Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Už kai­my­no nu­žu­dy­mą – 11 me­tų ne­lais­vės

Rug­sė­jo 14-ąją Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kaime, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, nu­spręs­ta, kad žmo­gus bu­vo nu­žu­dy­tas. Gruo­džio 18-ąją Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas tei­sė 58-erių me­tų kal­ti­na­mą­jį Zig­mą Po­cių. Už pa­žįs­ta­mo nu­žu­dy­mą jam skir­ta vie­nuo­li­kos me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ku­rią jis tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Rug­sė­jo 14 die­ną po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, kad pri­va­čia­me na­me ras­tas 1973 m. gi­mu­sio vy­ro la­vo­nas. Gird­vai­niš­kis sė­dė­jo ant fo­te­lio kru­vi­nais dra­bu­žiais. Ant kū­no eks­per­tai ap­ti­ko iš­ori­nių su­ža­lo­ji­mų – pjau­ti­nę žaiz­dą kai­rės ran­kos dil­by­je, krau­jo dė­mių kai­rė­je krū­ti­nės pu­sė­je.
Kaip ta­da pa­sa­ko­jo Gird­vai­nių kai­mo se­niū­nai­tė, žu­vu­sy­sis gy­ve­no vie­nas, jo ma­ma prieš me­tus žu­vo ava­ri­jo­je, ku­rio­je bu­vo nu­ken­tė­jęs ir jis pats. Po ava­ri­jos vy­ras ke­tu­ris mė­ne­sius pra­lei­do li­go­ni­nė­je, grį­žus jam šiek tiek pa­gel­bė­da­vo kai­my­nė, vė­liau sa­vi­mi rū­pi­no­si pats. Iki ne­lai­mės vy­ras ju­dė­jo su ra­men­tais, ta­čiau, anot se­niū­nai­tės, val­gy­ti pa­si­da­ry­da­vo. Ne­sle­pia­ma, kad vy­ras mė­go pa­kil­no­ti tau­re­lę.
Po ne­lai­mės kai­my­nė pa­sa­ko­jo, kad šeš­ta­die­nio ry­tą pas vy­riš­kį na­muo­se ne­de­gė švie­sos, o šu­ne­lis lau­ke at­ro­dė la­bai nu­si­mi­nęs. Mo­te­ris pa­skam­bi­no kai­my­no se­se­riai, gy­ve­nan­čiai Klai­pė­do­je, kad su­si­siek­tų su bro­liu ir pa­klaus­tų, ar vis­kas ge­rai. Kai vy­ras ne­at­si­lie­pė, kai­my­nė nu­ė­jo į jo na­mus. Anot jos, triukš­mo ne­si­gir­dė­jo, ta­čiau ne­lai­mės iš­va­ka­rė­se bu­vo už­su­kęs įta­ria­ma­sis. Va­ka­re iš­va­žia­vo dvi­ra­čiu. Kal­ti­na­ma­sis daž­nai už­suk­da­vo pas nu­ken­tė­ju­sį­jį, nes pa­dė­da­vo jam bui­ty­je, ap­link so­dy­bą nu­pjau­da­vo žo­lę.
Kai įvy­ko ne­lai­mė, kal­ti­na­ma­sis bu­vo ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio. Kai per iš­ger­tu­ves tarp vy­riš­kių ki­lo kon­flik­tas, ke­tu­ris kar­tus dū­rė nu­ken­tė­ju­sia­jam pei­liu į įvai­rias kū­no vie­tas.
Kal­ti­na­ma­sis Z. Po­cius nu­žu­dy­to­jo bro­liui ir se­se­riai pri­va­lės at­ly­gin­ti per 3600 Eur tur­ti­nę ža­lą ir 20 000 Eur ne­tur­ti­nę ža­lą bei pa­deng­ti 1000 Eur ad­vo­ka­tų at­sto­va­vi­mo iš­lai­das. Skir­da­mas baus­mę, teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad tei­sia­ma­sis pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę, nors mo­ty­vų ir ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Jo at­sa­ko­my­bę sun­ki­no ap­lin­ky­bė, kad nu­si­kal­to bū­da­mas ne­blai­vus. Pa­sak by­lą iš­nag­ri­nė­ju­sio teis­mo, nors kal­ti­na­ma­sis ir tei­gė, kad vi­siš­kai pri­pa­žįs­ta pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ta­čiau es­mi­nes įvy­kio ap­lin­ky­bes nu­ro­do skir­tin­gai, nei nu­sta­ty­ta by­los duo­me­ni­mis. Be to, po­sė­džio me­tu neat­si­pra­šė nu­ken­tė­ju­sių­jų. At­si­žvel­gęs į šiuos mo­ty­vus ir įver­ti­nęs kal­ti­na­mo­jo as­me­ny­bę, teis­mas sky­rė vie­nuo­li­kos me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Nuosp­ren­dį ga­li­ma skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

„Rie­ta­vo že­mės“ ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo inf.

Nuotraukoje: Rugsėjo 14-ąją namuose girdvainiškį nužudė sugėrovas.

Komentarai
Kiti straipsniai