Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Pa­dė­ko­jo sau­gios kai­my­nys­tės gru­pėms ir po­li­ci­jos rė­mė­jams

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (VPK) or­ga­ni­zuo­ta Ka­lė­dų pa­dė­kos po­pie­tė, ku­rios me­tu dė­ko­ta ak­ty­viau­siems 2018 m. me­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gal­bi­nin­kams bei sau­gios ap­lin­kos kū­rė­jams: po­li­ci­jos rė­mė­jams, jau­nie­siems rė­mė­jams, sau­gių kai­my­nys­čių gru­pių na­riams. Sim­bo­li­nės do­va­nė­lės įteik­tos ir veik­liau­siems plun­giš­kiams.

Pa­dė­kos po­pie­tė su tais, ku­rie nė­ra abe­jin­gi – ši­taip bu­vo įvar­din­ti šven­tės da­ly­viai. Jiems dė­ko­jo pa­rei­gū­nai, ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai. Ačiū tar­ta kiek­vie­nam, pri­si­de­dan­čiam prie sau­gios ap­lin­kos kū­ri­mo idė­jo­mis, dar­bais, pre­ven­ci­nių pro­gra­mų kū­ri­mu.
Ak­ty­viau­siems ir veik­liau­siems įteik­tos po­li­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bių pa­dė­kos, do­va­nos. Po­li­ci­jos rė­mė­jai pa­ska­tin­ti ir fi­nan­siš­kai. O šven­ti­nę nuo­tai­ką ko­mi­sa­ria­te sklei­dė Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos mu­zi­kan­tai ir dai­ni­nin­kai.
Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ko Al­fon­so Mo­tu­zo pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­tas il­ga­me­tis Plun­gės po­li­ci­jos rė­mė­jas Ig­nas Ki­ki­las. Šis rė­mė­jas, kaip ir dar ke­tu­ri, ku­rie dir­bo dau­giau­siai va­lan­dų pa­dė­da­mi Plun­gės po­li­ci­jai, pa­ska­tin­ti pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio pa­dė­ka už ak­ty­vią veik­lą ben­druo­me­nės la­bui įteik­ta Plun­gės mies­to „Lais­vės“ se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tei Ade­lei Ged­mon­tie­nei.
Veik­liau­sia 2018 m. Plun­gės ra­jo­no sau­gios kai­my­nys­tės gru­pe ta­po kai­my­nus ypač vie­ni­jan­ti sau­gios kai­my­nys­tės gru­pė „Pa­par­kė“, įkur­ta Sto­ties g. 36 na­me. Jos pir­mi­nin­kei Gied­rei Kiau­la­kie­nei įteik­ta tai liu­di­jan­ti len­ta.
Iš vi­so Plun­gės ra­jo­ne šiuo me­tu yra 29 sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės ir sa­va­no­riš­kai dir­ba 10 po­li­ci­jos rė­mė­jų.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas dė­ko­ja vi­siems 2018 me­tais pri­si­dė­ju­siems prie sau­ges­nės ap­lin­kos for­ma­vi­mo Plun­gės ra­jo­ne ir kvie­čia gy­ven­to­jus, no­rin­čius sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je įkur­ti sau­gios kai­my­nys­tės gru­pę ar tap­ti po­li­ci­jos rė­mė­jais, kreip­tis į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nes.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK ir Plun­gės ra­jo­no PK inf.

Nuotraukoje: Padėkos raštas įteikiamas ilgamečiui policijos rėmėjui I. Kikilui.

Komentarai
Kiti straipsniai