Penktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d.

Di­dės lė­šos ne­mo­ka­mam mo­ki­nių mai­ti­ni­mui

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skirs dau­giau vals­ty­bės biu­dže­to spe­cia­lios tiks­li­nės do­ta­ci­jos lė­šų mo­ki­nių ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui skir­tiems pro­duk­tams įsi­gy­ti.

Tai pa­da­ry­ti at­si­ra­do ga­li­my­bė po to, kai pa­si­kei­tė So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mas.
Šiuo įsta­ty­mu nu­sta­to­mos so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams rū­šys: mo­ki­nių ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas (pus­ry­čiai, pie­tūs, pa­va­ka­riai, mai­ti­ni­mas mo­kyk­lų or­ga­ni­zuo­ja­mo­se va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­se) bei pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti.
Kaip pra­ne­ša Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, vie­nam mo­ki­niui, be­si­mo­kan­čiam pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, nu­ma­ty­ta pie­tums skir­ti 1,5 eu­ro; mo­ki­niui, be­si­mo­kan­čiam pa­gal pra­di­nio, pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ar spe­cia­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, – 1,9 eu­ro; pus­ry­čiams ar­ba pa­va­ka­riams – 1 eu­rą. Mai­ti­ni­mui mo­kyk­lų or­ga­ni­zuo­ja­mo­se va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­se vie­nam vai­kui nu­ma­ty­ta skir­ti po 3,6 eu­ro.
Anot Sa­vi­val­dy­bės, per­nai be­si­mo­kan­tiems pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ar pa­gal pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas pie­tums tek­da­vo 1,3 eu­ro; be­si­mo­kan­tiems pa­gal pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ar spe­cia­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mas – 1,51 eu­ro; pus­ry­čiams – 0,81 eu­ro, o mai­ti­ni­mui mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­ja­mo­se die­ni­nė­se va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­lo­se – 2,9 eu­ro.
Mo­ki­niai tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mus pie­tus ar pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam iš ben­drai gy­ve­nan­čių as­me­nų ar vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio.

Komentarai
Kiti straipsniai