Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Vi­ta­mi­no D pa­pil­dai pa­de­da pa­aug­liams pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų

Nor­ve­gi­jos moks­li­nin­kų at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, jog pa­aug­liai, var­to­da­mi vi­ta­mi­no D pa­pil­dus, leng­viau su­si­do­ro­ja su su­dė­tin­go­mis kog­ni­ty­vi­nė­mis už­duo­ti­mis, be to, šis vi­ta­mi­nas da­ro tei­gia­mą po­vei­kį jų psi­chi­nei sveikatai.

Kai vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je yra pa­kan­ka­mai di­de­lis, pa­aug­liai, at­lik­da­mi su­dė­tin­gas pa­žin­ti­nes už­duo­tis, pa­sie­kia ge­res­nių re­zul­ta­tų, pa­ge­rė­ja jų psi­chi­nė sa­vi­jau­ta ir ky­la ma­žiau jų pa­čių de­kla­ruo­ja­mų el­ge­sio pro­ble­mų. Šiuos fak­tus moks­li­nin­kai at­sklei­dė at­li­kę in­ter­ven­ci­nį ty­ri­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo 50 sa­va­no­rių – 13–14 me­tų am­žiaus vai­ki­nų ir mer­gi­nų, – ku­rie ga­vo vi­ta­mi­no D pa­pil­dą („D-Pe­arls“ iš „Phar­ma Nord“) ar­ba pla­ce­bą.
Ty­ri­mo tiks­las bu­vo iš­tir­ti, ar vi­ta­mi­no D pa­pil­do var­to­ji­mas ga­li tu­rė­ti po­vei­kį re­gu­lia­vi­mo funk­ci­joms bei pa­čių su­vo­kia­mai psi­chi­nei svei­ka­tai Nor­ve­gi­jos pa­aug­lių gru­pė­je. Re­gu­lia­vi­mo funk­ci­jos – tai pro­ti­niai ge­bė­ji­mai, ap­iman­tys psi­chi­nę kon­tro­lę ir sa­vi­re­gu­lia­ci­ją. At­lik­tas at­si­tik­ti­nių im­čių pla­ce­bu kon­tro­liuo­ja­mas dvi­gu­bai ak­las ty­ri­mas, pub­li­kuo­tas moks­li­nia­me Skan­di­na­vi­jos psi­cho­lo­gi­jos žur­na­le (Scan­di­na­vian Jour­nal of Psy­cho­lo­gy).

Sėk­min­giau spren­džia pro­ble­mas

Ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas žie­mos lai­ko­tar­piu, ka­dan­gi šiuo me­tų lai­ku skan­di­na­vų (ir ben­drai Šiau­rės Eu­ro­pos gy­ven­to­jų) krau­jy­je vi­ta­mi­no D kie­kis ge­ro­kai su­ma­žė­ja. Prieš var­to­jant pa­pil­dą ir po to, vi­ta­mi­ną D ir pla­ce­bą var­to­ju­sių sa­va­no­rių gru­pių bu­vo pa­pra­šy­ta iš­spręs­ti skir­tin­gas pro­ble­mas, ku­rioms įveik­ti rei­kė­jo stra­te­gi­nio mąs­ty­mo ir pla­na­vi­mo ge­bė­ji­mų. Be to, da­ly­viai bu­vo pa­pra­šy­ti pa­tys in­for­muo­ti apie tam tik­ras el­ge­sio for­mas, to­kias kaip ir­zlu­mas, ag­re­si­ja ir tai­syk­lių lau­žy­mas.
Nor­ve­gi­jos moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad vi­ta­mi­no D kie­kis jį var­to­ju­sių sa­va­no­rių gru­pė­je reikš­min­gai pa­di­dė­jo (iš­au­go 40 pro­cen­tų nuo pra­di­nės ri­bos). Tai ro­do, kad pa­pil­das, ku­rį jie var­to­jo, bu­vo ge­rai įsi­sa­vin­tas. Be to, vi­ta­mi­ną D var­to­ję vai­ki­nai ir mer­gi­nos pa­sie­kė ge­res­nių re­zul­ta­tų nei pla­ce­bą var­to­ju­sių sa­va­no­rių gru­pė, ypač spren­džiant su­dė­tin­giau­sias pro­ti­nes už­duo­tis.

Svar­bus sme­ge­nų veik­lai

Jau pa­teik­ta sva­rių įro­dy­mų, kad vi­ta­mi­nas D tu­ri di­de­lę reikš­mę sme­ge­nų veik­lai, kog­ni­ty­vi­nėms funk­ci­joms ir psi­chi­nei svei­ka­tai. Šias iš­va­das pa­tvir­ti­na ir nau­ja­sis ty­ri­mas. Moks­li­nin­kai nu­sta­tė kon­kre­tų ry­šį tarp ma­žo vi­ta­mi­no D kie­kio ir su­ma­žė­ju­sio ge­bė­ji­mo su­si­kon­cen­truo­ti bei pra­stes­nio so­cia­li­nio el­ge­sio. Šis nau­ja­sis ty­ri­mas at­krei­pia dė­me­sį į tai, kaip svar­bu už­tik­rin­ti tin­ka­mą vi­ta­mi­no D kie­kį pa­aug­lių krau­jy­je.

Šal­ti­nis:
Grung B, et al., „Lin­king vi­ta­min D sta­tus, exe­cu­ti­ve func­tio­ning and self-per­cei­ved men­tal he­alth in ado­les­cents through mul­ti­va­ria­te ana­ly­sis: A ran­do­mi­zed, doub­le-blind, pla­ce­bo-con­trol­led trial.“ (Ry­šio tarp vi­ta­mi­no D kie­kio pa­aug­lių krau­jy­je ir jų re­gu­lia­vi­mo funk­ci­jų bei pa­čių su­vo­kia­mos psi­chi­nės svei­ka­tos nu­sta­ty­mas, at­lie­kant mul­ti­va­rian­ti­nę ana­li­zę: at­si­tik­ti­nių im­čių dvi­gu­bai ak­las, pla­ce­bu kon­tro­liuo­ja­mas ty­ri­mas). Scand J Psych. 2017; 58(2):123–130

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai