mo ne­bu­vo“.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Palikę tarnybinį automobilį aikštelėje prie viduriniųjų kapinių, pareigūnai išėjo apklausti netoliese gyvenančio asmens, o grįžę rado štai taip apstatytą laidotuvininkų transporto priemonių.

Komentarai
Kiti straipsniai