Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Su­gy­ven­ti­nę už­mu­šęs Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas siun­čia­mas me­di­kų glo­bon

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas gruo­džio 18 d. pri­ėmė nu­tar­tį dėl pri­vers­ti­nių me­di­ci­nos prie­mo­nių tai­ky­mo Al­sė­džių se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jo Ado­mo Vait­kaus (gim. 1961 m.) at­žvil­giu. Šis vy­ras per­nai gruo­dį bu­vo nu­teis­tas už žmog­žu­dys­tę ir į pa­tai­sos na­mus iš­siųs­tas 10-iai me­tų. Da­bar ši baus­mė stab­do­ma – nu­teis­ta­sis tu­rės ke­liau­ti į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.

Maž­daug prieš me­tus „Plun­gės ži­nios“ jau ra­šė apie šio nu­si­kal­ti­mo ato­maz­gą – 2017 me­tų gruo­džio 7 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, jog dėl ben­dra­am­žės su­gy­ven­ti­nės Ani­ce­tos Za­bu­lie­nės nu­žu­dy­mo A. Vait­kus nu­tei­sia­mas 10-ies me­tų ne­lais­vės baus­me.
Nu­si­kal­ti­mas bu­vo įvyk­dy­tas 2015 m. gruo­džio vi­du­ry­je. To pa­ties kai­mo gy­ven­to­jas gruo­džio 16-ąją pa­rei­gū­nus in­for­ma­vo, kad jo kai­my­nas A. Vait­kus ga­li bū­ti su­mu­šęs su­gy­ven­ti­nę A. Za­bu­lie­nę – mo­te­ris gu­lė­jo lo­vo­je į nie­ką ne­re­a­guo­da­ma. Nu­vež­ta į li­go­ni­nę, po dvie­jų sa­vai­čių ji mi­rė.
Teis­mas nu­sta­tė, jog A. Vait­kus 2015 m. gruo­džio 14–15 d. (tiks­lus lai­kas ty­ri­mo me­tu ne­nu­sta­ty­tas) na­muo­se, bū­da­mas gir­tas, tar­pu­sa­vio kon­flik­to su A. Za­bu­lie­ne me­tu pa­stū­mė ją, dėl ko ši griu­vo ant grin­dų, o pas­kui jau gu­lin­čiai lo­vo­je kumš­čiu tren­kė į kak­tą, del­nais mu­šė per vei­dą. Nuo smū­gių mo­te­ris iš­kri­to iš lo­vos ir gal­va at­si­tren­kė į spin­tą. Nuo pa­tir­tos sun­kios gal­vos sme­ge­nų trau­mos su di­de­liu krau­jo iš­si­lie­ji­mu po kie­tuo­ju sme­ge­nų dan­ga­lu A. Za­bu­lie­nė 2015 m. gruo­džio 31 d. li­go­ni­nė­je mi­rė.
A.Vait­kus bu­vo ap­kal­tin­tas ty­čia nu­žu­dęs sa­vo su­gy­ven­ti­nę. Su ja gy­ve­no apie dvejus me­tus, abu mė­go iš­ger­ti. Sa­vo kal­tės ne­įga­lus vy­ras ne­pri­pa­ži­no – aiš­ki­no, jog jam pa­čiam „su gal­va ne­ge­rai“. Ta­da psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė pa­ro­dė, jog jis yra pa­kal­ti­na­mas, ne­nu­sta­ty­ti jo­kie psi­chi­kos su­tri­ki­mai, tad po teis­mo nuosp­ren­džio at­si­dū­rė už gro­tų.
Ta­čiau jau šių me­tų ko­vo 7 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas A. Vait­kui pa­sky­rė nau­ją kom­plek­si­nę teis­mo me­di­ci­nos, psi­chiat­ri­jos ir psi­cho­lo­gi­jos eks­per­ti­zę. Iš­va­da – A. Vait­kui diag­no­zuo­ta ne­pa­gy­do­ma li­ga, t. y. vi­du­ti­nio sun­ku­mo de­men­ci­ja, ser­gama ki­to­mis li­go­mis, dėl ko jis ne­ga­li su­pras­ti sa­vo veiks­mų es­mės ir jų val­dy­ti, ne­ga­li duo­ti pa­ro­dy­mų, taip pat ne­ga­li at­lik­ti jam pa­skir­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.
To­dėl Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui pa­ve­dė spręs­ti klau­si­mą dėl pri­ver­čia­mų­jų me­di­ci­nos prie­mo­nių tai­ky­mo.
Ka­dan­gi A. Vait­kus yra nu­teis­tas už ki­to žmo­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mą ir dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mo lai­ko­mas ypač pa­vo­jin­gas ap­lin­ki­niams, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė tai­ky­ti pri­ver­čia­mą­ją me­di­ci­nos prie­mo­nę – sta­cio­na­ri­nį ste­bė­ji­mą griež­to ste­bė­ji­mo są­ly­go­mis spe­cia­li­zuo­to­je psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, t. y. Ro­kiš­kio psi­chiat­ri­nė­je li­go­ni­nė­je. Pa­skir­tos 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mą nu­tar­ta su­stab­dy­ti.
Nu­tar­tį per 20 die­nų dar ga­li­ma ap­skųs­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai