Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Mir­tin­gu­mas iš­au­go, gims­ta­mu­mas su­ma­žė­jo

Me­tų pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius pa­tei­kia duo­me­nis apie de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad, ly­gi­nant su 2017 m., gims­ta­mu­mas ir už­sie­ny­je gi­mu­sių vai­kų skai­čius su­ma­žė­jo, o mir­čių ir įre­gist­ruo­tų san­tuo­kų pa­dau­gė­jo. Sa­vo no­ru iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kė 2 as­me­nys.

Mer­gai­čių gi­mė dau­giau nei ber­niu­kų

Pra­ėju­siais me­tais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ruo­tas 81 nau­ja­gi­mis – 44 mer­gai­tės ir 37 ber­niu­kai. 2 vai­kų su­si­lau­kė vie­ni­šos ma­mos, 29 at­ve­jais tė­vys­tė bu­vo pri­pa­žin­ta, ki­ti ma­žy­liai gi­mė su­si­tuo­ku­sioms po­roms. 12 sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ruo­tų kū­di­kių at­ėjo į šį pa­sau­lį už­sie­nio vals­ty­bė­se. Užsienyje dau­giau­sia vai­kų (10) – Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, 1 gi­mė Šve­di­jo­je, 1 – Ny­der­lan­duo­se.
Dau­giau­sia vai­kų gi­mė Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jo­je – 27, tarp jų – 14 ber­niu­kų ir 13 mer­gai­čių. Ne­daug at­si­lie­ka ir Rie­ta­vo kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja. Jo­je – 22 nau­ja­gi­miai: 11 ber­niu­kų ir 11 mer­gai­čių. Tve­rų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų gre­tas pa­pil­dė 12 nau­jų gy­ven­to­jų – 6 mer­gai­tės ir 6 ber­niu­kai. Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­je įre­gist­ruo­ti 4 ma­žy­liai: 3 mer­gai­tės ir 1 ber­niu­kas. Dau­gė­dų se­niū­ni­jo­je taip pat su­si­lauk­ta 4 kū­di­kių – 3 mer­gai­čių ir 1 ber­niu­ko.

Vis daž­niau vai­kams duo­da­mi re­tes­ni var­dai

Tė­vams ten­ka ne­men­kas už­da­vi­nys su­gal­vo­ti sa­vo ma­žy­liui tin­ka­mą var­dą, tad jų bū­na pa­čių įvai­riau­sių. Anot Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos Zi­nai­dos Bal­tri­mie­nės, 2018 m. pa­si­tai­kė ir re­tes­nių var­dų, pa­vyz­džiui, Šat­ri­ja, Arie­lė, Ula, Evi­ta, Ame­la, Da­nie­la, Ger­man­tė, Jo­rė, Jo­va­ras, Aro­nas. Po­pu­lia­ru te­bė­ra vai­kams duo­ti Do­mi­ny­ko, Do­mo, Ro­ko, Ig­no, Lė­jos, Aus­tė­jos var­dus. Už­sie­nio vals­ty­bė­se gi­mu­sių vai­kų var­dai daž­nai skam­ba ga­na ne­įpras­tai – Gab­rie­la, Ha­mad, Mė­ja, Mia, Ma­ria.

Mi­ru­sių­jų skai­čius stip­riai iš­au­go

Ne­tek­čių Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, pa­dau­gė­jo – 2017-ai­siais jų bu­vo 77 (43 mo­te­rys ir 34 vy­rai), o 2018 – 136 (68 mo­te­rys ir 68 vy­rai). Mi­ru­sių vy­rų am­žiaus vi­dur­kis yra 68 m., o mo­te­rų – 80,7 m. 82 sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai mi­rė dėl krau­ja­gys­lių, šir­dies li­gų, 29 gy­vy­bę pa­si­glem­žė vė­žys, ki­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mai nu­si­ne­šė dar 18 gy­vy­bių. Prieš sa­ve ran­ką pa­kė­lė 2 as­me­nys.
Dau­giau­sia mi­ru­sių­jų buvo Rie­ta­vo mies­te – 62 (33 mo­te­rys ir 29 vy­rai). Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos kai­muo­se mi­ru­sių­jų skai­čius sie­kia 46 (18 mo­te­rų ir 28 vy­rai). Ma­žes­ni skai­čiai Tve­rų se­niū­ni­jo­je, ku­ri ne­te­ko 20 gy­ven­to­jų (10 mo­te­rų ir 10 vy­rų). Dau­gė­dų ir Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­se ne­tek­čių dar ma­žiau – mi­rė po 3 mo­te­ris. Iš už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­čių sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų mi­rė 1 vy­ras ir 1 mo­te­ris.

Įre­gist­ruo­tų san­tuo­kų skai­čius pa­di­dė­jo

San­tuo­kų skai­čius Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­ki­lo, 2017 me­tais jų įre­gist­ruo­ta 49, o 2018 – 57. Pir­mą kar­tą tuo­kė­si 50 vy­rų ir 50 mo­te­rų. An­tra san­tuo­ka įre­gist­ruo­ta 7 vy­rams ir 6 mo­te­rims. Tre­čią kar­tą žie­dus su­mai­nė 1 mo­te­ris. Su­si­tuo­ku­sių­jų am­žiaus vi­dur­kis ski­ria­si ne­žy­miai: vy­rų – 31,2 m., mo­te­rų – 28,7 m. Vy­riau­sia nuo­ta­ka 2017 m. bu­vo 58 m., 2018 – 48 m. Vy­riau­sias jau­ni­kis 2017 m. bu­vo 51 m., 2018-ai­siais – 54 m. Jau­niau­sia nuo­ta­ka 2017 m. – 21 m., jau­niau­sias jau­ni­kis – 24 m. Per pra­ėju­sius me­tus 8 po­ros iš­si­tuo­kė. 5 san­tuo­kos įre­gist­ruo­tos jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se: kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je „Jūr­vin­gė“, La­bar­džių par­ko te­ri­to­ri­jo­je, An­dri­jaus­kų kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je, A. Bud­riaus kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je.

Gims­ta­mu­mo ro­dik­liai ma­žai kin­ta

Ly­gi­nant ke­lių pra­ėju­sių me­tų sta­tis­ti­ką, ma­ty­ti, kad gims­ta­mu­mo ro­dik­liai la­bai stip­riai ne­kin­ta: 2016 m. – 81, 2017 m. – 87, 2018 m. – 81. Di­des­ni mir­tin­gu­mo sta­tis­ti­kos po­ky­čiai: 2016 m. – 110, 2017 m. – 77, 2018 m. – 136. San­tuo­kų skai­čius taip pat ne­la­bai kei­čia­si: 2016 m. įre­gist­ruo­tos 55 san­tuo­kos, 2017 m. – 49, 2018 m. – 57. Už­sie­ny­je gi­mu­sių vai­kų pa­laips­niui ma­žė­ja: 2016 m. – 18, 2017 m. – 16, 2018 m. – 12. Pa­ste­bi­mas sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus sa­vi­val­dy­bė­je di­dė­ji­mas: 2016 m. – 1, 2017 m. ne­bu­vo nė vie­no, 2018 m. – 2. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je šie­met, prie­šin­gai nei anks­tes­niais me­tais, gi­mė dau­giau mer­gai­čių: 2016 m. – 42 ber­niu­kai ir 39 mer­gai­tės, 2017 m. – 50 ber­niu­kų ir 37 mer­gai­tės, 2018 m. – 44 mer­gai­tės ir 37 ber­niu­kai.

Komentarai
Kiti straipsniai