Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

In­te­rak­ty­vios kelionės Rie­ta­vo mu­zie­ju­je

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus (ROKIM) įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Rie­ta­vo Ge­nius Lo­ci mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­se“. Vyk­dant šį pro­jek­tą, su­prog­ra­muo­tos ir įdieg­tos dvi in­te­rak­ty­vios ke­lio­nės – „Pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Ogins­kių dva­ro so­dy­bą ir par­ką“ ir „Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pi­lia­kal­niai“ bei vik­to­ri­na „Ogins­kių veik­la ir pa­li­ki­mas Rie­ta­ve“.

In­te­rak­ty­vio­je ke­lio­nė­je „Pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Ogins­kių dva­ro so­dy­bą ir par­ką“ ek­ra­ne ga­li­ma ap­lan­ky­ti Rie­ta­vo Ogins­kių dva­ro so­dy­bos ob­jek­tus ir par­ką, pa­skai­ty­ti pa­sta­tų is­to­ri­ją, pa­ma­ty­ti dva­ro so­dy­bos is­to­ri­nes ir šių die­nų fo­to­gra­fi­jas.
In­te­rak­ty­vio­je ke­lio­nė­je „Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pi­lia­kal­niai“ ek­ra­ne že­mė­la­py­je ma­to­mi vi­si sa­vi­val­dy­bės pi­lia­kal­niai, jų is­to­ri­nis ap­ra­šy­mas ir fo­to­gra­fi­jos. Lan­ky­to­jai ga­lės pa­si­tik­rin­ti ži­nias ek­ra­ne įdieg­to­je vik­to­ri­no­je „Ogins­kių veik­la ir pa­li­ki­mas Rie­ta­ve“. Pa­ruoš­tos ir Rie­ta­vo Ogins­kių dva­ro so­dy­bos bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pi­lia­kal­nių di­zai­no sche­mos bei at­spaus­din­ti lanks­ti­nu­kai „Rie­ta­vo Ogins­kių dva­ras“ ir „Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pi­lia­kal­niai“.

Komentarai
Kiti straipsniai