Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Įrengs pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį, pa­gal ku­rią UAB „VVARFF“ įsi­pa­rei­go­jo įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką nuo Žal­ta­kal­nio g. iki A. Ju­cio gat­vės.

Už 161 794,17 eu­rų (su PVM) su­mą bus įreng­ta 310 met­rų dvi­ra­čių-pės­čių­jų bei 180 met­rų dvi­ra­čių ta­ko, ku­rio plo­tis – 2,5 met­ro. Pa­gal pro­jek­tą dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kai bus ap­švies­ti.
Sa­vi­val­dy­bė tei­gia, kad dar­bai bus pra­dė­ti vyk­dy­ti, kai at­šils orai, o dar­bo pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­reng­tas per vie­ną mė­ne­sį.
Taip pat pra­ne­ša­ma, kad vi­si dar­bai, įskai­tant sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­to ga­vi­mą, tu­ri bū­ti at­lik­ti per de­vy­nis mė­ne­sius nuo su­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mo die­nos. Į dar­bų at­li­ki­mo lai­ko­tar­pį ne­įskai­to­mas dar­bų at­li­ki­mo su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pis, ku­ris pra­si­dė­jo gruo­džio 15 die­ną ir bai­gia­si šių me­tų ko­vo 15 die­ną.
Sa­vi­val­dy­bė taip pat pra­ne­ša, jog nu­ma­ty­ta­me J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės ruo­že pra­dė­jęs dirb­ti ran­go­vas ne­ga­lės da­ry­ti kliū­čių vie­šam su­si­sie­ki­mui (ne­bent bus su­teik­tos al­ter­na­ty­vios lai­ki­nos su­si­sie­ki­mo prie­mo­nės, jas at­ski­rai su­de­ri­nus). Be to, Sa­vi­val­dy­bė pa­si­lie­ka tei­sę kon­tro­liuo­ti ir pri­žiū­rė­ti dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko įren­gi­mo dar­bų ko­ky­bę ir ei­gą, dar­bų gra­fi­ko lai­ky­mą­si, ran­go­vo tie­kia­mų me­džia­gų ko­ky­bę.

Komentarai
Kiti straipsniai