Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

„Ke­lias į Nau­juo­sius“

Sau­sio 9-osios po­pie­tę Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je vy­ko gra­žus, dvel­kian­tis ne­ap­sa­ko­ma ra­my­be ir su­si­tel­ki­mu ren­gi­nys-su­si­ti­ki­mas „Ke­lias į Nau­juo­sius“.

Jau­kio­je erd­vė­je įsi­kū­ru­sio­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je, kur vy­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nių pa­reng­ta po­eti­nė kom­po­zi­ci­ja „Ke­lias į Nau­juo­sius“, su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys Plun­gės mies­to mo­ki­nių, mo­ky­to­jų bei ki­tų po­eti­niam žo­džiui ne­abe­jin­gų plun­giš­kių.
Po­pie­tės me­tu Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jos Vio­le­tos Bra­žins­kie­nės pa­ruoš­ti mo­ki­niai skai­tė ei­les apie gy­ve­ni­mo pras­mę, ku­rios mes vis ieš­ko­me, de­ja, ne vi­sa­da ran­da­me. Skam­bė­jo ir pos­mai apie gė­rį, blo­gį, mei­lę, iš­da­vys­tę, tei­sy­bę, ne­tei­sy­bę, liū­de­sį, lai­mę, apie nuo­lat bė­gan­tį, de­ja, ne­su­stab­do­mą lai­ką.
Šios ly­riš­kos ir me­niš­kos po­eti­nės kom­po­zi­ci­jos tiks­las, kaip sa­kė mo­ki­nius ruo­šu­si mo­ky­to­ja V. Bra­žins­kie­nė, – įžvelg­ti ri­bą tarp tam­sos ir švie­sos – nuo­la­ti­nių mū­sų gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vų.
Jaut­rūs ir nuo­šir­dūs mo­ki­nių lū­po­se skam­bė­ję lie­tu­vių po­etų žo­džiai iki šir­dies gel­mių su­jau­di­no su­si­rin­ku­siuo­sius į nuo­sta­bią po­pie­tę ir pa­kvie­tė pa­mąs­ty­ti, pa­bū­ti sa­vy­je, gal su liū­de­siu, o gal su gied­ra pri­si­min­ti pra­ėju­sias die­nas ir at­ei­nan­tį ku­pi­ną vil­čių ir ti­kė­ji­mo ge­res­ne at­ei­ti­mi, sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mu nau­ją lai­ką.
Po­eti­nės kom­po­zi­ci­jos „Ke­lias į Nau­juo­sius“ me­tu lie­jo­si ne tik po­ezi­jos ei­lės, bet ir skam­bė­jo ra­mios, ly­riš­kos, ku­pi­nos mei­lės dai­nos, ku­rias at­li­ko Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nė, ste­bi­nu­si ren­gi­nio da­ly­vius gra­žiu, ga­lin­gu bal­su, už­pil­džiu­siu jau­kias bib­lio­te­kos-laik­ro­di­nės erd­ves.
Pa­si­bai­gus ren­gi­niui-su­si­ti­ki­mui, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­sius į po­pie­tę pra­ėju­sių di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga bei pa­lin­kė­jo daug svei­ka­tos, sėk­mės, at­kak­lu­mo, kū­ry­bin­gu­mo ir ne­blės­tan­čios lai­mės. Ji dė­ko­jo Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­niams už nuo­sta­bų pa­si­ro­dy­mą, su­ža­vė­ju­sį pa­pras­tu­mu, nuo­šir­du­mu, su­tei­ku­sį daug ge­rų emo­ci­jų ir pri­ver­tu­sį su­si­mąs­ty­ti.
Di­rek­to­rė V. Skie­rie­nė dė­ko­jo ir lie­tu­vių kal­bos bei li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jai V. Bra­žins­kie­nei, pui­kiai pa­ruo­šu­siai mo­ki­nius li­te­ra­tū­ri­nei po­pie­tei, ne­pa­bū­gu­siai kom­po­zi­ci­jos pa­ro­dy­ti Plun­gės vi­suo­me­nei.
Įsi­am­ži­nę ben­dro­je nuo­trau­ko­je, ren­gi­nio da­ly­viai ne­sku­bė­jo iš­si­skirs­ty­ti. Jie ben­dra­vo tar­pu­sa­vy­je, ma­lo­niai lei­do lai­ką jau­kio­je bib­lio­te­ko­je.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Poetinės kompozicijos „Kelias į Naujuosius“ dalyviai.

Komentarai
Kiti straipsniai